profil

Fizjologia człowieka i zwierząt

poleca 49% 29 głosów

Zwierzęta, jako organizmy heterotroficzne, muszą pobierać gotowe substancje organiczne, które następnie przetwarzają i dostarczają do każdej komórki swego ciała, gdzie w wyniku przemian metabolicznych stają się one budulcem lub źródłem energii, względnie pełnią funkcje regulacyjne. Zdolność reagowania na bodźce oraz współdziałanie wszystkich układów organizmu podlegających kontroli nerwowo–hormonalnej, umożliwia utrzymanie homeostazy wewnątrzustrojowej, która stwarza podstawy życia organizmu. Natomiast rozmnażanie pozwala to życie przekazać potomstwu.

poleca 36% 17 głosów

Odżywianie się

Na proces odżywiania się organizmów heterotroficznych składa się pobranie pokarmu, jego rozłożenie na składniki przyswajalne, ich wchłonięcie oraz usunięcie niestrawionych resztek pokarmowych.

poleca 35% 29 głosów

Wymiana gazowa

Wymiana gazowa u zwierząt polega na pobraniu tlenu ze środowiska i dostarczeniu go do komórek oraz usunięciu z nich dwutlenku węgla na zewnątrz organizmu. W oddychaniu bezpośrednim wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią ciała, w oddychaniu pośrednim w narządach wymiany gazowej. W transporcie gazów między narządami wymiany gazowej a komórkami u części bezkręgowców i wszystkich kręgowców uczestniczy krew. Mechanizm wymiany gazowej przez skrzela określany jest jako przeciwprądowy....

poleca 80% 10 głosów

Krążenie

Podstawowym zadaniem układu krążenia jest transport substancji między różnymi częściami organizmu. U kręgowców układ krążenia obejmuje układ krwionośny i układ limfatyczny.

poleca 55% 11 głosów

Osmoregulacja i wydalanie

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu jest zachowanie stałego składu oraz ilości płynów ustrojowych, a także wydalanie końcowych produktów przemiany materii i związków chemicznych występujących w nadmiarze. Skład i ilość płynów ustrojowych decyduje o ich ciśnieniu osmotycznym. Procesy umożliwiające w organizmie utrzymanie niezmiennego ciśnienia osmotycznego określane są mianem osmoregulacji. Głównymi produktami wydalanymi przez organizmy zwierzęce są: produkty azotowe rozkładu...

poleca 15% 20 głosów

Termoregulacja

Termoregulacja polega na regulacji temperatury ciała przez żywy organizm. Umożliwia utrzymanie możliwie stałej temperatury wewnętrznej organizmu niezależnej od temperatury otoczenia. Zwierzęta, które taką zdolność posiadają określane są jako stałocieplne . Odznaczają się wysokim tempem metabolizmu. Należą do nich ptaki i ssaki. Zwierzęta zmiennocieplne nie potrafią tak sprawnie regulować temperatury, stąd jest ona uzależniona od temperatury otoczenia. Odznaczają się niskim tempem...

poleca 88% 58 głosów

Ruch

Ruch organizmu jest jedną z jego podstawowych cech. Ze względu na sposób lokomocji wyróżnia się ruch ameboidalny /pełzakowaty/, ruch wiciowy /za pomocą wici lub rzęsek/ oraz ruch mięśniowy. Ruchem ameboidalnym poruszają się niektóre pierwotniaki oraz część komórek leukocytów. Ruch wiciowy jest charakterystyczny dla wiciowców, orzęsków i komórek plemnikowych. Ruch mięśniowy występuje u zwierząt tkankowych. U kręgowców układ mięśniowy wraz z układem szkieletowym tworzą układ narządów ruchu....

poleca 20% 10 głosów

Pobudliwość oraz koordynacja procesów życiowych

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu wymaga utrzymania stanu równowagi w środowisku wewnętrznym, co wyraża się stałością jego składu i warunków w nim panujących. Stan taki zwany homeostazą przejawia się w optymalnym dla organizmu przebiegu procesów metabolicznych, dostosowanych do jego potrzeb i stanu środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego. Nadrzędną rolę w utrzymaniu homeostazy odgrywają układy – nerwowy i hormonalny, które ściśle ze sobą współpracują.

poleca 68% 37 głosów

Rozmnażanie się i rozwój

Istnieją dwa sposoby rozmnażania: bezpłciowy i płciowy. U zwierząt zdecydowanie przeważa rozmnażanie płciowe. Rozmnażanie płciowe jest źródłem zróżnicowania genetycznego. Podczas rozmnażania płciowego następuje połączenie się komórek rozrodczych /gamet/ o haploidalnej liczbie chromosomów w diploidalną zygotę, która jest pierwszą komórką organizmu potomnego. Wytworzenie zygoty zapoczątkowuje ontogenezę, czyli rozwój osobniczy. Składają się na nią wszystkie procesy wzrostu i rozwoju zachodzące...

Podoba się? Tak Nie