profil

Energia - powtórka z fizyki

poleca 77% 1489 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ENERGIA WEWNĘTRZNA
Energia wewnętrzna ciała jest to suma energii kinetycznych chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnych wynikających z wzajemnego oddziaływania międzycząsteczkowego.
CIEPLNY PRZEPŁYW ENERGII
Cieplny przepływ energii polega na tym, że ogrzewając ciało w jednym miejscu nastąpi wzrost temperatury jednego ciała. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki w miejscu ogrzewana zaczynają szybciej drgać. Zwiększa się zatem energia kinetyczna chaotycznego ruchu cząsteczek. Jeśli średnia energia kinetyczna wszystkich cząsteczek wzrośnie to wzrośnie temperatura całego ciała.
TREŚĆ PIERWSZEJ ZASADY TERMODYNAMIKI
Energię wewnętrzna ciała możemy zwiększyć poprzez dostarczenie energii cieplnej albo poprzez wykonanie pracy mechanicznej. Istnieje jednoczesny proces dostarczenia energii cieplnej i wykonanie pracy mechanicznej.
WZÓR NA OBLICZANIE ENERGI WEWNĘTRZNEJ
Ew= W Q
Ew-zmienna energia wewnętrzna
W-praca mechaniczna
Q-energia cieplna
ROZSZERZALNOŚĆ TEMPERATUROWA MATERII
Rozszerzalność temperaturowa materii jest to zjawisko zwiększenia swojej objętości przez podgrzanie ciała.
WZÓR NA OBLICZENIE CIEPŁA
Q=c m T
Q-energia cieplna
c-
m-masa ciała
TOPNIENIE I KRZEPNIĘCIE
Topnienie jest to przejście ciała stałego w ciecz pod wpływem temperatury
Krzepnięcie jest to przejście cieczy w ciało stałe pod wpływem temperatury
Jeżeli ciało stałe znajduję się w temperaturze topnienia to należy mu dostarczać pewnej ilości energii cieplnej. Ilość tej energii jest wprost proporcjonalna do masy ciała.
WZÓR NA OBLICZENIE CIEPŁA TOPNIENIA

ct-ciepło topnienia
q-ciepło(energia cieplna)
m-masa ciała

Ciepło topnienia jest to ilość energii jaką należy dostarczyć do ciała o masie 1kg, aby w całości je stopić bez zmiany temperatury
Ciepło topnienia wynosi 1 J na kg, jeżeli do ciała o masie 1 kg dostarczymy 1 J energii cieplnej, aby to ciało w całości stopić bez zamiany temperatury
PAROWANIE I SKRAPLANIE
Zjawisko parowania dotyczy wyłącznie powierzchni cieczy. Zachodzi ono bowiem wyłącznie z powierzchni. Wrzenie cieczy zachodzi w określonej temperaturze i ma charakter objętościowy. Proces ten zachodzi z powierzchni i odbywa się również w wnętrzu cieczy.
Parowanie jest to przejście cieczy w stan lotny pod wpływem dostarczonego ciepła. Zjawisko to zachodzi wyłącznie z powierzchni i w każdej temperaturze.
Wrzenie jest to proces, który zachodzi tylko w temperaturze charakterystycznej i ma charakter objętościowy. Oznacza to, że ciecz w tym procesie paruje z powierzchni i do wewnątrz cieczy tworząc pęcherzyki pary.
WZÓR NA CIEPŁO PAROWANIA

cp- ciepło parowania w temperaturze wrzenia
q-energia cieplna
m-masa ciała

Ciepło parowania w temperaturze wrzenia jest to ilość energii cieplnej jaką trzeba dostarczyć do cieczy o masie 1 kg, aby w całości ją odparować bez zmiany temperatury

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty