profil

Organizacja organów wymiaru sprawiedliwości

poleca 83% 29 głosów

Najważniejszym organem wymiaru sprawiedliwości jest Sąd Najwyższy. W jego skład wchodzą: pierwszy prezes, jego zastępca oraz sędziowie.

Art. 175
1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]

Pierwszy prezes Sądu Najwyższego powoływany jest przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie wchodzący w skład Sądu Najwyższego powoływani są na czas nieokreślony przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej. Sąd Najwyższy składa się z pięciu wydziałów: Izby Administracyjnej, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izby Cywilnej, Izby Karnej, Izby Wojskowej.

Najważniejsze zadania Sądu Najwyższego formułuje Konstytucja RP:

Art. 183
1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.
2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]

Do najważniejszych czynności Sądu Najwyższego należą także: rewizje nadzwyczajne od orzeczeń sądowych, rozpoznawanie spraw w zakresie przekazanym szczególnymi przepisami ustaw (np. protesty wyborcze) oraz opiniowanie niektórych projektów ustaw.

Pojęcia

- Krajowa Rada Sądownicza – organ kolegialny, istniejący od 1989 roku, którego głównym zadaniem jest ochrona niezależności władzy sądowniczej; w jej skład wchodzą Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesa NSA, Minister Sprawiedliwości, osoba powołana przez Prezydenta, 15 sędziów, 4 posłów wybranych przez Sejm oraz 2 Senatorów wybranych przez Senat; kadencja KRS trwa 4 lata

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta