profil

Uchodźca, cudzoziemiec, obywatel

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

UCHODŹCA- zapewnienie ochrony osobom opuszczającym swój kraj w skutek prześladowań ze względu na rasę, religię, itp. 1991 rok ? Konwencja Genewska dot. Statusu uchoźcy ratyfikowana przez Polskę. Wniosek przyjmowany przez właściwy organ straży granicznej. Po stwierdzeniu występowania okoliczności przekazywany jest Prezesowi ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Ewentualne odwołanie do Rady ds. uchodźców.

AZYL- określona wyłącznie w prawie krajowym instytucja służąca ochronie cudzoziemców przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu państwa polskiego. Decyzje wydaję Prezes Urzędu ds. Repatriacji.
Różnice ? status uchodźcy wynika z prawa międzynarodowego a azyl uregulowany jest tylko w prawie krajowym

PARTIE POLITYCZNE
Tryb powołania
- oparty na zasadzie zgłoszenia do ewidencji parto politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie
- 1000 podpisów poparcia dla powstania nowej partii przez obywateli posiadających pełna zdolność do czynności prawnych
Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwa
- skrót
- siedziba
- imiona i nazwiska, adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie partii do reprezentacji
- statut
Wpis do ewidencji jest bardzo ważny gdyż z datą wpisu partia nabywa osobowość prawną
Nadzór nad partiami
- państwo zapewnia swobodę działania partii ale również sprawuje nad nimi nadzór. Granica swobody jest kolizja z zasadniczym interesem państwa (np. szerzenie faszyzmu). W takim wypadku organem orzekającym jest TK
Likwidacja partii:
- samorozwiązanie
- wykreślenie z ewidencji na mocy postanowienia Sądu
Źródła finansowania:
- składki członkowskie
- darowizny
- spadki i zapisy
- subwencje i dotacje
- z prowadzenia działalności własnej która nie jest działalnością gospodarczą
Charakterystyka subwencji:
Partia, która samodzielnie otrzymała 3% głosów do Sejmu lub koalicja 6% ma prawo do subwencji z budżetu państwa przez okres swojej kadencji.
Podstawa jest złożenie wniosku do PKW w terminie do 31 marca br. kalendarzowego
Partie zobowiązane są do sporządzenia corocznych informacji o otrzymanej subwencji i sposobie wydatkowania również do PKW. PKW może przyjąć raport roczny lub w razie wątpliwości-uchybień odrzucić. Wtedy partia może wnieść skargę do Sądu Najwyższego. W razie uznania powodów odrzucenia za słuszne wówczas partia traci możliwość otrzymywania subwencji.

STOWARZYSZENIA
- dobrowolne samorządne, trwałe zrzeszenie o charakterze nie zarobkowym. Działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku.
Członkowie stowarzyszenia to:
- Pełnoletni obywatele polscy posiadający pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.
- Małotetni (16-18lat) mogą należeć ale nie wchodzą w skład zarządu
- Poniżej 16 roku życia za zgoda pełnoprawnych opiekunów ale nie głosują i nie maja czynnego i biernego prawa wyborczego
Rodzaje stowarzyszeń:
Rejestrowe ? utworzone przez co najmniej 15 osób, podlegające obowiązkowemu wpisowi do KRS (z ta chwila uzyskują osobowość prawną i może rozpocząć działalność
Zwykłe ? nie mają osobowości prawnej, rejestrują je 3 osoby, które uchwalą regulamin działalności. Nie podlegają obowiązkowi rejestracji ale maja obowiązek poinformowania organu nadzorującego o powstaniu. UTRZYMUJA SIĘ ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Majątek stowarzyszenie rejestrowego:
- składki członkowskie
- spadki i zapisy
- dochody z własnej działalności
- dochody z publicznej ofiarności
- dotacje
- może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem przeznaczenia dochodów tylko na cele statutowe.

ZGROMADZENIE
Forma aktywności społecznej polegająca na krótkotrwałym zrzeszeniu się w celu wyrażenia określonych poglądów.
Organizatorami są:
- tylko osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i a także grupy obywateli
Zgromadzenie publiczne
- zorganizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób. Wymaga uprzedniego zawiadomienia organy gminnego właściwego ze względy na miejsce zgromadzenia (najpóźniej na trzy dni przed).
Funkcje nadzorcze należą do organów gminy

STAN NADZWYCZAJNY
- istotą stanu nadzwyczajnego jest sytuacją w której występuję zagrożenie dla określonych dóbr a ich usuniecie nie jest możliwe za pomocą zwykłych środków przewidzianych w prawie
Rodzaje:
- stan wojenny
- stan wyjątkowy
- stan klęski żywiołowej
Akty wprowadzający
może nastąpić tylko na podstawie ustawy w drodze rozporządzenia. Stan klęski żywiołowej wprowadza się na wniosek RM lub wojewody w drodze rozporządzenia.
Procedura wprowadzania:
- Rada Ministrów (wniosek w formie uchwały)
- Prezydent (decyzja w formie rozporządzenia)
- Sejm (48H) ? może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Termin obowiązywania
Wojenny ? bezterminowo
Wyjątkowy ? 90 dni, później może być przedłużony na kolejnych 50 dni ? max 150 dni
Klęski żywiołowej ? nie dłużej niż 30 dni za zgoda Sejmu przedłużony

PRAWO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
RP zapewnia bezpieczeństwo obywatelom, jakiekolwiek ograniczenia wolności mogą wystąpić jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub porządek publiczny ? KONSTYTUCJA
Bezpieczeństwo państwowe- sytuacja w której na obszarze państwowym brak jest jakichkolwiek zagrożeń związanych ze zjawiskami godzącymi w suwerenność, niepodległość i nienaruszalność terytorialną.
Bezpieczeństwo publiczne- to taki stan, w którym wszystkim obywatelom żyjącym w państwie nie grozi żadne niebezpieczeństwo.
Porządek publiczny- ogół reguł zachowania się jednostki w miejscach publicznych, których przestrzeganie jest niezbędną przesłanką współżycia obywateli we współczesnym państwie.
Organy powołane do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym:
- minister właściwy ds. wewnętrznych
- policja
- ABW
- AW
Zadania policji:
- ochrona życia i zdrowia
- ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń
- kontrola postrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych
- gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie informacji kryminalnych
Skład policji:
- służby kryminalne
- służby prewencyjne
- służby wspomagające
Komendant Głównej Policji ? centralny organ adm. rządowej, podporządkowany ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych a wyżej PRM. Organami adm. rządowej w terenie w sprawach ochrony bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego są:
- wojewoda
- Komendant Wojewódzki Policji
- Komendant Powiatowy Policji ? w m st. Warszawie ? Komendant Rejonowy Policji
- Komendant Komisariatu Policji

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 5 minut

Nauki
Typ pracy