profil

Cele i zadania Rady Europy

poleca 85% 844 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rada Europy to najstarszą organizacją polityczną powstałą na kontynencie. Skupia ona w sobie 47 państw, które dążą do większej jedności między sobą. Jej cele i zadania są sformułowane w statucie. Zostały zdefiniowane w art.1 oraz art. 3 statutu Rady Europy.
Do jej głównych celów należy: ochrona praw człowieka, bronienie demokracji parlamentarnej i rządów prawa. Ponadto ma ona za zadanie rozwijanie porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicenia praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw, a także promowanie świadomości europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach.

Po okresie zimnej wojny Rada Europy skupia się na tym aby zapewnić sprawne funkcjonowanie demokracji w państwach, można ją wręcz określić jako strażnika praw człowieka w postkomunistycznych i demokratycznych państwach Europy. Oferuje ona ponadto pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, równolegle z reformami gospodarczymi.

Organizacja ta pełni również poniekąd funkcję edukacyjną-przekazuje bowiem społeczeństwu wiedzę w takich dziedzinach jak prawa człowieka, demokracja lokalna, kultura i środowisko. Wyznaje system wartości, który powinien przestrzegać każdy demokratyczny kraj.

Z każdym szczytem Rady głowy państw starają się stawiać sobie nowe cele do realizacji, które mogłyby większą gwarancję bezpieczeństwa.
W roku 1993 na Szczycie w Wiedniu wyznaczono nowe cele polityczne. Wówczas to powierzono Radzie Europy rolę strażnika bezpieczeństwa demokratycznego opartego na prawach człowieka, demokracji, rządach prawa. Stwierdzono, że bezpieczeństwo demokratyczne jest istotnym elementem bezpieczeństwa militarnego i warunkiem do stabilizacji i pokoju.

Kolejny Szczyt w Strasburgu z października 1997 przyniósł plan działania, którego celem było wzmocnienie aktywności Rady Europy w czterech obszarach: demokracja i prawa człowieka, spójność społeczna, bezpieczeństwo obywateli oraz wartości demokratyczne i zróżnicowanie kulturowe.

Trzeci szczyt szefów państw i rządów miał miejsce w Warszawie w dniach 16-17 maja 2005 roku. Zakończył się on przyjęciem deklaracji politycznej oraz planu działania wytyczającego główne zadania dla Rady Europy na najbliższe lata. Do zadań zamierzonych na tym szczycie należą: promowanie wspólnych wartości praw człowieka, rządów, prawa i demokracji; wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi; popieranie współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi i europejskimi.

Działalność Rady wywołała wiele istotnych osiągnięć. Należą do nich: zawarcie 200 wiążących traktatów lub konwencji europejskich, dotyczących zagadnień rozciągających się od praw człowieka do walki z przestępczością zorganizowaną, od zapobiegania torturom do ochrony danych czy współpracy kulturalnej. Wiele z nich otwartych dla państw nie będących członkami Organizacji. Wydano zalecenia (rekomendacje) dla rządów zawierające wytyczne polityki wobec kwestii takich jak zagadnienia prawne, zdrowie, kultura, sport.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy