profil

Przepis prawny

poleca 80% 59 głosów

określany jest jako część aktu prawnego wyodrębnionego w formie paragrafu, artykułu, zapisu. Dopiero na podstawie całego zespołu przepisów prawnych ustala się obowiązujące normy prawne przez odwołanie się do innych artykułów aktu prawnego. Norma prawna kształtuje się zatem na podstawie istniejących przepisów prawnych wynikających z aktów prawnych. We współczesnej kulturze prawnej przyjęto, że źródłami prawa są akty prawne, które posiadają swoją własną hierarchię. Do najważniejszych aktów prawnych należą: konstytucja, ustawy, rozporządzania,uchwały, zarządzenia.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że akty prawne jako wytwory organów państwa formułują, poprzez przepisy prawne, istniejące normy prawne.
Prezentuje to poniższy schemat

Normy, przepisy i akty prawne

Rozstrzygając problem istnienia pewnych norm prawnych, odwołujemy się zatem do faktu wydania przez organ państwowy odpowiedniego aktu prawnego. Znajomość przepisów prawa stanowić może jedynie podstawę do odczytania wykładni prawa i określenia norm prawnych. Dopiero ich określenie nakłada obowiązki czy przyznaje uprawnienia. W praktyce prawnej to właśnie norma praw nastanowi najważniejszy element prawa.

Warto pamiętać

Norma prawna określa zasady i sposób postępowania w przewidzianych przez nią sytuacjach. Każda norma powinna posiadać trzy elementy:
- hipotezę – czyli określenie adresata oraz okoliczności zastosowania normy,
- dyspozycję – czyli wyznaczenie zasad postępowania, sformułowanych w postaci dozwolenia, zakazu lub nakazu,
- sankcję – czyli określenie konsekwencji, jakie niesie ze sobą naruszenie zasad zawartych w dyspozycji. Norma prawna kształtuje się zatem na podstawie istniejących przepisów prawnych,wynikających z aktów prawnych.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści