profil

Wybierz przedmiot
Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Energia wewnętrzna

poleca21%
Fizyka

Bilans cieplny

Suma wszystkich energii, jaką posiadają wszystkie drobiny danej substancji, jest energią wewnętrzną tej substancji. Na tę energię składają się energie kinetyczne drobin oraz energie potencjalne oddziaływań między nimi. Podgrzewanie substancji w dowolnym stanie skupienia prowadzi do wzrostu energii jej drobin i tym samym do wzrostu energii wewnętrznej substancji.

poleca75%
Chemia

Funkcje termodynamiczne. Elementy termochemii

Energia wewnętrzna U układu to całkowita energia układu, czyli suma energii kinetycznej i potencjalnej wszystkich drobin w układzie, ale i np. energia ruchów elektronów i atomów, energia oddziaływań między elektronami, między nukleonami w jądrach, między elektronami a jądrami atomów. Energia wewnętrzna U jest funkcją stanu. Funkcja stanu charakteryzuje się tym, że jej zmiany nie zależą od sposobu prowadzenia przemiany, czyli nie zależą od drogi, po której układ przeszedł od stanu...poleca77%
Fizyka

Energia - powtórka z fizyki

ENERGIA WEWNĘTRZNA Energia wewnętrzna ciała jest to suma energii kinetycznych chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnych wynikających z wzajemnego oddziaływania międzycząsteczkowego. CIEPLNY PRZEPŁYW ENERGII Cieplny przepływ...poleca85%
Fizyka

Przemiana adiabatyczna, równania Poissona, cykl Carnota, sprawność silnika cieplnego, druga zasada termodynamiki - referat z fizyki

PRZEMIANA ADIABATYCZNA (zmiana stanu fizycznego gazu) W przypadku przemiany adiabatycznej zmianę ciśnienia gazu powoduje nie tylko zmiana objętości, ale również zmiana jego temperatury. Więc przy takim samym zmniejszaniu (zwiększaniu)...poleca85%
Fizyka

Fizyka - teoria z 7 klasy

Tarcie występuje wtedy, gdy dwa ciała stykają się ze sobą i działa siła, która dąży do przesunięcia jednego z tych ciał względem drugiego. Tarcie jest to siła działająca na styku powierzchni dwóch ciał, zwrócona przeciwnie do zwrotu siły...poleca85%
Fizyka

Sciaga - pole grawitacyjne itp.

Pole grawitacyjne to przestrzeń w której na umieszczone ciało działa siła grawitacji. Prawo powszechnego ciążenia Siła z jaką wzajemnie przyciiągają się 2 ciała jest wprost proporcjonalna do iloczynu masy tych ciał a odwrotnie proporcjonalna do...poleca80%
Fizyka

Energia wewnetrzna i jej przenoszenie

Energia wewnętrzna - definicja Energią wewnętrzną nazywamy wielkość charakteryzującą stan danego ciała lub układu ciał, która jest równa sumie wszystkich rodzajów energii cząsteczek i atomów, które tworzą ten układ. Każdy atom, czy cząsteczka...poleca84%
Fizyka

Energia wewnętrzna Ew

Energia wewnetrzna Ew ciała to suma energi kinetycznych chaotycznego ruchu wszytkich jego czasteczek oraz ich energi potencjalnych wynikajacych z wzajemnego odziaływania miedzyczasteczkowego. Energia wew.ciała zmienia się podczas wykonywania...poleca74%
Fizyka

Energia - jej rodzaje i przemiany

Tematyka tego referatu jest bardzo szeroka. Można do niej podejść, w zależności od potrzeb, z punktu widzenia wielu różnych przedmiotów. Energią interesuje się zarówno ochrona środowiska, gospodarka, jak i astronomia i fizyka. Można rozpatrywać...poleca77%
Fizyka

Rodzaje energii

ENERGIA Energia to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała materialnego do wykonania określonej pracy. ZASADA ZACHOWANIA ENERGI całkowita energia Izolowanego układu ciął pozostaje stała, przy czym poszczególne rodzaje...