profil

Sciaga - pole grawitacyjne itp.

drukuj
satysfakcja 27 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pole grawitacyjne to przestrzeń w której na umieszczone ciało działa siła grawitacji.
Prawo powszechnego ciążenia
Siła z jaką wzajemnie przyciiągają się 2 ciała jest wprost proporcjonalna do iloczynu masy tych ciał a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.
Stała grawitacji
Linie sił pola grawitacyjnego to tory, po których poruszłaby się ciała umieszczone swobodnie w tym polu.
Natężenie pola grawitacyjnego przedstawia wartość siły grawitacji działającej w danym punkcie pola na ciało o masie 1kg.

Ciężar(Q) to siła jaką Ziemia przyciaga dane ciało.
Potencjał grawitacyjny(V) przedstawia wartość energii potencjalnej, jaką posiada 1kg, ciała w danym punkcie pola grawitacyjnego.

Związek między natężeniem a potencjałem.
Praca jest to iloczyn siły, przesunięcia i cos kata zawartego między kierunkiem działającej siły a kierunkiem przesunięcia.
Dżul jest to praca wykonana siłą 1N na drodze 1m.
Moc to zdolność do wykonywania pracy w określonym czasie.
Praca jest dodatnia wtedy gdy kąt a (między kiernukiem przesunięcia a działającej siły) wynosi od 0* d0 90*, zerowa gdy a = 90*, ujemna gdy a = 90* do 180*.
Energia wewnętrzna (U) to suma energii kinetycznej wszystkich molekuł danego ciała.
Ciepło(Q) to część energii wewnętrznej która przepływa z ciała o wyższej temo. Do ciała o niższej.
Energia wewnętrzna może ulec zmianie wskutek wykonania nad ciałem pracy lub wskutek wykonania oracy przez ciało.
Energia wewnętrzna może więc być przekazywana na sposób ciepła lub na sposób pracy.
I zasada termodynamiki: Przyrost energii wewnętrznej ciała równy jest sumie dostarczonego ciału ciepła i pracy wykonanej nad tym ciałem przez siły zewnętrzne.
Przykłady zastosowania I zasady termodynamiki:
1. Nad ciałem wykonywana jest praca, jednocześnie ciało oddaje ciepło, a energia wewnętrzna ciała wzrasta. U=W-Q
2. Ciało wykonuje pracę w układzie izolowanym cieplnie. U=-W
3. Do ciała dostarczane jest ciepło, ciało wykonuje pracę, a jednocześnie jego energia rośnie. U=Q-W
4. Ciało wykonuje pracę pobierając z zewnątrz ciepło, a energia wewnętrzna ciała nie zmienia się. Q=W
Jednostką energii wewnętrznej jest dżul.


Teoria kinetyczna gazów.
Molekuły gazów poruszają się swobodnie po liniach prostych od zderzenia do zderzenia. Zderzenia są przyczyną zmiany kierunku rozchodzenia się cząsteczek. Na skutek zderzeń molekuły gazów mieszają się. Takie zjawisko mieszania się cząsteczek nazywamy dyfuzją.
Podstawowy wzór w teorii kinetycznej gazów:

n-ilość molekuł gazu
V-objętość gazu
Ekśr-energia kinetyczna średnia jednej molekuły gazu
p-ciśnienie
Inne jednostki ciśnienia:
1bar=10 do5 Pa
hPa=100Pa
mbar=100Pa
2/3n*c = A – wielkośc stała dla stałej masy gazu
Równanie stanu gazu doskonałego
Ciśnienie (p), objętość(V), temperatura(T) – to parametry stanu gazu.
Gaz doskonały to taki gaz, który w każdych warunkach i bez żadnych zastrzeżeń spełnia równanie stanu gazu. A ponadto:
-odległość między molekułami są nieporównywalnie duże do rozmiarów molekuł
-molekuły są punktami
-nie ma oddziaływania między molekułami.
Zderzenia między molekułami są sprężyste.
Przemiany gazowe.
1.Przemiana izotermiczna.
Temperatura stała T=const.
Równanie przemiany
p*V=const.
p1V1=p2V2
Prawo Bagle’a Marriotte’a
W izotermicznej przemianie stałej masy gazu ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objętości.
2.Przemiana izobaryczna
Ciśnienie stale p=const.
Równanie przemiany
V/t = const.
V1/T1 = V2/T2
Prawo Gay-Lussac’a
W izobarycznej przemianie stałej masy gazu objętość jest wprost proporcjonalna do temperatury w skali Kelvina.
3.Przemiana izochoryczna
Objętość stała V=const.
Równanie przemiany:
p/T = const.
p1/T1 = p2/T2
Prawo Charlesa
W izochorycznej przemianie stałej masy gazu ciśnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury
4.Prawo Clapeyrona
pV/T = const - stałe dla stałej masy gazu.
pV=nRT – równanie Clapeyrona
Równanie Clapeyrona uniemożliwia obliczenie gęstości dowolnego gazu w dowolnych warunkach.
Ciepło własciwe to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1kg ciała o 1*.

Ciepło molowe gazu to ilość ciepła potrzebna do grzania 1mola ciała o 1*.

Cp=Cv+R
Inna zależność między Cp a Cv
Cp/Cv = (kappa)
Przemiana adiabatyczna to taka, podczas której nie przechodzi wymiana ciepła z otoczeniem.
Równanie przemiany adiabatycznej:
pV = const.
p1V1=p2V2
Wszelkie równania dotyczące przemian są prawdziwe dla gazu doskonałego.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
30.3.2008 (20:43)

przydało by się,jak wyprowadzać poszczególne wzory

27.7.2006 (14:13)

mysle ze ta praca jest hmmm powiedzmy ze paze rzeczy sie przydalo wiec DZIEKI

27.7.2006 (14:13)

praca ta jest niezbyt rozbudowana pod względem przemian gazowych i jak dla mnie jest to za mało rozbudowane ale ogólnie jest ok