profil

Co można załatwić w Urzędzie Gminy w poszczególnych wydziałach.

poleca 83% 1266 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W Urzędzie Gminy w poszczególnych wydziałach można załatwić następujące sprawy:

USC-Urząd Stanu Cywilnego
Do zadań Urzedu Stanu Cywilnego należy:

Sporzadzenie aktu urodzenia
Odtworzenie aktu urodzenia
Przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
Małżeństwo cywilnoprawne
Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym
Odtworzenia aktu małżeństwa
Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska meża matki
Organizacja uroczystosci jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Wydawanie odpisów zupełnych lub skruconych aktów stanu cywilnego,zaswiadczeń o dokonanych w ksiegachstanu cywilnego wpisach lub ich brakuoraz zaswiadczeń o zaginięciu lub zniszczeni ksiegi stanu cywilnego
Sporzadzenia aktu zgonu
Odtworzenie aktu zgonu
Zmiana imion i nazwisk

GOPS-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej a w szczególności:
tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, a w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi
Zadania własne z zakresu pomocy społecznej:
kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym osób wymagających opieki,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i socjalnych celowych,
przyznawanie pomocy rzeczowej,
przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.
Zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej:
udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
praca socjalna,
sprawianie pogrzebu,
zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków do realizacji żądań własnych.
Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
przyznawanie i wpłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące gwarantowany zasiłek okresowy i zasiłek stały z tytułu wychowania dziecka
wymagającego stałej opieki i pielęgnacji,
przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
ocena problemów społecznych terenu i przedstawienia propozycji ich rozwiązywania,
współpraca z organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym mieszkańców, zakładami pracy, związkami wyznaniowymi oraz mobilizowanie
środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.


Wydział Spraw Obywatelskich
Do zadań Wydziału Spraw obywatelskich należy:
przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych,
współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej,
realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu,
prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności,
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
administrowanie remizami OSP,
ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
sporządzanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób na obszarze Gminy,
sporządzanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki zjawisk patologii społecznej,
wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu,
prowadzenie spraw akcji kurierskiej,
realizacja wniosków w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych w czasie pokoju i wojny

Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Do zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego należy:
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i udział w programach, przygotowanie ,prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnetrznych
planowanie i realizacja inwestycji gminnych,remontów i modernizacji obiektów komunalnych oraz infrastruktury komunalnej
ochrona środowiska
zagospodarowanie przestrzenne na terenie Gminy
gospodarka wodna na terenie Gminy
ochrona przyrody
gospodarka rolna i leśna
gospodarka łowiecka
nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych,prac interwencyjnych,przygotowania zawodowego
realizacja prawa budowlanego w zakresie należącym do zadań Gminy
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
gospodarka dotycząca dróg gminnych, ulic, placów, przepustów,parkingów, targowisk, pomników i cmentarzywojennych oraz ich ewidencja
gospodarka nieruchomościami i ich ewidencja
utrzymanie porzadku i czystości w Gminie w tym gospodarka odpadami i gospodarka ściekowa
realizacja zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpozarowej,w tym nadzór merytoryczny nad organizacja i funkcjonowaniem jednostek ochotniczych strażypożarnych
planowanie i organizacja zaopatrzenia Gminy w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
planowanie i organizacja zaopatrzenia Gminy w energie elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy
oswietlenie dróg i ulic na terenie gminy
organizacja kapielisk na terenie gminy
flagowanie ulic,miejsc wyznaczonych i budynków komunalnych
zawieranie umów na korzystanie z pomieszczeń w budynkach komunalnych
realizacja zadań zleconych Gminie w zwiazku z organizacja i prowadzeniem spisów rolnych
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Do zadań Wydziału Podatków i Opłat lokalnych należy:
przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Finansowo - Księgowym, wytycznych do opracowania budżetu gminy, zwłaszcza parametrów dotyczących dochodów budżetowych w oparciu o dane pochodzące projektów Głównego Urzędu Statystycznego projektów Ministerstwa Finansów oraz o zmiany w przepisach podatkowych,
przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych,
przygotowywanie okresowych informacji o osiąganych dochodach, na podstawie miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywanie projektów zmian w budżecie, w części dotyczącej dochodów budżetowych,
opracowywanie harmonogramu wykonania dochodów budżetowych gminy
kontrola realizacji zaplanowanych dochodów
przygotowywanie materiałów i opinii dotyczących udzielania przez Wójta Gminy ulg uznaniowych w podatkach i innych wierzytelnościach stanowiących dochód gminy,
przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg uznaniowych
prowadzenie ewidencji księgowej należności gminnych, windykacji tych należności oraz podejmowanie wszelkich działań w celu ich ściągnięcia,
prowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,
opracowywanie projektów programów pomocowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej,
przygotowywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej
sporządzanie list podatników, którym udzielono ulg uznaniowych
ustalanie danych i wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów prawa podatkowego,
współpraca z: urzędami skarbowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, sądami - w zakresie dochodów własnych

Ogólne informacje o Gminie i jej zadania:
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania te dzielimy na własne - nadane ustawowo i zlecone - przydzielane przez władze państwowe.
Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub za pośrednictwem organów gminy.
Gmina realizuje dwa rodzaje zadań: własne i zlecone
I zadania własne- zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Mogą one być:
a) obowiązkowe:
- gmina nie może zrezygnować z ich realizacji, musi zapewnić w budżecie środki na ich realizowanie; przyczyna: dążenie do zapewnienia mieszkańcom świadczeń publicznych o charakterze elementarnym
b) fakultatywne:
- gmina realizuje je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeb
Zadania własne obejmują sprawy :
1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
4. lokalnego transportu zbiorowego
5. ochrony zdrowia
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego
8. edukacji publicznej
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
11. targowisk i hal targowych
12. zieleni gminnej i zadrzewnej
13. cmentarzy gminnych
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17. wspierana i upowszechnianie idei samorządowej
18. promocji gminy
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
II zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:
a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej
b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją rządową.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 9 minut