profil

Opracowanie tematów i pytań o sądownictwie

poleca 85% 451 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zestaw I
1. Co to jest zdolność sadowa?
To zdolność do bycia strona w procesie, jest to więc zdolność o charakterze biernym, ściśle związana ze zdolnością prawna. Zdolność sądową ma osoba fizyczna od momentu narodzin do chwili śmierci, natomiast osoba prawna ma ją od momentu w którym uzyskuje osobowość prawną, aż do chwili jej utraty, np. skreślenie z rejestru. Zdolność sądowa w niektórych kategoriach spraw posiadają jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, np. spółki jawne i komandytowe, w zakresie swej działalności gospodarczej.
2. Scharakteryzuj sady polubowne!
Sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron do rozstrzygnięcia sporu między nimi. W sądzie polubownym nie może orzekać sędzia państwowy. Strony mogą w umowie dokonać zapisu na sąd polubowny na mocy którego spór istniejący między stronami czy też spór, który może wyniknąć z zawartego daną umową stosunku prawnego między nimi w przyszłości. Sąd polubowny wydaje wyrok który ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego. Od wyroku sądu polubownego przysługuje skarga do sądu państwowego Sędzia polubowny w myśl przepisów k.p.c. nazywany jest arbitrem, przewodniczący natomiast - superarbitrem Rozróżniamy sądy polubowne działające ad hoc, czyli powoływane do rozstrzygania poszczególnych sporów i stałe sądy polubowne.
3. Jak dzielą się akty administracyjne?
Akty administracyjne można podzielić na akty konstytutywne i akty deklaratywne. Akty konstytutywne są to akty administracyjne, które wywołują skutki prawne, czyli ustanawiają, zmieniają lub znoszą stosunki prawne. Akty deklaratywne (potwierdzające) potwierdzają istnienie określonej sytuacji i związanych z tym praw i obowiązków, np. nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi jest aktem konstytutywnym, natomiast potwierdzenie przez organ administracji posiadania obywatelstwa polskiego jest aktem deklaratywnym.
Inny podział aktów administracyjnych wyróżnia:
• akty, które są wydawane za zgodą i na wniosek adresata (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
• akty administracyjne, które są wydawane niezależnie od woli adresata (np. wezwanie na szczepienie ochronne czy powołanie do wojska).

Zestaw II
1. Co zawiera pismo procesowe?
Pismo procesowe - dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym.
pismo procesowe winno zawierać:
-oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
-imiona i nazwiska albo nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-oznaczenie rodzaju pisma,
-osnowę wniosku lub oświadczenia i dowody na przedstawione tam okoliczności,
-podpisy stron, przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-wymienienie załączników.
Kolejne pisma procesowe powinny zawierać również sygnaturę akt sprawy, w której zostały złożone. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią, pismo procesowe składać należy na urzędowym formularzu lub na elektronicznych nośnikach informacji.
2. Wymień środki egzekucji?
Środki egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
- grzywna w celu przymuszenia
- wykonanie zastępcze
- przymus bezpośredni
Środki egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym
- egzekucja z pieniędzy
- egzekucja z wynagrodzenia za pracę
- egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego
- egzekucja z rachunków bankowych
- egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych
3. Na jakie części można podzielić prawo karne?
prawo karne materialne, zwane także prawem karnym sensu stricto, będące zespołem przepisów prawnych normujących:
czyny będące przestępstwami,
zasady odpowiedzialności za te czyny oraz
środki prawne stosowane wobec ich sprawców,
prawo karne procesowe, określane także jako prawo karne formalne, będące zespołem przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne,
prawo karne wykonawcze będące zespołem przepisów prawnych normujących wykonywanie: kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

Zestaw III
1. Co to jest prawo bankowe?
Prawo bankowe - zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. Prawo bankowe dzieli się na prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych) regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami oraz na publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.
2. Wymień zadania działań administracyjnych?
---------------------------------------
3. Scharakteryzuj pojęcie „własność miejscowa”.
WŁASNOŚĆ MIEJSCOWA- decyduje o tym, który ze względu na podział administracyjny, sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia określonego rodzaju sprawy. Ta właściwość miejsca dzieli się na :
1.OGÓLNĄ
2.SZCZEGÓLNĄ:
-PRZEMIENNĄ
-WYŁĄCZNAZestaw IV
1. Omów postępowanie nakazowe.
Postępowanie nakazowe - w polskim systemie prawnym jeden z trybów postępowania w procesie karnym i cywilnym.
W postępowaniu cywilnym postępowanie nakazowe regulowane jest przez przepisy art. 4841-497 Kodeksu postępowania cywilnego. Sprawa rozpoznawana jest w tym trybie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Rozpoznanie następuje na posiedzeniu niejawnym. Pozew może być wniesiony do sądu właściwości ogólnej albo sądu miejsca wykonania zobowiązania.
2. Co to jest akt administracyjny?
Akt administracyjny, jedna z prawnych form działania administracji publicznej; jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez ten organ w toku postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów proceduralnego prawa administracyjnego (i w wykonaniu przepisów materialnego prawa administracyjnego).
Najczęściej stosowaną formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna; aktami administracyjnymi są także postanowienia, nakazy, licencje, koncesje, pozwolenia etc.
3. Omów strukturę organów administracji.
------------------------------

Zestaw V
1. Czym różni się zdolność sądowa od zdolności procesowej.
Zdolność sądowa ma charakter bierny, a zdolność procesowa jest o charakterze czynnym.
2. Co to jest postępowanie cywilne?
Postępowanie cywilne jest to rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.
3. Jakie znasz działy prawa finansowego?
Pod pojęciem prawa finansowego rozumiemy ogół norm regulujących publiczną działalność finansową, tj. stosunki społeczne powstające w procesie gromadzenia i dystrybucji dochodów pieniężnych. Jest to bardzo obszerna dziedzina prawa, w której wyodrębnia się m.in. następujące działy:
- prawo budżetowe,
- prawo bankowe,
- prawo ubezpieczeniowe.

Zestaw VI
1. Co zawiera pismo procesowe?
Pismo procesowe - dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym.
pismo procesowe winno zawierać:
-oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
-imiona i nazwiska albo nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-oznaczenie rodzaju pisma,
-osnowę wniosku lub oświadczenia i dowody na przedstawione tam okoliczności,
-podpisy stron, przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-wymienienie załączników.
Kolejne pisma procesowe powinny zawierać również sygnaturę akt sprawy, w której zostały złożone. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią, pismo procesowe składać należy na urzędowym formularzu lub na elektronicznych nośnikach informacji.
2. Określ słowo „administracja”.
Administracja (łac. administrare - być pomocnym), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami (np. gospodarstwem domowym).
3. co reguluje prawo administracyjne?
Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności. Normy prawa administracyjnego, określające strukturę organów administracji, ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjno prawnego /stosunku administracyjnego/ stanowią część prawa administracyjnego — prawo administracyjne materialne.

Zestaw VII
1. Co to jest prawo finansowe?
Pod pojęciem prawa finansowego rozumiemy ogół norm regulujących publiczną działalność finansową, tj. stosunki społeczne powstające w procesie gromadzenia i dystrybucji dochodów pieniężnych.
2. Scharakteryzuj postępowanie nakazowe.
Postępowanie nakazowe - w polskim systemie prawnym jeden z trybów postępowania w procesie karnym i cywilnym.
W postępowaniu cywilnym postępowanie nakazowe regulowane jest przez przepisy art. 4841-497 Kodeksu postępowania cywilnego. Sprawa rozpoznawana jest w tym trybie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Rozpoznanie następuje na posiedzeniu niejawnym. Pozew może być wniesiony do sądu właściwości ogólnej albo sądu miejsca wykonania zobowiązania.
3. Wymień środki egzekucji.
Środki egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
- grzywna w celu przymuszenia
- wykonanie zastępcze
- przymus bezpośredni
Środki egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym
- egzekucja z pieniędzy
- egzekucja z wynagrodzenia za pracę
- egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego
- egzekucja z rachunków bankowych
- egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych

Zestaw VIII
1. Jaki jest tryb wnoszenia rewizji w sprawach cywilnych.
------ --- ---
2. Co to jest postępowanie egzekucyjne.
Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie roszczenia wierzyciela, stwierdzonego tytułem wykonawczym.
Aby wierzyciel mógł uzyskać należne mu świadczenie od dłużnika, prawo przewiduje zastosowanie środków przymusu, które mają zmusić dłużnika do spełnienia świadczenia odpowiadającego roszczeniu wierzyciela.
Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy.
3. Jak dzielą się akty normatywne?
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polski
- Ustawy
- Rozporządzenia

Zestaw IX
1.wymień i omów strukturę organów administracji.
--- --- ---

2. Jaki jest cel egzekucji administracyjnej?
Celem egzekucji administracyjnej jest wykonanie decyzji organu administracji.
3. Co to są dowody?
Dowód to rozumowanie analityczne, dedukcyjne lub inne, które prowadzi do wykazania prawdziwości pewnego twierdzenia przy użyciu umownie dopuszczalnych i uznanych środków jak aksjomaty, zasady rozumowania oraz założenia twierdzenia.

Zestaw X
1. Omów sądy polubowne.
Sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron do rozstrzygnięcia sporu między nimi. W sądzie polubownym nie może orzekać sędzia państwowy. Strony mogą w umowie dokonać zapisu na sąd polubowny na mocy którego spór istniejący między stronami czy też spór, który może wyniknąć z zawartego daną umową stosunku prawnego między nimi w przyszłości. Sąd polubowny wydaje wyrok który ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego. Od wyroku sądu polubownego przysługuje skarga do sądu państwowego Sędzia polubowny w myśl przepisów k.p.c. nazywany jest arbitrem, przewodniczący natomiast - superarbitrem Rozróżniamy sądy polubowne działające ad hoc, czyli powoływane do rozstrzygania poszczególnych sporów i stałe sądy polubowne.
2. Co to jest postępowanie egzekucyjne?
Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie roszczenia wierzyciela, stwierdzonego tytułem wykonawczym.
Aby wierzyciel mógł uzyskać należne mu świadczenie od dłużnika, prawo przewiduje zastosowanie środków przymusu, które mają zmusić dłużnika do spełnienia świadczenia odpowiadającego roszczeniu wierzyciela.
Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy.
3. Jak dzielą się akty administracyjne?
Akty administracyjne można podzielić na akty konstytutywne i akty deklaratywne. Akty konstytutywne są to akty administracyjne, które wywołują skutki prawne, czyli ustanawiają, zmieniają lub znoszą stosunki prawne. Akty deklaratywne (potwierdzające) potwierdzają istnienie określonej sytuacji i związanych z tym praw i obowiązków, np. nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi jest aktem konstytutywnym, natomiast potwierdzenie przez organ administracji posiadania obywatelstwa polskiego jest aktem deklaratywnym.
Inny podział aktów administracyjnych wyróżnia:
• akty, które są wydawane za zgodą i na wniosek adresata (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
• akty administracyjne, które są wydawane niezależnie od woli adresata (np. wezwanie na szczepienie ochronne czy powołanie do wojska).

Zestaw XI
1. Omów prawo bankowe.
Prawo bankowe - zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. Prawo bankowe dzieli się na prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych) regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami oraz na publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.
2. Jakie normy prawne zawiera prawo budżetowe?
---- ----
3. Wymień rodzaje postępowań egzekucyjnych.
-----

Zestaw XII
1.Co to jest postępowanie procesowe?
postępowanie procesowe jest wszczynane przez osobę dochodzącą swoich praw. Cechą charakterystyczną postępowania procesowego jest przeciwstawność interesów występujących w nim stron wyrażająca się w tym, że jedna z nich występuje o spełnienie określonego świadczenia, a druga kwestionuje jego zasadność.
2. Wymień zasady postępowania administracyjnego.
-praworządności
-pogłębienia zaufania do obywateli
-informowania stron o ich prawnych prawach i obowiązkach
-szybkości i wnikliwości postępowania
-pisemności
-dwuinstancyjności
-trwałości decyzji administracyjnych
-sądowy i kontroli decyzji administracyjnej
3. Co zawiera pismo procesowe?
Pismo procesowe - dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym.
pismo procesowe winno zawierać:
-oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
-imiona i nazwiska albo nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-oznaczenie rodzaju pisma,
-osnowę wniosku lub oświadczenia i dowody na przedstawione tam okoliczności,
-podpisy stron, przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-wymienienie załączników.
Kolejne pisma procesowe powinny zawierać również sygnaturę akt sprawy, w której zostały złożone. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią, pismo procesowe składać należy na urzędowym formularzu lub na elektronicznych nośnikach informacji.

Zestaw XIII
1. Wymień elementy decyzji administracyjnej.
---
2. Omów prawo bankowe.
Prawo bankowe - zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. Prawo bankowe dzieli się na prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych) regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami oraz na publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.
3. Wymień fazy postępowania karnego.
--- ---

Zestaw XIV
1.Co to jest akt administracyjny?
Akt administracyjny, jedna z prawnych form działania administracji publicznej; jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez ten organ w toku postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów proceduralnego prawa administracyjnego (i w wykonaniu przepisów materialnego prawa administracyjnego).
Najczęściej stosowaną formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna; aktami administracyjnymi są także postanowienia, nakazy, licencje, koncesje, pozwolenia etc.
2. Omów sądy polubowne.
Sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron do rozstrzygnięcia sporu między nimi. W sądzie polubownym nie może orzekać sędzia państwowy. Strony mogą w umowie dokonać zapisu na sąd polubowny na mocy którego spór istniejący między stronami czy też spór, który może wyniknąć z zawartego daną umową stosunku prawnego między nimi w przyszłości. Sąd polubowny wydaje wyrok który ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego. Od wyroku sądu polubownego przysługuje skarga do sądu państwowego Sędzia polubowny w myśl przepisów k.p.c. nazywany jest arbitrem, przewodniczący natomiast - superarbitrem Rozróżniamy sądy polubowne działające ad hoc, czyli powoływane do rozstrzygania poszczególnych sporów i stałe sądy polubowne.
3. Co zawiera pismo procesowe?
Pismo procesowe - dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym.
pismo procesowe winno zawierać:
-oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
-imiona i nazwiska albo nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-oznaczenie rodzaju pisma,
-osnowę wniosku lub oświadczenia i dowody na przedstawione tam okoliczności,
-podpisy stron, przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
-wymienienie załączników.
Kolejne pisma procesowe powinny zawierać również sygnaturę akt sprawy, w której zostały złożone. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią, pismo procesowe składać należy na urzędowym formularzu lub na elektronicznych nośnikach informacji.

Zestaw XV
1. Wyjaśnij słowo „administracja”?
Administracja (łac. administrare - być pomocnym), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami (np. gospodarstwem domowym).
2. System i źródła prawa finansowego w Polsce- omówić.
- prawo budżetowe
- prawo finansowe podatkowe
- prawo finansowe ubezpieczeniowe
- prawo finansowe przedsiębiorstw państwowych
Źródłami prawa finansowego są liczne ustawy, regulujące zagadnienia z zakresu poszczególnych działów prawa finansowego. Podstawowym źródłem prawa budżetowego jest ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU nr 155 poz. 1014) oraz uchwalana corocznie przez Sejm ustawy budżetowe, a w zakresie gromadzenia środków pieniężnych ustawy podatkowe, regulujące poszczególne rodzaje podatków. W zakresie prawa bankowego podstawowymi źródłami są: ustawa Prawo Bankowe z 29 sierpnia 1997 r. W zakresie prawa ubezpieczeniowego podstawowym źródłem jest ustawa z 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: DzU z 1996 r. nr 11, poz 62 z późniejszymi zmianami). Wreszcie w zakresie prawa finansowego przedsiębiorstw podstawowych źródłami jest ustawa z 1989 r. (tekst jednolity z 1992 r.)o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (wielokrotnie nowelizowana)
3. Co to jest podatek?
Jest to bezzwrotne i przymusowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 16 minut