profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Najważniejsze zadania Senatu

poleca75%
Wiedza o społeczeństwie

Senat Rzeczypospolitej

Senat Rzeczypospolitej jest drugą izbą polskiego parlamentu. Powoływany jest na drodze wyborów zarządzanych przez Prezydenta w tych samych terminach co wybory do Sejmu. Ordynacja wyborcza do Senatu różni się od ordynacji sejmowej tylko zasadą większości względnej. O ile do Sejmu wchodzą posłowie według zasady proporcjonalności, o tyle za wybranych do Senatu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnych głosów. Senat liczy 100senatorów, a jego struktura...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Senat jest potrzebny?

Powstały już w 1493 r. Senat był w I Rzeczypospolitej jednym z trzech stanów sejmujących - tak jak izba poselska i monarcha. Istnienie izby senatorskiej zakładała Konstytucja 3 majapoleca85%
Polityka

Senat

stanowienia prawa przez dwie izby - Sejm i Senat . W okresie dwudziestolecia międzywojennego Senat wybierany był pięciokrotnie. Ostatnie posiedzenie Senatu II Rzeczypospolitej odbyło się 2 września 1939poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sejm i Senat

Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat . 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonympoleca85%
Bezpieczeństwo państwowe

Ustrój organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

sprawują Sejm i Senat , władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.” Zasadę trójpodziału władzy w Polsce można sprowadzić do kilkupoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Opisz uprawnienia, kompetencje i odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

możliwości wpływanie na życie publiczne są znaczące. Prawa i obowiązki prezydenta określa konstytucja RP: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym przedstawicielem naszego państwa