profil

Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Banknotypoleca89%
Administracja

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe są to dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów bądź ich zwrot. Maja one przede wszystkim charakter finansowy, lecz występują...poleca84%
Historia

Chińskie wynalazki

Kompas Kompas wskazuje pewien wyróżniony kierunek na powierzchni Ziemi, na ogół jest to kierunek północny. Jeśli zawiesimy namagnesowaną igłę tak, żeby mogła swobodnie się obracać, to ustawi się wzdłuż linii wyznaczającej w przybliżeniu...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Papiery wartościowe

Papier wartościowy, dokument uosabiający przysługujące jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także jednostki...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia, rodzaje i funkcje pieniądza

Pieniądz jest to materialny, bądź niematerialny środek płatniczy, który można wymienić na usługę lub towar. Obecnie pieniądz pełni mnóstwo bardzo ważnych funkcji jednak za nim do tego przejdę – chciałbym zagłębić się w jego historie. Kiedyś...poleca85%
Ekonomia

Papiery wartościowe.

dla maklerów. Pierwsi mogą nie bać się kradzieży, a drudzy nie muszą codziennie przeliczać setek tysięcy sztuk akcji i obligacji. Papiery wartościowe są to dokumenty stwierdzające prawa majątkowe opoleca84%
Podstawy przedsiębiorczości

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe : to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw podatkowych, a realizacja tych praw jest możliwa na podstawie okazania lub zwrotu ich. Podział papierów wartościowychpoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Papiery wartościowe

spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują, więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względempoleca85%
Finanse i bankowość

Papiery wartościowe

. Podział papierów wartościowych ze względu na sposób przenoszenia praw. - Papiery wartościowe imienne; - Papiery wartościowe na zlecenie; - Papiery wartościowe na okazicielapoleca85%
Prawo

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe : (weksel, czek, konosament - towarowy papier wartościowy wydawany w żegludze morskiej, Dokumenty ucieleśniające określone prawo majątkowe: np.. Prawo do towarów objętych