profil

Procesy endogeniczne

poleca 45% 18 głosów

Do podstawowych procesów endogenicznych, mających największy wpływ na współczesny obraz geosystemu kuli ziemskiej, należą procesy górotwórcze, procesy plutoniczne i wulkaniczne oraz procesy sejsmiczne. Procesy te niejednokrotnie powiązane są ze sobą; ich wspólną cechą jest to, że zachodzą z największą intensywnością w pobliżu krawędzi płyt litosfery – w miejscach, gdzie płyty te stykają się ze sobą.

poleca 48% 21 głosów

Procesy górotwórcze

Procesy górotwórcze albo orogenetyczne to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej, w trakcie których: a) następuje sfałdowanie wcześniej nagromadzonych osadów oraz ich wypiętrzenie – efektem jest powstanie gór o charakterze fałdowym ; b) w obszarach o „usztywnionej”, niepodlegającej fałdowaniu skorupie ziemskiej, ruchy orogenetyczne powodują powstawanie spękań i uskoków, w efekcie pionowych wypiętrzeń sztywnych bloków – tworzą się góry o charakterze zrębowym .

poleca 72% 104 głosów

Wulkanizm i plutonizm

Wulkanizmem nazywamy ogół procesów związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów wulkanicznych z głębi skorupy ziemskiej na ich powierzchnię. Wulkanizm należy do procesów endogenicznych, wyzwalanych siłami z wnętrza Ziemi. Miejscami wydobywania się materiałów wulkanicznych z wnętrza Ziemi są wulkany , a sam proces wydobywania się nosi nazwę erupcji . W trakcie erupcji z wulkanu wydostają się płynne lub półpłynne lawy , materiały piroklastyczne (bomby wulkaniczne, lapilli,...

poleca 70% 39 głosów

Zjawiska sejsmiczne

Procesom orogenetycznym i wulkanicznym często towarzyszą zjawiska sejsmiczne – trzęsienia ziemi. Są to nagłe, z reguły krótkotrwałe ruchy (drgania, uderzenia, kołysania) skorupy ziemskiej, wywołane przez bodźce wewnętrzne lub zewnętrzne. Wyróżniamy trzęsienia ziemi: • tektoniczne, • wulkaniczne, • zapadliskowe, • przybrzeżne, • kosmiczne, • antropogeniczne. Wstrząsy skorupy ziemskiej wywołują powstawanie fal sejsmicznych , rozprzestrzeniających się z miejsca powstania (ogniska) trzęsienia...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta