profil

Wykonaj zestawienie dochodów i wydatków swojej gminy(miasta)

drukuj
poleca 85% 127 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podobnie jak każde gospodarstwo domowe, tak i Miasto Gdynia wydaje pieniądze na różne cele.
W gospodarstwie domowym wydajemy pieniądze według reguł, które sami ustalamy i oczywiście w zależności od posiadanych środków. Z reguły najwięcej przeznaczamy na życie, czyli na żywność i bieżące opłaty tj. czynsz, energię, telefon, abonament radiowo-telewizyjny, ubezpieczenie, itp. Ponadto na odzież, edukację dzieci (lub własną), rozrywki, turystykę i sport, wreszcie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, a jak się uda oszczędzić, to na lokatę w banku.
Proporcje wydatków, podobnie jak źródła dochodów są sprawą indywidualną każdego gospodarstwa.

A jak jest z wydatkami w gminie? Podobnie, choć nie tak samo. Tu każda decyzja jest uregulowana prawem. Każdy wydatek - zapisany w odpowiednim dziale, rozdziale i paragrafie budżetu - jest jawny dla opinii publicznej i pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanych organów (Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta).

Proporcje wydatków w budżecie gminy zależą zaś od priorytetów, określonych w strategii rozwoju gminy i od uzasadnionych potrzeb Doraźnych, m.in. sygnalizowanych przez mieszkańców, którzy opiniują projekt budżetu przed jego uchwaleniem przez Radę Gminy.
W naszej Gminie pieniądze wydaje się głównie na:
? oświatę - 216 mln zł /30,9% wydatków budżetowych/
- funkcjonowanie 149 szkół , 42 przedszkoli, 3 ośrodków szkolno - wychowawczych, 3 poradni psychologiczno - pedagogicznych, 3 internatów, Młodzieżowego Domu Kultury oraz schroniska młodzieżowego.
? inwestycje drogowe i utrzymanie ulic oraz komunikację miejską - 161,4 mln zł /23,1% wydatków budżetowych/
- utrzymanie, remonty i budowa dróg oraz obsługa transportu publicznego.
? ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 86 mln zł /12,3% wydatków budżetowych/
- realizacja programów profilaktycznych, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych utrzymanie domów dziecka, ogniska wychowawczego, ośrodka i domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz innych instytucji działających na rzecz mieszkańców.
? administrację publiczną - 45 mln zł /7,4% wydatków budżetowych/
- funkcjonowanie Urzędu i Rady Miasta, komisji poborowych oraz promocja miasta
? gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 37,5 mln zł /5,4% wydatków budżetowych/
- oczyszczanie, oświetlenie i utrzymanie zieleni miejskiej oraz schroniska dla zwierząt
? bezpieczeństwo publiczne - 13,4 mln zł /1,9% wydatków budżetowych/
- funkcjonowanie Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz dofinansowanie Policji
? gospodarkę mieszkaniową - 13,9 mln zł /2,0% wydatków budżetowych/
- utrzymanie gminnych mieszkań i lokali użytkowych, gruntów i nieruchomości oraz dofinansowanie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 'Czynszówka'
? kulturę i rekreację - 40,8 mln zł /5,8% wydatków budżetowych/
- utrzymanie i dofinansowanie teatrów, bibliotek, Centrum Kultury, ochrona zabytków, funkcjonowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Miasta, organizacja imprez kulturalnych i sportowych, funkcjonowanie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sztucznego lodowiska, dofinansowanie klubów sportowych, organizacja obsługi systemu informacji turystycznej w mieście
? spłatę zadłużenia miasta - 51,9 mln zł /7,3% wydatków budżetowych/
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz spłata odsetek od zadłużenia
? wpłaty do budżetu państwa - 8,8 mln zł /1,3% wydatków budżetowych/
- miasto dokonuje obowiązkowych wpłat do budżetu państwa w celu wyrównania różnic w dochodach miast i gmin w Polsce
? pozostałe - 24,1 mln zł /3,5% wydatków budżetowych/
- wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i leśnictwa, geodezji i kartografii oraz zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego, utrzymanie grobów wojennych.
?
? Ponadto w budżecie miasta tworzy się rezerwy na niespodziewane wydatki lub takie, których na etapie planowania nie można przyporządkować do określonej podziałki klasyfikacji budżetowej. W trakcie roku budżetowego środki z rezerw są wykorzystywane w miarę potrzeb. Łączne wydatki naszego Miasta w 2005r. wynoszą blisko 699 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 2759 zł.

? W przypadku Gdyni w roku 2005 wydatki Miasta są większe niż dochody /które nie uwzględniają przychodów/. W takiej sytuacji Miasto zmuszone jest do korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania /tzn. kredyty, pożyczki, obligacje/. Gdynia zamierza w 2005r. zaciągnąć kredyt na realizację inwestycji w kwocie 70 mnl zł.
W domowym budżecie część pieniędzy przeznaczana jest na bieżące wydatki tj. zakup żywności, odzieży, środków czystości i opłaty. Czasami zdarzają się poważniejsze wydatki, takie jak na przykład zakup telewizora, pralki czy lodówki albo nawet zakup mieszkania czy samochodu lub budowa domu.
Analogicznie w budżecie miasta znaczącą część środków przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta, a mniejszą na wydatki powiększające majątek miasta, tj. budowę i modernizację dróg i nowych obiektów w mieście, wykupy i uzbrojenie terenów, zakup sprzętu komputerowego, zakupy samochodów dla potrzeb Policji i Straży Pożarnej.
Inwestycje dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
Priorytetowe inwestycje realizowane przy współudziale Funduszy Strukturalnych to:
? Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II
Projekt konieczny zarówno dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności Portu jak i dla zwiększenia dostępności północnych dzielnic miasta. Realizacja inwestycji polega na rozbudowie istniejącej ulicy Janka Wiśniewskiego do układu dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia '70 do Estakady Kwiatkowskiego. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 51,5 mln zł.
? Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni
Budowa nowej zajezdni trolejbusowej w Gdyni - Leszczynkach, budowa nowych linii trolejbusowych o dł. 10,6 km oraz zakup 10 nowych trolejbusów niskopodłogowych. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21,5 mln zł.
? Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap
Realizacja brakującego odcinka (3,5 km) drogi dwujezdniowej dwupasmowej pomiędzy istniejącą Estakadą Kwiatkowskiego a Obwodową Trójmiasta. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 189 mln zł.


Ponadto Gdynia realizuje projekty inwestycyjne w ramach Programu PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza oraz V Programu Ramowego tj.:
? Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej w ramach Programu PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza
dofinansowanie wynosi ok. 15 mln zł, w tym dla Gdyni: ok. 4,8 mln zł - z przeznaczeniem na modernizację Mariny - basenu jachtowego.
? Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki oraz gmin Puck i Wejherowo w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA.
Dofinansowanie wynosi ok. 108 mln zł, w tym dla Gdyni ok.76 mln zł.


Poziom dofinansowania projektów, czyli % w jakim UE pokrywa wydatki na rzecz konkretnego przedsięwzięcia nie pokrywa całkowitych kosztów jego realizacji.

Dofinansowanie może wynosić od 35 do 75% kosztów inwestycji. Resztę kosztów stanowi wymagany 'wkład własny' miasta czyli środki finansowe, które samodzielnie musi zapewnić miasto. Co więcej, środki w ramach dofinansowania mają charakter refundacji. Oznacza to, że Miasto we własnym zakresie musi wydatkować całość środków na realizację projektu, które następnie sukcesywnie np. co kwartał lub po zakończeniu inwestycji zostaną zwrócone, do kwoty ustalonej w umowie o dofinansowanie projektu.

I tak, w celu zgromadzenia nakładów na realizację - głównie dużych - inwestycji, tworzony jest (jako załącznik do budżetu Miasta) Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Jest to dokument zawierający listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz ze schematem ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata planu (3 lata). Zapisy w WPI stanowią gwarancję, iż środki na pokrycie kosztów realizacji wieloletniej inwestycji strategicznej będą zabezpieczone w kolejnych budżetach rocznych Miasta.

TELLUS - Zintegrowanie Transportu i Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach Inicjatywy Civitas V Programu Ramowego
dofinansowanie wynosi ok. 1,8 mln zł - z przeznaczeniem na modernizację ul. Świętojańskiej.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w ramach Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza
dofinansowanie wynosi 10 mln zł. Celem działania PPNT jest prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej oraz jej wdrażanie do praktyk gospodarczych.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy