profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Adresat aktu administracyjnegopoleca85%
Prawo

Akt administracyjny

Akt administracyjny jest typową formą działania administracji. Jest jednostronną władczą czynnością organu administracyjnego skierowaną na prawne określenie sytuacji, konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie. Musi...poleca83%
Prawo

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania

W demokratycznym państwie prawa, administracja publiczna podejmuje działania w formach określonych przez prawo. Wśród podstawowych form dzia-łania administracji publicznej określonych przez prawo, należy wymieni nastę-pujące: - akty...poleca85%
Prawo administracyjne

Akt administracyjny

dokonanie charakterystyki i podziału aktów administracyjnych w oparciu o dostępną literaturę. Akt administracyjny to władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnychpoleca85%
Administracja

Akt administracyjny

przesłankę do zawarcia umowy. c) Rzeczowy akt administracyjny – związany z rzeczą lub przedsiębiorstwem. Uprawnienia i obowiązki przechodzą na każdorazowego właściciela rzeczy lub podmiotpoleca85%
Administracja

Formy działania administracji

ustawie, który upoważnia organy administracji do wydania aktu normatywnego. AKT ADMINISTRACYJNY ? stanowi władcze, jednostronne oświadczenie woli organu oparte na przepisach prawa administracyjnegopoleca88%
Administracja

Formy działania administracji

ustawie, który upoważnia organy administracji do wydania aktu normatywnego. AKT ADMINISTRACYJNY ? stanowi władcze, jednostronne oświadczenie woli organu oparte na przepisach prawa administracyjnegopoleca85%
Prawo administracyjne

Akty administracyjne

37. Akty administracyjne (93-95 s.) Akt administracyjny to wydawany w postępowaniu administracyjnym jednostronny władczy akt woli organy administracji publicznej, rozstrzygający w całości konkretną