profil

Powiat

poleca 84% 72 głosów

Powiat jest wspólnotą terytorialną powstałą na mocy prawa i obejmującą kilka gmin. Powiat posiada własne, niezależne władze. Jego organem ustawodawczymi kontrolnym jest rada powiatu. Składa się ona z radnych powiatowych wybieranych w wyborach powszechnych co cztery lata. Rada obraduje na sesjach, gdzie stanowi o miejscowym prawie, uchwala budżet oraz wybiera zarząd powiatu.

Władzę wykonawczą powiatu stanowi zarząd składający się ze starosty, wicestarosty i członków zarządu. Najważniejszymi obowiązkami zarządu są: przygotowanie projektu uchwał rady powiatu, wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Ważną rolę w działaniach całego powiatu pełni administracja powiatu służąca pomocą w wykonywaniu zadań. Administrację powiatową tworzą starostwa, kierownicy służb powiatowych, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Powiat jako jednostka samorządowa posiada dość rozległe kompetencje. Najczęściej są to zadania, które ze względu na swój zakres nie mogą być realizowane przez gminę. Zadania powiatu i sposób ich realizacji przedstawia poniższa tabela.

Zadania powiatu i sposób ich realizacji
szkolnictwo ponadgimnazjalne budowa, remonty i utrzymanie szkół średnich
ochrona zdrowia zapewnienie opieki specjalistycznej i szpitalnej
pomoc społeczna i polityka prorodzinna budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej; prowadzenie centrów pomocy rodzinie
komunikacja i transport budowa, remonty i oświetlenie dróg powiatowych oraz organizowanie międzygminnej sieci transportu
kultura budowa i utrzymanie powiatowych bibliotek, ośrodków kultury, muzeów powiatowych i teatrów
kultura fizyczna i turystyka budowa i utrzymanie ośrodków sportowo-rekreacyjnych
przeciwdziałanie bezrobociu organizacja powiatowych urzędów pracy, aktywizacja lokalnego rynku pracy
ochrona środowiska usuwanie niebezpiecznych odpadów
bezpieczeństwo utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego na terenie powiatu
klęski żywiołowe ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa na terenie powiatu
inne rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy, ochrona praw konsumenckich, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wydawanie pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców
Warto pamiętać

Organem ustawodawczym i kontrolnym dla powiatu jest rada powiatu. Władzą wykonawczą powiatu stanowi zarząd, składający się ze starosty (wybranego przez radę powiatu), wicestarosty i członków zarządu. Najważniejszymi obowiązkami zarządu jest przygotowanie projektu uchwał rady powiatu, wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Pojęcia

- powiat – podstawowa jednostka podziału terytorialnego, w której skład wchodzą gminy i obszary miejskie na prawach powiatu; organem stanowiącym i kontrolującym w powiecie jest rada powiatu;powołuje i odwołuje zarząd powiatu (organ wykonawczy) oraz starostę
- starosta – przedstawiciel administracji rządowej na szczeblu terenowym; organizuje prace zarządu powiatowego i starostwa powiatowego (urząd powiatu), kieruje sprawami bieżącymi powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty