profil

Reakcje chemiczne

poleca 59% 39 głosów

Substancje chemiczne pod wpływem różnorodnych czynników ulegają przemianom fizycznym lub chemicznym.

W przemianie fizycznej zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji (np.stan skupienia).

Właściwości fizyczne substancji

Podczas przemiany chemicznej powstają nowe substancje,o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Przemiana chemiczna określana jest jako reakcja chemiczna. Zapisem reakcji chemicznej jest jej równanie, w którym pojawiają się po lewej stronie substraty (substancje „wchodzące” do reakcji), a po prawej produkty (substancje powstające w jej wyniku).

Równanie reakcji chemicznej podaje informacje na temat liczby i rodzaju substratów i produktów. Substraty i produkty zapisuje się używając ich symboli lub wzorów chemicznych. W równaniu reakcji – tak jak w matematyce – prawa strona musi być równa lewej stronie, tzn. liczba atomów danego rodzaju po obu stronach równania musi być identyczna.

W równaniu mogą pojawić się różne symbole, np.:

dla wyrażenia stosunków stechiometrycznych,

dla reakcji w końcowym wyniku przebiegającej w prawo,

dla reakcji przebiegającej w obu kierunkach, czyli odwracalnej,

dla osiągniętego stanu równowagi.

Reakcje chemiczne można podzielić – biorąc pod uwagę różnorodne kryteria – na:

Reakcje chemiczne

Reakcje chemiczne można podzielić także na:

Podział reakcji chemicznych

Podoba się? Tak Nie