profil

Papiery wartościowe

poleca 85% 289 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Papiery wartościowe: (weksel, czek, konosament - towarowy papier wartościowy wydawany w żegludze morskiej,
Dokumenty ucieleśniające określone prawo majątkowe: np.. Prawo do towarów objętych konosamentem. W obrocie pełnią funkcję analogiczną do funkcji pieniądza, stąd nazywane są jego surogatem. Do znaku pieniężnego upodabnia je to, że są dokumentami, czyli z reguły rzeczami, których wewnętrzna wartość jest znikoma w porównaniu z wartością nominalną
• pieniężne: weksel
• towarowe: konosament
SKŁADNIKI MAJĄTKU:
• Wierzytelności nieucieleśnione w papierach wartościowych - posiadają wartość majątkową. Wartość wierzytelności określa świadczenie, którego spełnienia przez dłużnika może żądać wierzyciel
• Energia - niezaliczana jest do rzeczy, bo nie ma postaci materialnej, mimo to jest ona przedmiotem obrotu na zasadach analogicznych jak obrót rzeczami, bowiem posiada wartość majątkową.
• Niektóre dobra osobiste, o charakterze niemajątkowym posiadają wartość majątkową, uprawniony może pozwolić na korzystanie z własnego prawa wyłącznego osobie trzeciej i pobierać za to wynagrodzenie np.. Umowa licencyjna. Analogicznie dotyczy to korzystania z cudzych rzeczy i dóbr niematerialnych np.. Zbiór plonów z użytkowanego gruntu
PRAWO WŁASNOŚCI - termin własność określa albo podmiotowe prawo własności, albo także przedmiot tego prawa. Zgodnie z KC własność jest prawem podmiotowym właściciela do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób. Przez korzystanie rozumie się władanie rzeczą uprawnienia do pobierania pożytków i innych przychodów, do przetworzenia, zużycia a nawet zniszczenia rzeczy.
Przez rozporządzanie rozumie się uprawnienie do wyzbycia się własności np. przez zrzeczenie się, przeniesienie na inną osobę, oraz uprawnienie do obciążenia rzeczy prawami innej osoby np.. Zastaw, hipoteka.
Właściciel może wykonywać prawo własności w granicach zakreślonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i społeczno - gospodarcze przeznaczenie tego prawa.
Nabycie i utrata prawa własności - Nabyć można w sposób pochodny czyli przez przejście prawa własności ze zbywcy na nabywcę, w takim kształcie i stanie w jakim miał je poprzednik, ten zbywający, (tzw. sukcesja) Nabyć można w sposób pochodny lub pierwotny tzn. przez uzyskanie prawa jakby od nowa, czyli bez względu na poprzednika, jego prawa a nawet istnienie.
Nabycie pochodne zachodzi przez przeniesienie ze zbywcy na nabywcę, co dokonuje się w drodze umowy, przy czym nikt nie może przenieść na drugiego więcej niż sam posiada.
Dziedziczenie: spadkobiercy stają się właścicielami majątku, który posiadał spadkodawca.
Zasiedzenie - nabycie własności na skutek upływu określonego czasu . Np. po dwudziestu latach, spokojnego posiadania nieruchomości w dobrej wierze i po upływie trzydziestu lat w złej wierze.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty