profil

Pole magnetyczne

poleca 41% 67 głosów

Wydobywana z ziemi ruda żelaza, którą nazywamy magnetytem, jest trwałym magnesem. W jego otoczeniu na substancje posiadające właściwości magnetyczne działają siły magnetyczne. Siły magnetyczne działają również na ładunki elektryczne, które są w ruchu. Takie oddziaływanie na odległość jest możliwe za pośrednictwem pola magnetycznego, wytwarzanego przez każdy magnes.

Pole magnetyczne to otoczenie magnesu, w którym na inne magnesy oraz na poruszające się, naładowane cząstki działają siły magnetyczne.

Występowanie oddziaływań magnetycznych zawdzięczamy ładunkom elektrycznym, które są w ruchu. Ponieważ prąd elektryczny w przewodniku polega na uporządkowanym ruchu elektronów, to na igłę magnetyczną ustawioną w pobliżu przewodnika z prądem działa siła magnetyczna. Mówimy, że przewodnik z prądem wytwarza pole magnetyczne. Właściwości magnetyczne wszystkich substancji są skutkiem prądów płynących wewnątrz atomów tych substancji. Poruszające się w atomach elektrony to mikroprądy wytwarzające pola magnetyczne, które się na siebie nakładają. Ze względu na różną liczbę elektronów w atomach i różne rozmieszczenie atomów w przestrzeni jedne substancje wykazują właściwości magnetyczne w dużym stopniu (żelazo, kobalt, nikiel), inne w małym (tlen, tlenek azotu, aluminium, platyna), a jeszcze inne w ogóle ich nie mają (woda, szkło, miedź, złoto, srebro, rtęć).

poleca 50% 238 głosów

Indukcja magnetyczna

Indukcja magnetyczna B jest wektorem, którego wartość jest równa wartości siły F działającej na dodatni ładunek elektryczny q wpadający do pola magnetycznego prostopadle do linii tego pola z prędkością v : Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla – T. W polu magnetycznym o indukcji 1T na ładunek 1C poruszający się prostopadle do linii pola z szybkością 1 m/s działa siła o wartości 1N.

poleca 59% 295 głosów

Linie pola magnetycznego

Każdy magnes posiada dwa bieguny magnetyczne, których nie da się rozdzielić. Po podzieleniu magnesu na dwie części otrzymujemy dwa magnesy, z których każdy ma znów dwa bieguny. Linie pola magnetycznego to linie zamknięte, gdyż przebiegają również wewnątrz magnesu. Zgodnie z umową, linie te wychodzą z bieguna północnego N i wchodzą do bieguna południowego S. Wektor indukcji magnetycznej B jest styczny w każdym punkcie do linii pola magnetycznego.

poleca 72% 342 głosów

Siła Lorentza

Siła Lorentza jest to siła, która działa na naładowaną cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego. Wielkość tej siły zależy od wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego B , ładunku elektrycznego cząstki q , i prędkości z jaką cząstka wpada do pola v , według wzoru: F L =  qvB ⋅ sinα, w którym kąt α , to kąt zawarty między wektorem indukcji B i wektorem prędkości cząstki v . Kierunek i zwrot siły Lorentza określa reguła śruby prawoskrętnej. Siła...

Podoba się? Tak Nie