profil

Cele i osiągnięcia III szczytu Rady Europy w Warszawie

poleca 85% 269 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

16 maja 2005 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się III Szczyt Rady Europy, który wieńczył półroczne przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy.
Rada Europy jest najstarszą organizacją polityczną w Europie. Powstała ona w maju 1949 roku w Londynie, a jej założycielami byli: brytyjski premier Winston Churchil, ministrowie spraw zagranicznych Włoch – Alcide de Gasperi, Francji – Robert Schuman i Belgii – Paul-Henri Spaak. Natomiast pierwszymi państwami należącymi do Rady Europy były: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
Obecnie do Rady Europy należy 46 państw. Polska należy do niej od 26 listopada 1991 roku i była 26 państwem wstępującym do tej organizacji. O członkostwo walczy teraz Białoruś. Pięć państw: Japonia, Kanada, Meksyk, USA i Stolica Apostolska posiadają status obserwatora. Wstąpienie Polski było bardzo ważnym faktem politycznym w okresie początków transformacji ustrojowej i gospodarczej. Był to też pierwszy krok do uczestnictwa RP w instytucjach europejskich, ukoronowany wejściem do Unii Europejskiej w 2004 r.
Członkostwo w Radzie Europy umożliwiło obywatelom polskim odwoływanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu który stoi na straży przestrzegania przepisów zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach. Polskie uczestnictwo w Radzie Europy ma już 14 letnią historię, ale w okresie od 10 listopada 2004 r. do 17 maja 2005 r. po raz pierwszy nasz kraj pełni funkcję przewodniczącego w Komitecie Ministrów Rady Europy. Przewodniczącym KM RE jest obecnie prof. Adam Daniel Rotfeld, Minister Spraw Zagranicznych RP.
Rada Ministrów RP zatwierdziła następujące priorytety polskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy: umacnianie jedności kontynentu europejskiego po rozszerzeniu Unii Europejskiej; umacnianie praw człowieka; promowanie dialogu międzykulturowego jako niezbędnego warunku tolerancji i rozwiązywania sporów; rozwijanie demokracji lokalnej i współpracy trans granicznej; przezwyciężanie trudnych problemów przeszłości w Europie.
Kiedy utworzono Radę Europy jej celami były: ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządów prawa; rozwijanie porozumień o zasięgu kontynentalnym, aby ujednolicić praktykę społeczną i prawną państw; promowanie świadomości tożsamości europejskiej, która opiera się na wspólnych wartościach w różnych kulturach. Od 1989 roku głównymi zadaniami tej organizacji są: obrona demokracji i praw człowieka, szczególnie w postkomunistycznych demokratycznych krajach Europy; pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, gospodarczych; przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, demokracji lokalnej, edukacji, kultury i środowiska.
I szczyt Rady Europy odbył się w Wiedniu 1993 roku. Szefowie rządów powierzyli Radzie rolę strażnika bezpieczeństwa demokratycznego, opartego na prawach człowieka, demokracji i rządów prawa. II szczyt odbył się w Strasburgu 1997 roku Szefowie państw i rządów przyjęli plan działania, którego celem było wzmocnienie aktywności Rady Europy w czterech obszarach: demokracji i praw człowieka, spójności społecznej, bezpieczeństwa obywateli oraz wartości demokratycznych i zróżnicowania kulturowego. Obecnie organizacja stara się rozszerzać kontrolę aby zagwarantować poszanowanie przez wszystkie państwa członkowskie i zobowiązania przyjęte wraz z uzyskaniem członkostwa.
Do osiągnięć Rady należy zaliczyć podpisanie 196 wiążących traktatów i konwencji dotyczących zagadnień od praw człowieka po walkę z przestępczością i od zapobiegania torturom po ochronę danych czy współpracę kulturalną.
III szczyt Rady Europy odbył się 16 maja 2005 roku. Oczekiwano, że III szczyt zademonstruje, że Europa jest zjednoczona i składa się z demokratycznych, wolnych i suwerennych państw, gdzie prawo i demokracja oraz poszanowanie praw człowieka stanowią wiodącą zasadę ich funkcjonowania. Spotkanie miało też być forum dyskusyjnym na temat roli i zadań Rady Europy w zmieniającej swój wymiar Europie, a w szczególności nad rozwojem współpracy z innymi europejskimi organizacjami, zwłaszcza z UE i OBWE. Kraje członkowskie muszą odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie w jaki sposób poprawić efektywność działania europejskich instytucji wykorzystując przy tym zasadę właściwego podziału kompetencji, by uniknąć dublowania statutowych założeń. Część krajów opowiada się za Radą Europy o bardzo precyzyjnie określonym zakresie działalności związanym z prawami człowieka, promocją demokracji i praworządności. Pozostała grupa państw pragnie przypisać Radzie funkcję "europejskiej ONZ", która będzie decydować o wszystkich nurtujących Europę problemach.
Przemówienie otwierające III szczyt Rady Europy wygłosił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Wyznaczył on cele Rady Europy ochronę praw człowieka, obronę demokracji parlamentarnej i rządów prawa; troska o prawa wszystkich narodów do demokracji i godnego życia; kształtowanie pomyślnej przyszłości i lepszego życia mieszkańców kontynentu. pomoc tym wszystkim, którzy mają odwagę walczyć z totalitarnymi pozostałościami w niektórych rejonach naszego kontynentu. Dbałość o dialog międzykulturowy, jako niezbędny warunek tolerancji; obrona praw mniejszości, czy też ochrona języków regionalnych. Polska pragnie wzbogacać Europę najlepszymi tradycjami polskiej tolerancji, współistnienia religii i kultur. Szczególną misję ma tu do wypełnienia Trybunał Praw Człowieka. Polska opowiada się za tym, by umożliwić Trybunałowi jak najpełniejsze działanie, jak największą skuteczność, w jak najdłuższej perspektywie. zwalczaniu takich patologicznych zjawisk, jak korupcja czy przestępczość zorganizowana. Ufa, że harmonijna współpraca Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE będzie jeszcze skuteczniejsza niż poszczególne ich starania, nawet gdyby je wszystkie zsumować.
Wielu przywódców podkreślało, że RE powinna jak najściślej współpracować z Unią Europejską i z Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz że organizacje te nie powinny się dublować.
Równie ważnym tematem III szczytu była sytuacja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przewodniczący Trybunału Luzius Wildhaber przyznał, że Trybunał nie radzi sobie z nawałem prac, bo zgłasza się do niego coraz więcej ludzi. Na rozpatrzenie czeka około 80 tysięcy wniosków. Również prezydent Finlandii Halonen podkreśliła, że należy zastanowić się, jak wzmocnić Europejski Trybunał Praw Człowieka, który jest przeciążony coraz większą liczbą spraw. Konieczna jest kolejna reforma. Ma temu służyć 14. protokół dodatkowy do Konwencji Praw Człowieka, którego ratyfikacja trwa. Prezes trybunału, Szwajcar Luzius Wildhabe zaapelował o przyspieszenie wejścia w życie 14. protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ponieważ to pierwszy i konieczny krok w kierunku zapewnienia, że trybunał będzie zdolny wypełniać swoje zadania. O konieczności usprawnienia trybunału mówił na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu także premier Marek Belka. Trybunał jest tak obciążony, że zagrożona staje się skuteczność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Zgodnie z zaproponowaną w nim reformą, trybunał miałby zajmować się tylko poważnymi naruszeniami praw człowieka. Miałoby się to stać poprzez staranniejszą selekcję spraw oraz jakąś formę obecności trybunału w poszczególnych krajach.
Premier Belka za inne zadania Rady Europy stawiał ochronę dziedzictwa europejskiego, co oznacza nie tylko ochronę dorobku 56 lat działania Rady Europy, ale również umiejętność identyfikowania nowych wyzwań. Jego zdaniem Rada Europy może wnieść szczególny wkład w zapobieganie i walkę z terroryzmem oraz w likwidowanie jego skutków poprzez obronę praw ofiar i wszystkich bez wyjątku praw człowieka, które mogą być zagrożone w wyniku terroryzmu. Ważna jest również praca nad większą spójnością społeczną kontynentu; włączenie do programów edukacyjnych i do zadań społeczeństwa obywatelskiego promocji dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego; ochrona dzieci i młodzieży przed przestępczością i przemocą.
Natomiast Prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili chce utworzenia międzynarodowej instytucji do rozwiązywania konfliktów na terenie państw postsowieckich. Zaapelował też, by nie tworzyć na Morzu Czarnym sztucznej granicy dla idei demokratycznych bo te wartości mają walor uniwersalny i nie przynależą jedynie do państw Basenu Morza Śródziemnego.
Przywódcy Norwegii i Finlandii uważają, że organizacja ta musi być otwarta na zmiany, tak by nadal mogła pełnić kluczową rolę w ochronie i promowaniu praw człowieka oraz godności ludzkiej. Według premiera Norwegii Kjell Magne Bondevik RE, Unia Europejska i OBWE nie mogą konkurować ze sobą. Podkreślił potrzebę wzmocnienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz budowy wzajemnego zrozumienia między społeczeństwami Europy i poszanowania różnorodności kulturowej. A prezydent Finlandii Tarja Halonen uznała konieczności poprawy skuteczności Rady Europy w obliczu nowych wyzwań związanych z globalizacją.
Premier Portugalii Jose Socrates uważa, że spójność, czyli wyrównywanie różnic rozwojowych między krajami i regionami Europy, to "niezbędny krok, aby cały kontynent mógł się rozwijać i robił postępy". Portugalia przejmie od Polski -na zakończenie szczytu we wtorek - półroczne przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy.
W ocenie przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - Van der Lindena główne zadania stojące przed Radą Europy to: walka o prawo każdego obywatela do życia, zapewnienie powszechnego przestrzegania standardów demokratycznych, szeroka współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, rozwój edukacji obywatelskiej oraz zapewnienie wolności wypowiedzi.
Terry Davis- sekretarz generalny Rady Europy, do najważniejszych zadań Rady zaliczył: rozwój i rozprzestrzenianie demokracji, obronę i propagowanie praw człowieka, obronę i zachęcanie do stosowania rządów prawa. Rada Europy musi nasilić swoją kampanię przeciw terroryzmowi i przeciw rasizmowi, a w dziedzinie praw człowieka zwiększyć starania, aby zapobiegać wszelkim formom tortur i nieludzkiemu traktowaniu.
Kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder podkreślił, że jednym, z politycznych zadań dla tej organizacji jest dbanie o "swobodę wypowiedzi i mediów" w krajach europejskich.

Na rozpoczętym szczycie Rady Europy w Warszawie najczęściej wspominano o nieobecnej Białorusi, przypominając, że jako jedyny kraj kontynentu nie należy ona do tej liczącej 46 członków europejskiej organizacji z winy reżymu Aleksandra Łukaszenki. Temat Białorusi był tematem często poruszanym.
Prezydent Litwy Valdas Adamkus podkreślił, że Białoruś pozostaje w szarej strefie na mapie europejskiej demokracji". Dodał, że reżym Łukaszenki izoluje władze i naród Białorusi i nie pozwala mu w pełni uczestniczyć w europejskiej rodzinie.
Wyraził przekonanie, że kraje europejskie nie będą przymykać oczu na próby ograniczania wolności słowa w społeczeństwie białoruskim. Wezwaniem dla społeczności europejskiej jest zakorzenienie w tym kraju wartości europejskich.
Polski minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld uważa, że Białoruś powinna stać się jedną z najważniejszych spraw w kręgu zainteresowań Rady Europy. Jest jedynym europejskim krajem nie należącym do Rady Europy. Białoruś musi bardzo dużo zmienić w swoim kraju znaleźć się w tym gronie. O konieczności zmiany systemu wewnętrznego na Białorusi mówili niektórzy uczestnicy obrad Szczytu RE, w tym prezydent Litwy Valdas Adamkus. Rotfeld podkreślił że Rada promuje demokrację, prawa człowieka i zasadę dobrego rządzenia. Białoruś jest obecnie zaprzeczeniem tych trzech filarów, na których wspiera się Rada Europy.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że nie ma możliwości, aby w najbliższych latach Białoruś została przyjęta do Rady Europy. W opinii prezydenta to, co dzieje się w tym kraju, zaprzecza zasadom praworządności i demokracji, ale w przemówieniu zamykającym szczyt powiedział: „Naród białoruski od wieków współtworzy cywilizację europejską i wnosi do niej istotny wkład kulturowy. W pełni zasługuje na to, aby żyć w wolności, demokracji i sprawiedliwości. Czekamy, kiedy dołączy do rodziny państw Rady Europy i kiedy będziemy mogli razem urzeczywistniać europejskie wartości".
Również Marek Belka nie wyobraża sobie przyjęcie do Rady Europy kraju, który w tej chwili wręcz prowokacyjnie stara się łamać pewne święte dla Europy reguły. Natomiast Minister spraw Zagranicznych Francji Michel Barnier wezwał Białoruś do spełnienia standardów Rady Europy, tak, by mogła być przyjęta do tej organizacji. Takie stanowisko wobec Białorusi podziela również Terry Davis uważa, że Białoruś jest jedynym państwem, które geograficznie może należeć do RE, jednak nie spełnia nawet minimum standardów tej organizacji.
Reprezentujący Rosję szef MSZ Siergiej Ławrow przekonywał, że Rosja wraz z innymi narodami czasami pozostając w tyle, a czasami nawet wyprzedzając standardy europejskie, przeszła przez trudności reform i wprowadzania parlamentaryzmu, władzy sądowniczej.

Największymi osiągnięciami III Szczytu Rady Europy było podpisanie trzech nowych konwencje RE: o zwalczaniu terroryzmu, o zwalczaniu handlu ludźmi oraz o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Przywódcy 46 państw przyjęli również Deklarację Warszawską i plan działania Rady Europy na najbliższe lata, kończąc szczyt.
Deklaracja Warszawska składa się przede wszystkim z dziesięciu punktów. Członkowie Rady Europy zdeklarowali, że:
1. Będą dążyć do osiągnięcia swego zasadniczego celu, jakim jest ochrona i promowanie praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Wszelkie jej działania muszą służyć osiągnięciu tego fundamentalnego celu.
2. Mając na uwadze unikalną rolę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pragną zagwarantować im skuteczności. Są zdecydowani wdrożyć w krótkim terminie kompleksowy zespół środków przyjętych na 114 Sesji Komitetu Ministrów, które pomogą Trybunałowi i pozwolą również na szybką ratyfikację i wejście w życie Protokołu 14 do Konwencji. Ponadto, powołają Grupę Mędrców, których zadaniem będzie przygotowanie kompleksowej strategii na rzecz zapewnienia skuteczności systemu w dłuższej perspektywie czasowej, uwzględniając wstępne rezultaty Protokołu 14 i innych decyzji podjętych w maju 2004 r.
3. Postarają się o efektywną demokrację i dobre rządzenie na wszystkich szczeblach, co jest istotne dla zapobiegania konfliktom i dla promowania stabilizacji, ułatwiania postępu gospodarczego i społecznego. Będą zachowywać i rozwijać skuteczne, przejrzyste i odpowiedzialne instytucje demokratyczne, reagujące na potrzeby i aspiracje wszystkich.
4. Wzmocnią rządy prawa na całym kontynencie oraz będą dalej rozwijać w ramach Rady Europy współpracę w obszarze prawa, mając na uwadze lepszą ochronę naszych obywateli i realizując w skali kontynentu cele zawarte w Statucie.
5. Zapewnią pełne wywiązywanie się z zobowiązań członkowskich w ramach Rady Europy czyli wykorzystają dialog polityczny między Państwami Członkowskimi, zaangażowanymi w promowanie debaty demokratycznej i rządów prawa poprzez dokonywanie oceny, wymianę najlepszych praktyk, pomoc i monitoring, którym po raz kolejny udzielamy naszego zdecydowanego poparcia.
6. Będą działać na rzecz wzmacniania tożsamości i jedności europejskiej opartej na wspólnych fundamentalnych wartościach, szacunku dla naszego wspólnego dziedzictwa oraz szacunku dla różnorodności kulturowej. Będą nadal działać na rzecz mniejszości narodowych, tym samym przyczyniając się do rozwoju stabilizacji demokratyczne; promować kontakty międzyludzkie i prowadzić wymianę dobrych praktyk dotyczących swobodnego przepływu ludzi na kontynencie w celu budowania Europy bez linii podziału.
7. Zapewnią uczciwy dostęp do praw socjalnych, walkę z wykluczeniem i ochronę słabych grup społecznych oraz wzmocnią spójność społeczeństw w wymiarze socjalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, terytorialnym i kulturalnym.
8. Zapewnią obywatelom bezpieczeństwo, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka, podstawowych wolności i innych odpowiednich zobowiązań międzynarodowych oraz będą nadal odgrywać aktywną rolę w zwalczaniu terroryzmu i nadal rozwijać działania przeciwko korupcji, zorganizowanej przestępczości.
9. Będą nadal rozwijać zasady i mechanizmy skutecznie zapobiegające i eliminujące wszelkie formy nietolerancji i dyskryminacji, w tym antysemityzmu i islamofobii. Postarają się również nadal wdrażać w naszych Państwach Członkowskich politykę równych szans oraz zwiększymy wysiłki w celu osiągnięcia prawdziwej równości miedzy kobietami i mężczyznami i zlikwidują przemoc przeciwko kobietom i dzieciom, w tym przemoc domową.
10. Zapewnią wzajemne uzupełnianie się Rady Europy i innych organizacji zaangażowanych w budowę Europy demokratycznej i bezpiecznej:
– są zdecydowani stworzyć nowe ramy pełniejszej współpracy i współdziałania między Radą Europy a Unią Europejską
– Jean-Claude Junckerowi powierzają osobiste przygotowanie sprawozdania na temat stosunków miedzy Radą Europy a Unią Europejską
– zapewnią również lepszą współpracę praktyczną między Radą Europy a OBWE i
– wyrażają zobowiązanie do rozwijania współpracy między Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych i do osiągnięcia w Europie Milenijnych Celów Rozwoju.
Przyjęty Plan Działania formuje podstawowe zadania Rady Europy na najbliższe lata. A te zadania to:
I – PROMOWANIE WSPÓLNYCH WARTOŚCI PODSTAWOWYCH: PRAW CZŁOWIEKA, RZĄDÓW PRAWA I DEMOKRACJI
1. Zapewnienie stałej skuteczności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
2. Ochrona i promowanie praw człowieka przy pomocy innych instytucji i mechanizmów Rady Europy
3. Wzmacnianie demokracji, dobrego rządzenia i rządów prawa w Państwach Członkowskich
4. Zapewnianie wypełniania zobowiązań podjętych przez Państwa Członkowskie i promowanie dialogu politycznego
5. Wzmacnianie roli Banku Rozwoju Rady Europy
II – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI EUROPEJSKICH
1. Walka z terroryzmem
2. Walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną
3. Zwalczanie handlu ludźmi
4. Walka z przemocą wobec kobiet
5. Zwalczanie cyberprzestępczości i umacnianie praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym
6. Promowanie etyki w biomedycynie
7. Promowanie zrównoważonego rozwoju
III – BUDOWANIE EUROPY BLIŻSZEJ LUDZIOM, EUROPY WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
1. Zapewnienie spójności społecznej
2. Budowanie Europy dla dzieci
3. Oświata: promowanie demokratycznego obywatelstwa w Europie
4. Rozwój współpracy młodzieży
5. Ochrona i promowanie różnorodności kulturowej
6. Wspieranie dialogu międzykulturowego
7. Promowanie sportu
8. Zarządzanie migracjami
IV – ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI
1. Wzmocnienie współpracy z Unią Europejską
2. Rozszerzenie i uporządkowanie współpracy z OBWE
3. Rozszerzenie współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych
V – WDRAŻANIE PLANU DZIAŁAŃ: PRZEJRZYSTA I SKUTECZNIE DZIAŁAJĄCA RADA EUROPY
Według Aleksandra Kwaśniewskiego przyjęte podczas III szczytu dokumenty odpowiadają potrzebom chwili. Polsce udało się dobrze zorganizować tę konferencję.
Terry Davis wyraził opinię, że warszawskie spotkanie przejdzie do historii jako szczyt jedności europejskiej. Było też impulsem do dalszego budowania jedności europejskiej. Deklaracja Warszawska podsumowuje przemiany, które zaszły w ostatnich latach w Europie środkowo-wschodniej. Plan działania Rady określa natomiast sposoby utrzymywania standardów demokratycznych i przestrzegania praw człowieka w krajach członkowskich Rady Europy. Zawiera także przepisy dotyczące usprawnienia pracy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyraził również przekonanie, że dorobek dobiegającego końca w Warszawie III Szczytu Rady Europy pozwoli organizacji lepiej sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi Europa. Jak powiedział na konferencji prasowej, pomogą w tym zarówno dokumenty końcowe szczytu - Deklaracja Warszawska i Plan Działania - jak i wyłożone do podpisu konwencje o zwalczaniu terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i handlu ludźmi.
Według Davisa istotna dla realizacji celów RE - umacniania demokracji, praw człowieka i praworządności - będzie nowa instytucja RE, powołana przez wspomniane dokumenty szczytu - Forum Demokracji, które ma monitorować przestrzeganie zasad demokratycznych, a nawet formułować zalecenia dla poszczególnych państw w zakresie przestrzegania standardów. Natomiast kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zapewnił, że rząd Niemiec będzie starał się, aby trzy konwencje wyłożone na szczycie do podpisu - o zwalczaniu terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i handlu ludźmi - zostały ratyfikowane i wdrożone. Rotfeld ocenił też, że trzy konwencje - o zwalczaniu terroryzmu, przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy są odpowiedzią na nowe zagrożenia.
Zaznaczył, że w ramach Rady Europy udało się uzgodnić normy i sposoby przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, który teraz jest największym zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa. Konwencje dają państwom możliwość współdziałania. Gdyby ich nie było to żadne państwo nie może się domagać od innego kraju określonego postępowania.
Szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow że rosyjska delegacja jest zadowolona z przebiegu III Szczytu Rady Europy i podkreślił "wysoką jakość" przygotowanych dokumentów. Wcześniej w kuluarach szczytu krążyły pogłoski, że Rosja ma zastrzeżenia do projektu deklaracji końcowej. Ale Ławrow powiedział dziennikarzom, że jest szczególnie zadowolony z tego dokumentu, w którym zapisano wartości europejskie, przede wszystkim zadanie walki z terroryzmem, a także ze zorganizowaną przestępczością i handlem ludźmi.
Według rosyjskiego ministra ważne jest też, że RE potwierdziła swoje zdecydowanie, aby bronić praw człowieka, przede wszystkim mniejszości narodowych i osób bez obywatelstwa.
Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko przypomniał, że Ukraina wprowadziła ruch bezwizowy dla obywateli Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że doczeka się wzajemności. Zwrócił uwagę, że szczególne ułatwienia w tym zakresie potrzebne są studentom, naukowcom i przedsiębiorcom. Zapowiedział, że Ukraina wprowadzi mechanizmy antykorupcyjne zalecane przez Radę Europy i ratyfikuje europejską konwencję w tej sprawie. W imieniu Ukrainy zobowiązał się do spełnienia wszelkich warunków członkostwa Rady Europy, do walki z antysemityzmem i ksenofobią, zagwarantowania praw mniejszości narodowych, do zwalczania zorganizowanej przestępczości i handlu ludźmi. Prezydent Ukrainy zaproponował też utworzenie w Kijowie "europejskiego centrum młodzieży" pod egidą Rady Europy.

Szczytowi Rady Europy towarzyszyły również imprezy towarzyszące, kształtujące świadomość europejską oraz zwiększające wiedzę na temat Europy. Były to m. in.:
Parada Schumana - XII Polskie Spotkania Europejskie które nawiązywały do Roku Polsko-Niemieckiego, Roku Ukrainy w Polsce, prezydentury Polski w Radzie Europy oraz Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej.
Konferencja "Umocnienie aksjologii Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", która dotyczyła katalogu wartości, na których opiera się Unia Europejska i znaczenia w tym kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowiącej zarówno dorobek Rady Europy, jak i część prawa unijnego.
Konferencja "Europa obywateli - polityczna architektura Europy i wpływ obywateli na jej kształt", która miała ścisły związek tematyczny ze Szczytem Rady Europy. W ramach konferencji odbyła się dyskusja nie tylko o przyszłej architekturze Europy, ale także o roli i wpływie obywateli Europy na jej demokratyczny kształt i rozwój, debata dotyczyła zarówno "nowych", jaki i "starych" państw Unii Europejskiej, a także tych znajdujących się poza jej granicami, a będących członkami Rady Europy.
Seminarium "Polskie koncepcje integracji europejskiej i ich twórcy w latach 1939 - 1980", inaugurowało cykl debat poświęconych tematyce integracji Europy. Ukazywał i podkreślał wkład inspirującej myśli Polaków.
Warsztaty Młodzieży - Edukacja Globalna w Polsce podczas których zostały przedstawione różne koncepcje globalnej edukacji i omówiona została ich funkcjonalność w polskich warunkach. Celem spotkania był także rozwój sieci organizacji prowadzących działalność edukacyjną z młodzieżą na globalną skalę.

Cele Rady Europy praktycznie się nie zmieniły. Pomimo nowego zadania, jakim jest walka z terroryzmem, podstawową misją tego europejskiego gremium pozostaje obrona praw człowieka. Jednak szefowie rządów opowiedzieli się w Warszawie za przejęciem w przyszłości przez Radę bardziej aktywnej roli w walce z międzynarodowym terroryzmem.
Podpisano trzy dokumentów dotyczących walki z terroryzmem, handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. Konwencja w sprawie zapobiegania terroryzmowi wywołała już polemikę, dotykając Rosji. Niektóre organizacje pozarządowe krytykują zbyt represyjny charakter tego dokumentu, a także niezbyt konkretną definicję wykroczeń terrorystycznych, co może otworzyć drogę wszystkim rodzajom odchyleń w krajach, które w imię walki z terroryzmem naruszają beztrosko prawa człowieka.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 20 minut

Typ pracy