profil

Papiery wartościowe

poleca 85% 313 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Papier wartościowy, dokument uosabiający przysługujące jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (w Polsce także świadectwa udziałowe programowi NFI) i losy loteryjne. Z punktu widzenia rodzaju praw majątkowych można je podzielić na papiery wartościowe reprezentujące współwartość (akcje) albo wierzytelność (pozostałe). Charakter dochodu uzyskiwanego dzięki posiadaniu papierów wartościowych pozwala wyodrębnić papiery wartościowe przynoszące stały dochód (akcje uprzywilejowane, obligacje o kuponie zerowym lub stałej stopie oprocentowania, weksle) oraz papiery wartościowe przynoszące zmienny dochód (m.in. akcje zwykłe, obligacje o zmiennej stopie oprocentowania, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). W zależności od sposobu przenoszenie praw własności rozróżnia się:
- papiery wartościowe imienne
- papiery wartościowe na okaziciela
Papiery wartościowe mogą mieć określony okres funkcjonowania na rynku finansowym, po upływie którego podlegają obowiązkowo wykupowi przez eminenta lub umorzeniu. Mogą mieć charakter bezterminowy i nie podlegać obowiązkowi wykupu. Papiery wartościowe mają cenę nominalną, wypisaną na nich i stanowiące podstawę praw majątkowych oraz cenę emisyjną, którą należy za nią zapłacić w momencie zakupu na pierwotnym rynku papierów wartościowych. Cena emisyjna jest zazwyczaj wyższa lub równa cenie nominalnej, czasem jednak może być też niższa. Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, mają także cenę rynkową, zależną od aktualnej relacji między popytem na nie i ich podażą. Eminentami papierów wartościowych mogą być przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, organy samorządu terytorialnego i państwo, ich nabywcami mogą być wszystkie podmioty gospodarcze., choć ze względu na poziom ceny emisyjnej lub rynkowej nie każdy papier dostępny jest dla każdego nabywcy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta