profil

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)

drukuj
poleca 82% 499 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej działa od 1993 r. Powstała
przy wsparciu Banku Światowego i brytyjskiego Know?How
Fund jako zaplecze analityczne dla Ministerstwa Rolnictwa.
Zespół SAEPR pracuje nad istotnymi problemami polskiej polityki rolnej i polityki
rozwoju obszarów wiejskich.
* SAEPR wykonuje m. in. analizy zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz reformy polityki wobec obszarów wiejskich. Robił analizy skutków reformy Fischlera dla Polski przed akcesją do UE. W SAEPR powstały prace na temat nowych instrumentów WPR w rolnictwie po 2004 r. Tu stworzono pierwowzór systemu płatności bezpośrednich, na bazie którego działa System Jednolitej Płatności Obszarowej SAPS oraz Krajowe Uzupełniające Płatności Bezpośrednie. Taka forma wypłacania płatności bezpośrednich dała Polsce szansę pełnego wykorzystania możliwości zreformowanej polityki rolnej do potrzeb szybko rozwijającego się polskiego rolnictwa. Umożliwiła również maksymalne wykorzystanie unijnych funduszy.
-W SAEPR powstały raporty na temat instrumentu Cross Compliance, oraz możliwości i zakresu wsparcia krajowego w rolnictwie. Powstał również dokument na temat kolejnego etapu reformy, tzw. uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (Simplification).
W trakcie trwania reformy rynku cukru Sekcja przygotowywała opracowania z kolejnych wariantów tej reformy oraz włączyła się do prac nad budową systemu płatności bezpośrednich dla plantatorów buraków.
-Reforma Wspólnej Polityki Rolnej nie jest zakończona, podlegać jej będą w najbliższej przyszłości kolejne rynki: owoców i warzyw, zbóż, mleka ? oraz mechanizmy, takie jak np. instrumenty handlu z państwami trzecimi UE. SAEPR jest zaangażowany w dyskusje na temat przyszłych zmian WPR, tzw. health check.
-Sekcja współpracowała z Ministerstwem Rolnictwa przy tworzeniu polskiego stanowiska w reformie europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich. Brała udział w tworzeniu Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Robiła analizy instrumentów z programów na lata 2004-2006.
Wybrane publikacje są zamieszczone w Naszych Raportach.
Główne Zadania SAEPR:
-Do głównych zadań SAEPR należy wspieranie Ministerstwa Rolnictwa obiektywnymi analizami ekonomicznymi dotyczącymi polityki rolnej, zarówno krajowej jak i unijnej, których powstało już kilkaset. Opracowania mają charakter analiz sektorowych bądź horyzontalnych (przekrojowych). Inne są szybkimi reakcjami w odpowiedzi na zapytania ośrodków decyzyjnych, czy interpelacji poselskich. Są to krótkie analizy określonego zagadnienia.
-Tematyka obejmuje politykę rolną i politykę wobec obszarów, wiejskich, wsparcie krajowe, analizy rynków rolnych, dostosowania i skutki akcesji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Wspólną Politykę Rolną i jej reformę, uproszczenie WPR, analizy poszczególnych instrumentów, takich jak płatności bezpośrednie czy elementy interwencji rynkowej.
-Współpraca SAEPR z Ministerstwem Rolnictwa polega również na przygotowywaniu na zlecenie resortu, opinii i recenzji projektów ustaw oraz opracowań powstałych w innych instytucjach. Zespół współpracuje również z innymi instytucjami administracji publicznej, naukowymi oraz organizacjami zajmującymi się problemami rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucjami Unii Europejskiej.
-Eksperci SAEPR są konsultowani oraz uczestniczą wraz z NBP w przygotowywaniu cyklicznych prognoz dotyczących zmian wskaźników cen detalicznych żywności w Polsce.
Analizy Reformy Wspólnej Polityki Rolnej:
-SAEPR wykonuje m. in. analizy zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz reformy polityki wobec obszarów wiejskich. Robił analizy skutków reformy Fischlera dla Polski przed akcesją do UE. W SAEPR powstały prace na temat nowych instrumentów WPR w rolnictwie po 2004 r. Tu stworzono pierwowzór systemu płatności bezpośrednich, na bazie którego działa System Jednolitej Płatności Obszarowej SAPS oraz Krajowe Uzupełniające Płatności Bezpośrednie. Taka forma wypłacania płatności bezpośrednich dała Polsce szansę pełnego wykorzystania możliwości zreformowanej polityki rolnej do potrzeb szybko rozwijającego się polskiego rolnictwa. Umożliwiła również maksymalne wykorzystanie unijnych funduszy.
-W SAEPR powstały raporty na temat instrumentu Cross Compliance, oraz możliwości i zakresu wsparcia krajowego w rolnictwie. Powstał również dokument na temat kolejnego etapu reformy, tzw. uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (Simplification).
W trakcie trwania reformy rynku cukru Sekcja przygotowywała opracowania z kolejnych wariantów tej reformy oraz włączyła się do prac nad budową systemu płatności bezpośrednich dla plantatorów buraków.
-Reforma Wspólnej Polityki Rolnej nie jest zakończona, podlegać jej będą w najbliższej przyszłości kolejne rynki: owoców i warzyw, zbóż, mleka ? oraz mechanizmy, takie jak np. instrumenty handlu z państwami trzecimi UE. SAEPR jest zaangażowany w dyskusje na temat przyszłych zmian WPR, tzw. health check.
-Sekcja współpracowała z Ministerstwem Rolnictwa przy tworzeniu polskiego stanowiska w reformie europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich. Brała udział w tworzeniu Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Robiła analizy instrumentów z programów na lata 2004-2006.
Akcesja z Unią Europejską:
Przed akcesją polskiego rolnictwa do UE, pracownicy Sekcji uczestniczyli w pracach 10 Zespołów Roboczych MRiRW, które miały na celu określenie stanu przygotowania poszczególnych sektorów gospodarki rolno-żywnościowej w Polsce do integracji z Unią Europejską. Brali udział w sesjach screeningowych w Brukseli, w czasie których miał miejsce przegląd najpierw prawodawstwa unijnego, a później polskiego. Prezentowali przedstawicielom Komisji Europejskiej niektóre zagadnienia, dotyczące organizacji rynków rolnych w Polsce oraz harmonogram dostosowań do wymogów unijnych.
-Pracownicy Sekcji brali udział w negocjacjach akcesyjnych i roboczych spotkaniach z Komisją Europejską, opracowywali analizy na potrzeby tych negocjacji oraz dawali wkład merytoryczny do programów SAPARD i Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 2004-2006?.
-W SAEPR powstało szereg autorskich opracowań poruszających kluczowe zagadnienia z zakresu integracji polskiego rolnictwa z UE. W szczególności dotyczyły one m.in. szacunków potencjalnych korzyści finansowych z tytułu płatności bezpośrednich, skutków przyjęcia unijnych cen rolnych oraz korzyści z instrumentów towarzyszących WPR i Funduszy Strukturalnych UE, jak również skutków integracji dla całego sektora rolnego i obszarów wiejskich. Opracowano m.in. wpływ wprowadzenia wspólnej organizacji rynków rolnych na sytuację ekonomiczną gospodarstw.
Współpraca z OECD:
-Zakres działalności Sekcji obejmuje również współpracę z OECD (przygotowanie m.in. danych do wyliczania wskaźników PSE/CSE mierzących transfery pieniężne do producentów i konsumentów, czyli poziom interwencji w rolnictwie).
-Polska jako członek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zobowiązana jest do przekazywania okresowych informacji dotyczących polskiej polityki rolnej. Ministerstwo Rolnictwa powierzyło Sekcji przygotowanie tego typu analiz. Materiał o polskiej polityce rolnej, przygotowywany jest corocznie wg metodologii OECD i obejmuje wszystkie instrumenty polityki rolnej i handlowej, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dostosowania ustawodawcze. Na podstawie tego materiału OECD przygotowuje każdego roku ?część polską? raportu Monitoring and Evaluation. W opinii OECD Polska jest jednym z nielicznych krajów członkowskich tego ugrupowania, które przygotowuje tak dobry materiał faktograficzny.
-Pracownicy SAEPR uczestniczyli w pracach nad polskim komponentem, który stanowił integralną część międzynarodowego modelu AGLINK. Model ten ukazuje m.in. efekty ostatniego rozszerzenia UE oraz skutki reformy WPR.
-Pracownicy SAEPR analizują dokumenty przedstawiane przez sekretariat OECD do dyskusji na sesjach Grup Roboczych ds. Polityki Rolnej i Rynków oraz Komitetu Rolnego OECD i proponują polskie stanowisko wobec tez zawartych w tych dokumentach. Reprezentują również Polskę na niektórych sesjach, oraz przygotowują na prośbę MRiRW odpowiedzi na zapytania OECD, dotyczące problematyki rolnej.
Szkolenia, Konferencje i Seminaria:
-Sekcja prowadzi działalność informacyjną w zakresie polityki rolnej i integracji z UE dla przedstawicieli samorządów lokalnych, izb rolniczych, pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, organizacji rolniczych, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.
-Głównymi odbiorcami inforamcji jest przede wszystkim MRiRW, ale także Agencje, instytucje Europejskie, Posłowie i Senatorowie, Eurodeputowani, Narodowy Bank Polski, Kancelaria Sejmu i Senatu, prasa, uczelnie, w tym zagraniczne, służby doradcze, inne sekcje FAPA, które przy wdrażaniu projektów korzystają z zasobów SAEPR, inne Fundacje, firmy komercyjne z sektora rolno-spożywczego, studenci.
Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)), w swoich wcześniejszych działaniach analitycznych, koncentrowała się wokół przygotowań do przystąpienia Polski do UE i negocjacji akcesyjnych. Obecnie przeważają analizy unijnych i krajowych instrumentów polityki rolnej i efektów ich wdrażania oraz reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Oddzielnym zadaniem Fundacji jest współpraca z OECD: przygotowywanie materiałów, analizy dokumentów, odpowiedzi na zapytania.
Działalność informacyjna dotyczy upowszechniania wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki strukturalnej UE, odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.
Fundacja w swojej działalności analitycznej i upowszechnieniowej współpracuje przede wszystkim z MRiRW, agencjami rolnymi, ośrodkami naukowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

FAPA: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.
Obejmuje ona 6 jednostek organizacyjnych:
- Zespół Programów Pomocowych,
- Zespół Funduszy Strukturalnych
- Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Europejskiej
- Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
- Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej
- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy