profil

Zarządzanie w administracji publicznej

poleca 84% 1233 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I.Model zarządzania w administracji publicznej. Wykład z 5.10

1.Pojecie i cele współczesnej administracji.
W stosunku do władzy politycznej, do władzy adm. Publicznej jest określenie, jako dzialanosc organizacyjna i wykonawcza z powyższego wynika, ze efektem funkcjonowania administracji publicznej ( na wszystkich płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego) ma każdy obywatel nowoczesnego państwa i to w sposób niemalże ciągły. Tak wiec adm., publiczna nie jest odizolowanym fenomenem życia zbiorowego, lecz z racji wykonywania zadań i specyfikacji działania traktowana być musi, jako organizatorska funkcja państwa.. Innymi słowy adm. Publiczna można rozumieć, jako zespól działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzących na rzecz interesu publicznego, przez rożne podmioty, organy i instytucje na podstawie ustaw i określonym prawem formy. Wynika z tego, ze na model jak i funkcjonowanie adm. Publicznej w państwie wpływa wiele czynników otoczenia zewnętrznego i spośród nich należy wymienić:
- ustrój polityczny(podstawowy czynnik ustalający model),
- system prawny,
- wewnętrzne i międzynarodowe procesy polityczne,
- społeczeństwo: kultura, system wartości a także mobilność.
Te wyżej wymienione zależności i ich wzajemne przenikanie w stosunku do administracji są bardzo złożone i kształtują ustrój jak i funkcje oraz zadania administracji na poszczególnych szczeblach zarządzania. W takim układzie administracja publiczna odznacza się pewnymi cechami, które wyróżniają ja od innych form dzialalnosci zorganizowanej a mianowicie:
A. Administracja działa w imieniu i na rachunek państwa,
B. Administracja ma działać na odstawie prawa i w tych granicach, jakie prawo dla niej przewiduje
C. Adm., ma charakter polityczny
D. Adm. ma działać w interesie publicznym a nie w interesie grupy
E. Adm., działa w ramach przyzwolonej prawem kompetencji a z reguly ma charakter monopolistyczny (zwykle pewien organ jest wyłącznym gospodarzem w określonej kategorii spraw)
F. Adm. Ma charakter bezosobowy. Wykorzystywana jest przez ustanowione prawem organy, nie zaś przez pełniące ich funkcje osoby publiczne.
G. Adm. Ma charakter władczy
H. Adm. Działa na zasadach kierownictwa i podporządkowania
I. W adm. Pracuje fachowy, personel urzędniczy.
Arystokracja ?władza najlepszych,
Demokracja ?władza ludu,
Ochlokracja- władza motłochu,
Plutokracja- władza bogaczy,
Biurokracja- władza biura.
J. Adm. działa w sposób ciągły i stabilny należy dodać, ze administracja ma obowiązek działać z własnej inicjatywy a nie tylko w wyniku prośby czy skargi
K. Dzialaność współczesnej administracji nie ogranicza się tylko do wydawania uprawnień, zakazów jak tez nie jest wg tej doktryny, głównym problemem zapewnienia wolności i swobód obywatelskich
Działaność współczesnej administracji nie wyczerpuje się tylko w funkcji wykonywania prawa. Podejmuje ona szereg działań organizatorskich wpływając na procesy społeczne i gospodarcze. Administracja staje się ważnym czynnikiem oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny. Analizując dziennik ustaw można ocenić, w jakim zakresie zamieszczone są tam źródła prawa stanowione przez parlament, w jakim stopniu zaś przez sama administracje centralna.Podobnie jest na szczeblu terenowym, mamy tu do czynienia ze zjawiskiem stanowienia prawa lokalnego przez organy administracji publicznej, państwowej i samorządowej. Mimo wszystko jest to prawo stanowione z upoważnienia parlamentu i poddane kontroli jego zgodności z ustawą. Administracja reaguje na kierowane do niej inicjatywy a niekiedy protesty z różnych grup społecznych w tym i innych przypadkach wykorzystuje się konsultacje społeczne i referenda przy rożnych rozwiązaniach zadań administracji publicznej. Wzrasta tez rola fachowego personelu administracyjnego. Jest to wynik wdrożenie postępu technicznego a także konplikowanie się procesów rozwiązywanych przez administracje oraz złożoność problemów związanych z zarządzaniem rozwoju
.
Pojecie zarządzania publicznego- funkcje administracji
1. Idea funkcjonowania samorządu terytorialnego.
a. Pełnienie służebnej roli wobec mieszkańców,
b. Skuteczne zarządzanie zakresem zadań publicznych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb,
c. Szczególny ekonomiczny charakter samorządu terytorialnego

Wykład z 8,11
Funkcje administracji
1 Klasyfikacja sfery działania administracji.
a. terytorialny
b. nie mam ???
2. Ogólne zasady podziału administracji.
3.Główne grupy zadań
a. zadania o charakterze reglamentacyjnym,
b. działalność organizacyjno-organizatorska
4. Organizatorskie funkcje administracji.
a. funkcja usług publicznych,(świadcząca)
b. ochrona zdrowia, opieki społecznej, kultury, usługi o charakterze technicznym,
5. Zróżnicowane role administracji publicznej.
a. w kontekście odpowiedzialności publicznej za standard usług świadczonych przez sektor prywatny,
b. bezpośredniego organizowania świadczenia usług publicznych różnego rodzaju.
c. świadczenie usług społecznych za pośrednictwem instytucji należących do sektora publicznego
d. organizacja ??????nie mam
6. Funkcje społeczne i socjalne administracji.
7. Działanie skierowane na osiągnięcie celów.
a. planowanie ,
- formułowanie celów,
- działania strategiczne,
-działania kierownicze,
- negocjowanie umów,
- kontakty z otoczeniem ,
- marketing.
b. Organizowanie ,
- projektowanie struktur,
-ustalanie kompetencji,
- projektowanie procesów,
- podział zada,
- obieg informacji,
- formalizacja działania .
c. Motywowanie .
- dobór i ocena pracownika,
- kontrolowanie ,
- kontrola,
- odchylenie od norm ,
- analiza ekonomiczna ,
- wnioski korekt,
- badania nastrojów.
8. Działania skierowane na osiągnięcie tych celów stwarzają konieczność rozbudowy urządzeń użyteczności publicznej a co za tym idzie , odpowiednio funkcjonalnego aparatu zarządzania , którego działanie skierowane jest na realizację społecznych i socjalnych potrzeb takich jak :
-oświata i wychowanie ,
- rozwój kultury,
- szkolnictwo wyższe i inne,
- opieka społeczna
- ochrona zdrowia,
9. Inne działania administracji w obszarze pełnienia funkcji administracji świadczącej :
- zarządzanie budynkami mieszkalnymi ,
- utrzymanie czystości w miastach i na osiedlach,
- organizowanie usług komunalnych,
- organizowanie zbiorowego wypoczynku.
10. Odrębna sfera administracji to zadania w dziedzinie kultury. Do tych zadań zaliczyć należy:
a. organizowanie i utrzymanie teatrów, kin, muzeów, sal koncertowych i wystawowych, świetlic, domów kultury,
11. Rola administracji jako regulator rozwoju ekonomicznego.
a. zastosowanie instrumentów policyjnych i reglamentacyjnych,
b. udział państwa w zarządzaniu gospodarka narodowa(funkcja zarządzania gospodarka) , która rozwija się dynamicznie i ulega istotnym przemianą , które ukształtowały nowe formy i metody a mianowicie:
a. administracja stała się ważnym czynnikiem i stymulatorem rozwoju,
b. instytucje administracji publicznej są bardzo ważnym elementem rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym,
c. podejmowane działania przez pracowników administracji i inicjatyw w zakresie zarządzania rozwoju społeczno-gospodarczym w celu osiągnięcia wyższego poziomu jakości życia i poprawy warunków konkurencyjności jednostki terytorialnej jest wyzwaniem,
12. Funkcje polityczne administracji :
a. wynikają w sposób bezpośredni z założeń ustrojowych państwa a więc rola ta polega na realizowaniu określonej polityki państwa w rozlicznych dziedzinach stosunków społecznych objętych zakresem kompetencji administracji .Stosunki społeczne posiadają bardzo często niezależny od ich konkretnej treści charakter zdecydowanie polityczny .O daleko idących powiązaniach polityki i zarządzania świadczy też pogląd ,że w praktyce bywa niezmiennie trudno oddzielić to co jest decyzją polityczną od zwykłego zarządzenia.
13. Analizując funkcje administracji publicznej łatwo zauważyć, że zadania i wynikające z nich działania, często zaliczyć się da do więcej niż jednej funkcji. Możemy wymienić miedzy innymi takie funkcje jak :
a. kulturowe,
b. społeczne , ekonomiczne, technologiczne, postępu technicznego, medialna, funkcja koordynatora , łącznika, reprezentanta w procesie stos. Prawnych i politycznych, informatyczna , informacyjna, innowacyjności, funkcja postępu naukowo-technicznego, logistyczna , handlowa, dystrybucyjna, administracyjna, planowania, rozwoju zrównoważonego, wspomagająca, świadczeniowo - społeczna , realizując różne funkcje polityczne państwa określone przez prawo, także w granicach programów politycznych podlega też mechanizmowi kontroli oceny politycznej a także kontroli i ocenie społeczeństwa.
14. Formy działania administracji.
a. akt administracyjny- jest typową uchwytną forma działania administracji, jest tez podstawowym pojęciem prawa administracyjnego. Najczęściej akt administracyjny to decyzja. W teorii spotyka się ogólny pogląd , że akt administracyjny to typowa forma realizacji stosunku prawnego, łączącego dwie nierównorzędne w świetle prawa strony.
b. akt wyboru- to proces podejmowania decyzji miedzy różnymi alternatywami ?czyli rozstrzygnięcia mają na celu osiągnięcie określonego celu nie angażując tutaj prawnych form. Ten akt wyboru poprzedzony jest działaniami pomocniczymi ?jak zbieranie informacji.
15. Instytucje powoływane do realizowania celów publicznych. Problematyka zarządu publicznego, planowanie w administracji publicznej.
.Na poziomie gminy administracja publiczna odpowiedzialna jest za :
- realizację zada publicznych charakterze lokalnym(zadania te nie maja jednolitego charakteru prawnego, gdyż ustawa o samorządzie gminnym podzieliła je na własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.
Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą należy
a. zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej, które obejmują:
-sferę infrastruktury technicznej (mosty , drogi, wod-kan)
- sferę infrastruktury społecznej ( opieka społeczna. Szkolnictwo)
- sfera ładu ekologicznego i przestrzennego
Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego o takim samym charakterze jak gmina , lecz wykorzystującym zadania publiczne o charakterze ponad gminnym . Są to zadania w sferze infrastruktury społecznej , infrastruktury technicznej , bezpieczeństwa i porządku publicznego, ładu ekologicznego, przeciwdziałaniu bezrobociu , zapobieganie klęską żywiołowym , ochrona konsumenta, promocja powiatu. Tak więc administracja publiczna na szczeblu powiatowym tworzy wspólnie z administracją gminną system realizacji całokształtu zada publicznych a charakterze lokalnym.
Zadania zarządu województwa- maja głównie charakter aktów regionalnych i związku z tym , zadania realizacji administracji publicznej kończą się na tworzeniu :
- warunków rozwoju regionu,
- wykonywaniu usług o zasięgu regionalnym, .
Zadania województwa mają przede wszystkim charakter zadań własnych tak, że w gminie i powiecie występuje dualizm władczy .
16. Administracja samorządowa ;zadania
- podejmowanie własnych inicjatyw i przedsięwzięć stymulujących rozwój gospodarczy w tym szczególnie w zakresie strategii rozwoju regionalnego,
- kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej województwa oraz uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa i koordynowania ponad lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego,
- podejmowania inicjatyw i opracowanie programów i projektów wynikających z rozwoju województwa ,
- wspieranie działań innowacyjnych i wzrostu konkurencyjności regionów w jednoczącej się Europie.
- kreowanie pozytywnego wizerunku regionu w celu przyciągania inwestorów ,
- wzrost inwestycji napływ kapitału nowych technologii i now how
- współdziałanie z administracją rządową ,z rządowym centrum studiu strategicznym,
- inicjowanie przedsięwzięć , współpracy z naczelnymi organizacjami na rzecz rozwoju konkurencyjności na rzecz województwa,
- współdziałanie z agencjami rozwoju regionalnego,
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samorządem gospodarczym ,
- reprezentowanie regionu w jednostkach struktur europejskich oraz organizowanie kontaktów zagranicznych związanych z rozwojem regionalnym województwa,
- koordynacje zada wynikających z podpisanych umów o współpracy,
- obsługo konsultacyjno-informacyjnej podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w województwo,
- katalogowanie i udostępnianie zainteresowanym ofert współpracy gospodarczej ,
- prowadzenie analiz studiów i opracowań w celu określenia uwarunkowań i kierunku polityki regionalnej i przestrzennej, sporządzanie we współpracy RCSS ( regionalne centrum studiów strategicznych) prognoz dotyczących sytuacji społeczno- gospodarczych województwa.
17. Szczególne zadania samorządu terytorialnego w zakresie strategicznego programowania rozwoju regionalnego, zapisanych w ustawach kompetencyjnych.
a. planowanie w zaopatrzenie w energie opalowa na terenie województwa,
b. ustalenie w planie regionalnym przebiegu dróg wojewódzkich po zasięgnięciu opinii rad powiatu,
c. tworzenie nowych miejsc pracy ,.
Wykonywane zadania i funkcje administracji w zetknięciu z problemami szeroko rozumianej sfery społecznej, które koncentrują się na współpracy ze środowiskiem społecznym oraz analizie i oceny sytuacji a także budowaniu więzi z otoczeniem zakrawa na swoistego rodzaju relacje miedzy administracja a społeczeństwem , które to kształtują zadania i funkcje administracji publicznej. Relacje te wynikają z oczekiwań społecznych, kierowanych pod adresem administracji opinii społecznej oraz specyfiki otoczenia.

Zarządzanie jakością w administracji publicznej, informacje, technologie informatyczne.

1. Nowoczesna i dobrze działająca adm. powinna funkcjonować z określoną misją na rzecz uzgodnionych społecznie i politycznie celów w zdecentralizowanych strukturach.
2. Nowoczesne metody zarządzanie nie powinny pogarszać jakości świadczonych usług lecz zmieniać charakter i wizerunek polskiej adm.
3. Nowa struktura adm. ? nowy schemat działania.
Urząd centralny nie musi być scentralizowany.
Biuro to niekoniecznie biurokracja.
Administracja to nie administrowanie.
Są to pewne schematy pojęciowe, zgodnie z którymi zwykło się uważać, że poważny urząd musi być wielki, nieruchawy i trudny do zniesienia.
Nowe realia wymagają nowego schematu.
Da się go przedstawić w kilku punktach:
? Misja władz publ.
? Konkurencyjność
? Politykę skupioną na celach
? Szeroko rozumianą decentralizację władzy i odpowiedzialności

4. Władze powinny kierować się poczuciem misji nie tylko przepisami. Wizja to świadomość celów, do których zmierza instytucja. W przypadku władzy publ. Głównym celem i wyzwaniem jest optymalny rozwój społeczny i gospodarczy. W każdej z tych sfer, a także w wielu innych potrzebna jest inicjatywa władz publ. Bez poczucia misji można tylko administrować. Z praktycznego punktu widzenia planowanie przyszłej rzeczywistości społecznej i gospodarczej wymaga umiejętności przewidywania. Przewidywanie rozumiane jako postawa aktywna, to zapobieganie problemom, zanim zdążą się pojawić. W kategorii misji władz publ. Mieści się także nowoczesne przywództwo. Rolą liderów jest kierowanie rozwojem i zachęcanie swych podwładnych do adaptacji, do twórczego traktowania zmian, do aktywności.
5. Władze powinny być konkurencyjne. Konkurencja wiąże się z nowoczesnymi metodami zarządzania. Istotna jest przy tym zarówno decentralizacja władzy, zapewniająca elastyczność działania jak również motywowanie pracowników i zaangażowanie, nacisk na jakość usług, modernizacja sztywnych przepisów, to też stosowanie całego katalogu rozwiązań operacyjnych, które sprawdziły się na rynku komercyjnym: koncesjonowanie usług, spółki, inwestycje, współpraca z jak najszerszą siecią partnerów zewnętrznych, organizacji społecznych, instytucji pozarządowych, wreszcie chcąc nie chcąc stałe nagłaśnianie działań oraz tych celów.

Filozofia zarządzania :
- zarządzanie normatywne
- zarządzanie strategiczne
- zarządzanie operacyjne

W latach 70- tych powstały pierwsze normy narodowe CSA 3-2299 (Kanada), BS 5750 (Wlk. Brytania)-była wzorem dla norm międzynarodowych.


Jakość to:
- pewien stopień doskonałości (Platon)
- stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku (W.E. Deming)
- zgodność z wymaganiami (P.B. Crossy)
- wszystko co można poprawić (Masaki Imal)
- ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb (ISO 8402)
- stopień w jakim zbiór inherentnych cech spełnia wymagania (ISO 9001-2000)

KLIENT- Capo de tuti capi (szef wszystkich szefów)

E-Government to ciągły proces doskonalenia jakości poprzez przekształcanie relacji wew.(urząd-urząd, urząd ?pracownicy) i zew.(urząd ? obywatel, urząd-podmiot gosp.) z wykorzystaniem internetu.

Proces to każde działanie, które prowadzi do zmiany wejścia w wyjście, przy udziale zasobów (maszyn, ludzi, procedur-proces monitorowany).
1987 ? pierwsze normy główne oparte na BS 5570
1994 ? drugie wydanie norm
1996 ? normy z serii ISO 9000, w Polsce PN-ISO 9000 w 1996 r.
2000 ? trzecie wydanie oparte o tzw. ?podejście procesowe?
2005 ? aktualizacja normy ISO 9000 (podstawy i terminologia)

ISO 9000 ? system zarządzania jakością, określa wymagania jakie musi spełniać organizacja.
Polityka jakości ?identyfikacja procesów i zarządzanie procesem.

wykład 21.12.2008r
Cel nauczania:
Wykłady mają za zadanie podstawy wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w admin. publ. Cechą charakterystyczną takiego widzenia zarządzania jest zaangażowanie wspólnoty w procesie wyznaczania dalekosiężnych celów, wiązania planów finansowych mierzalnymi efektami.
Efekt kształcenia umiejętności i kompetencje rozumienia struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji ?rozumienia i doceniania roli wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w praktyce funkcjonowania administracji publ. stosowanie podstawowych metod i techniki z zarządzania organizacji.
Program nauczania:
1. Teoria organizacji zarzadzania admin publ.
- teoria organizacji i zarzadzania jako dyscyplina naukowa
-organizacja jako obiekt badań
-struktura organizacyjna
2. podstawowe filary zarzadzania: planowanie, kierowanie itd.
3.zarzadzanie administracyjne
-model zarzadzania w admin publ
-pojecie i cechy współczesnej admin publ
-pojecie zarzadzania w admin publ
-istota zarzadzania
-zarzadzanie tradycyjne, a zarzadzanie XXI wieku
-różnice
4. Miejsce samorządu terytorialnego w problematyce procesach zarzadzania sprawami publicznymi.
5.Procesy zarzadzania na róznych poziomach działań kierowniczych
-styl przywództwa
-kompetencje doboru kadr admin. publ
-Rola władz publikacyjnych ośrodka decyzyjnego
6.Funkcje i cele admin publ.
-formy działania admin
-akt admin
-planowania do admin
-koordynacja i współdziałanie z admin
-problematyka zarządu publ
-idea funkcjonowania zarządu terytorialnego
-samorząd terytorialny jako podmiot gospodarczy
7.Zarządzanie a przywództwo
-zarzadzanie a administrowanie
-funkcje jakości zarzadzanie przez władze lokalne i regionalne
8.Zadania publiczne
- Usługi realizowane przez jednostki samorządowe jako forma wykonywanie zadań publicznych
9. Zarządzający i obiekty zarządzania
-oddziaływanie na obiekty zarządzania
10.Preces zarządu w kontekście sformułowanych celów działania i zadań
11.Warunki skutecznego zarzadzania rozwojem lokalnym i regionalnym
-identyfikacja szans i możliwości-analiza SWOT
-kompleksowe oddziaływanie władzy samorządowej na społeczność, gospodarkę, przestrzeń i ekosystem
-stymulowanie rozwojem lokalnym w sferze zrównoważonego
PROCES-każde działanie, które prowadzi do wejścia i wyjścia
12.Informacja w procesie zarządzania
-dostęp do inf.publ.i bezpieczeństwa informacji
-znaczenie skutecznej komunikacji
-technologia informatyczna->GOWERNMENT
-cel tworzenia -> Gowernment
-Centralny System Wrota Polski-jego funkcje i cele
-Korzyści wynikające z wykorzystywania technologii informatycznej w Urzędzie publ., a korzyści dla obywateli, podmiotów gospodarczych
13.Zarządzanie jakością w admin. publ.
-rys historyczny i definicja jakością
-nowoczesne metody zarzadzania jakoscią w admin publ
-metodologia wrażania systemów zarządzania jakością
ISO 90002000
ISO 14001,
ISO 18000
-filozofia zarządzania jakością wg normy ISO
-systemy jakości jako narzędzie wspomagające zarządzanie w admin publ
14.zarządzanie rozwojem lokalnym
15.Instrumenty finansowe, a rozwój lokalny i regionalny
-instrumenty planistyczne, programy inwestycyjne, budżet zadaniowy
16.zarządzanie zintegrowane w admin publ
-zarządzanie marketingowe
17. Partnerstwo społeczne na rzecz rozwoju społeczno-gosp.
18.Przestrzenne aspekty zarządzania rozwojem
19.Lokalny i regionalny wymiar konkurencyjności
20. Kierunki rozwoju admin publ. w Polsce
-fundusze strukturalne jako instrument zarządzania rozwojem
POJECIE ZARZĄDZANIE I JEGO FUNKCJE
W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzania.
1.Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalne i ma na mysli grupę osób, której powierzono podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń innym pracownikom organizacji
2.Drugie natomiast przez zarządzanie rozumie kompleks zadań, które muszą być zrealizowane w celu kierowania systemem.
To podejście funkcjonalne nawiązuje do wszystkich czynności niezbędnych do realizacji zadań organizacji. W nim nie chodzi o określenie osoby czy o szczeble organizacyjne w p-stwie, ale o zadania, które muszą być wykonane dla osiągniecia określonych celow organizacji.
W podejściu funkcjonalnym postrzega się zarządzanie jako kierowanie użycia zasobów (zakup, produkcja, sprzedaż).
Zarzadzanie wystepuje więc we wszystkich sferach działalności organizacji w postaci zarządzania:
-zaopatrzenia
-kadrami
-projektowaniem
-finansami
-wykorzystywaniem zasobów rzeczowych
Każde wykorzystanie zasobów (ludzkich, finansowych, fizycznych, informacyjnych) w poszczególnych sferach jest koordynowanie przez zarząd organizacji rodzi koszty i wymaga samofinansowania.
Zarządzanie rozumiane jako zestaw działań skierowanych na zasoby jest wykonywane z zamiarem osiągniecia celow organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Dlatego też kluczowym zagadnieniem dla p-biorstwa jest doskonalenie jakości zarządzania i obniżenie kosztów działalności.
Koszty jakości:
W poszczególnych komórkach oragniz. powstają do wykonania określone zadania kierowania, które odzwierciedlają pewne powtarzalne problemy. Do nich należy m.in. racjonalizacja kosztów oraz optymalizacja kosztów jakości.
We wszystkich sferach zarządzania i na każdym szczeblu organizacyjnym przedsiębiorstwa podejmuje się decyzje dot. kosztów jakości, które rodzą koszty jakości..
Zarządzanie kosztami jakości postrzegane jako zestaw działań menedżerów
Funkcje zarządzania do których zalicza się:
-planowanie
-organizowanie
-przewodzenie (kierowanie ludzi i motywowanie)
-kontrolowanie
Realizowanie misji i celow organizacji wymaga:
-planowanie strategicznego miejsca organizacji
-analiza programu konkurencyjności(współzawodnictwa organizacji)
-ustalenie drogi osiągnięcia przewagi i pozycji lidera oraz przejęcia stosownej ?
-polityka ekonomiczno-organizacyjna
-polityka konkurencyjności
-polityka jakościowa
PLANOWANIE-ODNIESIENIE DO STRATEGII
Źródła sukcesu organizacji:
Sukces organizacji na konkurencyjnym rynku europejskim wymaga uzyskania optymalnego poziomu jakości przy jak najniższych kosztach czyli kompleksowego zarządzania przez jakość (Total Quality menagement)
Wymienione powyżej funkcje zarządzania muszą tym zadaniom służyć we właściwy sposób:
-planowanie powinno określać cele przedsiębiorstwa, wyznaczać poziom jakości: pracy, wyrobów, usług jakie organizacja chce osiągnąć, sposoby ich realizacji oraz koszty i korzyści jakie z osiągnięcia tej zaplanowanej jakości się wiązą
-podejmowanie decyzji powinno cechować się tym, że każda podjeta decyzja powinna być podporządkowana osiągniętemu doskonaleniu jakości i optymalizacji kosztów jakości.
-organizowanie powinno zmierzać do takiego logicznego grupowania działań i zasobów, aby cele jakościowe były zrealizowane przy jak najniższych kosztach jakości i przynosiły korzyści firmie
-przewodzenie czyli takie kierowanie ludźmi, które wyzwoli wysoką jakość pracy, zapewni pożądany poziom korzyści zarządzania oraz konkurencyjny poziom jakości produktów oraz sprawi zer członkowie organizacji będą współpracować ze sobą w interesi9e organizacji wymaga stosowania właściwych sposobów projakościowego motywowania załogi
-kontrola postrzegana jako ocena zgodności polegająca na obserwowaniu procesu pracy i wdrożenia działań korygujących, zapobiegawczych powinna sprzyjać realizacji celu jakościowych i obniżce kosztów jakości przy tym miejsce kontroli zewnętrznej (inspekcyjnej) powinna zajmować:
-samokontrola,
-kontrola przez następnego pracownika w procesie technologicznym oraz przez przełożonego.
Zarządzanie jakością i zarządzanie kosztami jakości to dwa aspekty zarządzania spełniające jego wszystkich funkcji:
-rozwój organizacji na konkurencyjnym międzynarodowym rynku wymaga:
a)podporządkowanie zarządzania ciągłemu doskonaleniu jakości pracy i produktów czyli wdrażaniu zasad TOTAL QUALITY MANAGEME (TQM)-kompleksowego zarządzania przez jakość i system zarządzania jakością ISO 9000
JAKOŚĆ TO JEST OSCZĘDZAĆ
JAKOŚĆ TO NASZE ZYSKI
-optymalizacji kosztów jakości wiąże się z wrażaniem TQM i systemu ISO 9000
-zarządzanie kosztami jakości w każdej organizacji, mającej zamiar nawiązania współzawodnictwa na jednolitym rynku w ramach Unii europejskiej

KONIECZNOŚĆ USPRAWNIANIA I UDOSKALANIA (slajd)
Sposoby kreowania liderów w elitarnej szkole harwardzkiej:
1. Naucz się obserwować nie z poziomu parteru, ale z balkonu nad salą balową
2. Uczyń z ludzi w bliskim otoczeniu swoich sprzymierzeńców
3. Zacznij myśleć zespołowo-niech słowo ?my? zastąpi ?ja?
Przywództwo nie opiera się na charyzmie!
To był fałszywy trop, za którym ludzkość szła przez stulecia Przywództwo (?) to :
-mobilizowanie ludzi do wspólnej pracy
-inicjowanie działań innych osób
-odkrywanie skarbów w ludzkich duszach
-docieranie do innych:
a) słuchanie
b) zadawanie pytań
c) dochodzenie do sedna problemów
PRZYWÓDZTWO TO COŚ, CZEGO MOŻEMY SIĘ UCZYĆ I CZEGO MOŻNA UCZYĆ INNYCH?
Poznaj Case In Point- niezwykłą metodę poszerzenia umiejętności przywódczych. Jest to trening, jak w harwardzkim Kennedy School of Gevernment przechodzą członkowie elit rządzących w Stanach Zjednoczonych.

WIEDZIEĆ: GDZIE, ILE, JAK tzn W Y G R A Ć!!!

KNOW-HOW-są to informacje o sposobie produkcji lub usługach nie objęte patentami, umowami licencyjnymi, gdyż nie mają charakteru wynalazczego. Dotyczą one zawartości poszczególnych składników w produkcie finalnym lub określonej fazie przerobu sposobów łączenia poszczególnych elementów w całość np. łączenie poszczególnych maszyn w linię technologiczną.
Pojecie to określa także wiedzę techniczną i specjalne właściwości odkryte przez producenta w rezultacie prowadzonych przez siebie badań, a nie znane konkurencji

Zarządzanie jakością administracji publicznej, informacje, technologie informacyjne

1. Nowocześnie i dobrze działająca adm. Publ. Powinna funkcjonować z określoną misją na rzecz uzgodnionych społecznie i politycznie celów w zdecentralizowanych strukturach.
2. Nowoczesne metody zarządzania nie powinny pogarszać jakości świadczonych usług lecz zmieniać charakter i wizerunek polskiej administracji
3. nowa struktura administracji ? nowy schemat działania

Urząd centralny nie musi być scentralizowany. Biuro to nie koniecznie biurokracja. Administracja to nie tylko administrowanie. Są to pewne schematy pojęciowe zgodnie z którymi zwykło się uważać że poważny urząd musi być wielki, nieruchawy i trudny do zniesienia.
Nowe realia wyznaczają nowego schematu. Da się go przedstawić w kilku punktach do których zaliczam:
- konkurencyjność
- politykę skupioną na celach oraz szeroko rozumianą decentralizację władzy i odpowiedzialności
1. władze powinny kierować się poczuciem misji nie tylko przepisami
Wizja to świadomość celów do których zmierza instytucja.
W przypadku władzy publ. Głównym celem i wyzwaniem jest:
- optymalny rozwój społeczny i gospodarczy.
- W każdej z tych sfer a także w wielu innych potrzebna jest inicjatywa władz publ. Bez poczucia misji można tylko administrować.

Z praktycznego punktu widzenia planowanie przyszłej rzeczywistości społecznej i gospodarczej wymaga umiejętności przewidywania.
Przewidywanie rozumiane jako podstawa aktywna, to zapobieganie problemom zanim zdążą pojawić się.
Przewidywanie łączy się z prognozowaniem.
W kategorii misji władz publicznych mieści się także nowoczesne przywództwo. Rolą liderów jest kierowanie rozwoju i zachęcanie swych podwładnych do adaptacji, do twórczego zachowania zmian i twórczości.

2. Władze powinny być konkurencyjne. Konkurencyjność wiąże się z nowoczesnymi metodami zarządzania. Istotna jest przy tym decentralizacja władzy, zapewniająca elastyczność działania, jak również takie czynniki jak: motywowanie pracowników do rozwoju i zaangażowania. Nacisk na jakość usług, modernizacja sztywnych przepisów. To także stosowanie całego katalogu rozwiązań organizacyjnych które sprawdziły się na rynku komercyjnym, koncesjonowanie usług, spółki, inwestycje, współpraca z jak najszerszą siecią partnerów zewnętrznych, organizacji społecznych, instytucji pozarządowych, wreszcie stałe nagłaśnianie działań oraz ich celów.

Historia jakości
Kodeks Hammurabiego z 1700 p.n.e. przewidywał kary dla budowniczych popełniających błędy jakościowe w swojej pracy.

Geneza norm jakościowych
Początki normalizacji systemu jakości sięgają lat 50-tych ubiegłego stulecia. W USA została opracowana pierwsza norma MLQ wydana w 1959r. Opisująca system zapewniający jakość. W 1963r. Normę tę zmodyfikowano i wydano jako ML-Q-9858A.
Definicja jakości
Jakość to:
- pewien stopień doskonałości (Platon)
- stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku (Deming)
- - zgodność z wymaganiami (Crassy)
- - wszystko co można poprawić)
- ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi które decydują o zdolności wyrobu lub usług do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb(ISO 8402)
- stopień w jakim zbiór inherentych cech spełnia wymagania (ISO 9001:2000)

Definicja e-Government
Komisja Europejska definiuje e ? Government (e ? administracja) jako stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację usług.;
E-Government to ciągły proces doskonalenia jakości rządzenia i świadczenia usług administracyjnych poprzez przekształcenie relacji z zewnątrz i wewnątrz z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych środków komunikacji. Relacje zewnętrzne to urząd ? obywatel, urząd ? podmiot gospodarczy oraz urząd ? usługodawca, natomiast relacje wewnętrzne to urząd ? urząd, urząd ? pracownicy.

Charakterystyka e ?Government
Usługi e-adminsitracji powinny być dostosowane do potrzeb klienta. Orientacja na klienta możliwa jest dzięki współistnieniu kontaktów osobistych oraz dostępu do różnych urządzeń tj. np. internet, kiosk informacyjny, telewizja, telefon komórkowy z WAP.
Wykorzystanie technologii informatycznej w urzędzie powinno w konsekwencji doprowadzić do:
-oszczędności czasu
-oszczędności kapitału
-wzrostu funkcjonowania świadczonych usług
-zwiększenia zakresu informacji
-zwiększenia przejrzystości procedur adm.
-eliminacji błędów
-poprawy dostępności ) urząd czynny 24h/dob przez 7 dni w tygodniu
-ingerencji zasobów internetowych
-podejścia przedmiotowego a nie podmiotowego (ważne jak sprawę załatwiamy a nie u kogo)
W rozwijaniu elektronicznych platform kontaktu spośród wszystkich służb publicznych przoduje administracja samorządowa na niej bowiem spoczywa obsługa najważniejszych usług publicznych.

W Unii Europejskiej wyspecjalizowane usług administracji z których obywatele mogą skorzystać on-line
Dla osób fizycznych są to:
- podatek dochodowy
- pośrednictwo w poszukiwaniu pracy
- ubezpieczenia społeczne
- wydawanie dokumentów tożsamości
- rejestracja pojazdów
- wydawanie pozwoleń na budowę przyjmowanie zgłoszeń na policji
- dostęp do zasobów bibliotek publicznych
- wydawanie aktów urodzeń i małżeństwa
- zgłaszanie kandydatów na wyższe uczelnie
- zmiana miejsca zamieszkania
- służba zdrowia
Jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze usługi dotyczą następujących obszarów:
- ZUS, podatek dochodowy, podatek VAT, rejestracja dział. Gosp., zasoby danych statystycznych, deklaracje celne, zezwolenia, certyfikaty, zamówienia publiczne

Model ....

ISO ? norma jakości związana z produktem

Standardy z grupy 150-9000 reprezentują zbiór dobrych praktyk zarządzania których celem jest zapewnienie iż wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z oczekiwaniem klienta) .
Standardy z grupy 150-9000 są tworzone przez komitet techniczny ISO-TC-176

Co to jest podejście procesowe?
Funkcjonowanie każdej organizacji można przekazać za pomocą grupy wzajemnie ze sobą postępujących procesów.
Procesy te mają za zadanie realizowanie celów jakie stawia sobie dana organizacja przy jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania tychże procesów.
Podejściem procesowym nazywamy systematyczną identyfikację procesów w organizacji oraz odpowiednie zarządzanie tymi procesami i ich wzajemnymi powiązaniami).

Polityka jakości jest nadrzędnym dokumentem w którym kierownictwo organizacji określa swoje zasady i normy dla całego systemu zarządzania jakością.

TQM ? total quality menegament jest to całościowe i systematyczne podejście do zarządzania organizacją oparte o ciągłe doskonalenie jakości wyrobów i usług z punktu widzenia klienta. Głównym celem jest doskonalenie jakości wyrobów i usług dla pełnej satysfakcji klienta.

Zasady TQM mogą być zastosowane do dowolnego rodzaju organizacji od zakładów produkcyjnych poprzez usługowe.
Zasady TQM
Filozofia TQM opiera się na 5 zasadach (5 ścian piramidy TQM)
1.zaangażowanie kierownictwa (przywództwo)
2.koncentracja na kliencie i pracowniku
3.koncetracja na faktach
4.ciągłe doskonalenie
5.powszechne uczestnictwo

W koncepcji TQM każdy czynnik w przedsiębiorstwie lub w jego otoczeniu ma wpływ na jakość toteż każdy aspekt działania należy realizować uwzględniając podejście pro jakościowe. Istotą TQM jest zintegrowanie celów przedsiębiorstwa z celami jego klientów. Realizacja celów przebiega przy pełnym zaangażowaniu pracowników organizacji i przy wiodącej (kierowanie, przywództwo - roli kadry kierowniczej.
Struktura organizacji kierującej się zasadami TQM podporządkowuje się kulturze pracy zespołowej a kanały komunikacyjne i powiązania wykraczają poza granicę jednostek organizacyjnych.

Geneza kaizen
To wywodząca się z Japonii filozofia zarządzania. Trudno określić początki funkcjonowania tej filozofii. W firmach tej Toyota, Honda, Sony stosowanie Kaizen jest długoletnią praktyką.
Za mistrza i guru tej filozofii uznawany jest Japończyk Masaaki Ima który w 1986r. Wydał książkę pt Kaizen
Słowo Kaizen oznacza nieustanne poprawianie, ulepszanie, doskonalenie. Kaizen ma na celu ulepszanie miejsca pracy, procesu pracy i życia codziennego.
Założenia Kaize
Filozofia Kaizen głosi iż sposób współegzystencji człowieka jako członka społeczności (rodziny, firmy) wymaga ciągłego doskonalenia.

Six Sigma
To filozofia biznesu kierująca działaniami prze wyraźne określenie wartości organizacji w ramach jej systemu kompensacji oraz strategii biznesu nastawionej na cięcie kosztów i podnoszenie satysfakcji klientów.

Geneza Six Sigma
Six Sigma to jedno z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Wywodzi się z USA gdzie pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia wprowadzono ją w zakładach Motorola.

Six Sigma jest nierozerwalnie związana z zasadami TQM.
Zasy six Sigma
1. koncetracja na kliencie
2. opracie na faktach i danych


Narzędzia zarządzania jakością
Do dobrego skutecznego zarządzania jakością kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalenie produktów i /lub usług ? stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby zadowolić klientów. Jest to kompleksowa działalność a w jej działaniu pomagają narzędzia i metody.
Podział narzędzi jakości
Narzędzia zarządzające jakością dzielimy
1.tradycyne narzędzia jakości
-diagram przebiegu procesu (schemat blokowy)
-karta kontrolna
-arkusz analityczny
Diagram przyczyno skutkowy
-diagram Pareto )Lorenza)
-histogram
-punktowy diagram korelacji
2.nowe narzędzia jakości
-diagram pokrewieństwa
-diagram relacji
Narzędzia zarządzania jakością
-narzędzia ogólne
-tradycyjne narzędzia
-nowe narzędzia
-dodatkowe narzędzia

Metodologia 5 ? Why

Problem ------------ Przyczyna ------------------Działania Korygujące
Narzędzia
Stosowane do usunięcia
Problemu
- wykres przyczynowo ? skutkowy
- - planowanie na eksperymentach
- - 5 Why
- analiza danych statystycznych

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
a. istota i funkcja rozwoju lokalnego i regionalnego
b. planowanie strategiczne a strategia
c. strategiczne myślenie i działanie w procesie zarządzania rozwojem ? instrumenty finansowe a rozwój regionalny
d. partnerstwo społeczne na rzecz rozwoju społeczno ? gospodarczego

1.Rozwój jest rozumiany jako proces pozytywnym zmian obejmujący wzrost ilościowy i postęp jakościowy a więc jak widać jest zjawiskiem złożonym. W odniesieniu do poziomu lokalnego i regionalnego rozwój jest procesem zmian zachodzących w danym układzie z uwzględnieniem właściwych form, potrzeb oraz celów także preferencji i hierarchii wartości.
2.Cele rozwoju lokalnego i regionalnego mają charakter uniwersalny jednakże w określonych warunkach dokonuje się ich konkretyzacji.
3.kaźdy układ lokalny i regionalny ma swój zestaw celów odpowiadający istniejącym możliwościom i oczekiwaniom.
4.podstawowe cele rozwoju powinny być rozpatrywane w następujących wymiarach:
-zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców
-wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz istniejących możliwości
-zapewnienie integralnego rozwoju.
A więc z realizacją tych celów wiążą się określone zadania które dokonywane są w 4 płaszczyznach:
- gospodarczej
- politycznej
- społecznej
- kulturalnej
Podjęcie i prowadzenie procesu rozwoju lokalnego jest zadaniem złożonym a podstawie składniki tego procesu to:
-ustalenie konkretnych celów i upewnienie się że są one możliwe do zrealizowania
-utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych zdolnych do zrealizowania wyznaczonych celów
-wykształcenie odpowiednich relacji pomiędzy uczestnikami procesu rozwoju lokalnego
-przekonanie społeczności lokalnej i jej członków do tego, że podejmowanie zadań rozwoju lokalnego jest uruchomieniem potencjalnych możliwości rozwojowych jakie mogą się wiązać z długoterminowo zaplanowanym rozwojem regionu.
Realizacja rozwoju lokalnego wymaga włączenia w ten proces społeczności lokalnej.
W celu konieczności podejmowania zadań dla rozwoju lokalnego takich jak:
-mobilizacja społeczności lokalnych wokół podejmowanych zadań
-dostrzeżenie w realizowanych programach rozwoju lokalnego korzyści indywidualnych i ogólnospołecznych.
Rozwój lokalny polega na tworzeniu nowych wartości.
Treścią tego rozwoju jest:
- rozwój gospodarczy obejmujący korzystne zmiany ilościowe oraz przemiany jakościowo ? strukturalne a także poprawę warunków życia mieszkańców.
- Stąd wynieść należy główny cel rozwoju lokalnego, którym jest zapewnienie dostatecznej liczby miejsc pracy i dochodów z tytułu zatrudnienia gwarantujących długoterminowe bezpieczeństwo finansowe i socjalne, a tym samym wzrost poziomu jakości życia.
W polityce rozwoju lokalnego istotnego znaczenia nabiera pokonywanie barier rozwojowych. Mają one charakter instytucjononarny, ustrojowy, kompetencyjny i finansowy.

8 zasad zarządzania ISO 9000 zaleca aby kierowanie organizacji opierało się o systematyczne i przejrzyste zasady.
1.orientacja na klienta
2.przywództwo
3.zaangażowanie ludzi
3.podejście procesowe

Kształtowanie rozwoju odbywa się jednocześnie przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne które mają istotne znaczenie dla ich rozpoznawania, siły oddziaływania, oraz polityki stymulowania rozwoju.
Wewnętrzne czynniki rozwoju lokalnego podobnie jak zewnętrzne dzielimy na 3 grupy:
a.polityczne
b.społeczne
c.ekonomiczno-środowiskowo przestrzenne

szczególną grupę czynników rozwoju lokalnego stanowią te które tkwią w postawach jednostek i grup społeczności lokalnych a także władz wobec reform w ogóle, innowacji, postępu technicznego i organizacyjnego.

Czynniki społeczne które możemy określić jako jakość środowiska społecznego w korzystnych warunkach politycznych mogą stać się jedną z głównych sił napędowych rozwoju.
Wykorzystanie przedsiębiorczości tkwiącej w lokalnych społecznościach nastąpi wówczas gdy stworzone zostaną odpowiednie warunki przez władzę lokalną ale i także gdy przedsiębiorczość lokalna spotyka się z życzliwym wsparciem miejscowych elit politycznych i opiniotwórczych.
Należy przyjąć, że istotą rozwoju lokalnego jest założenie że stwarza on korzystne warunki do:
-wykorzystania aktywności społeczności lokalnych
-autentycznego udziału społeczności lokalnych w kreowaniu procesu rozwoju i kontroli ich realizacji
-uwzględniania w procesu rozwoju kryteriów wartości w tym także kategorii jakości życia
-efektywniejszego wykorzystania lokalnych i regionalnych zasobów i czynników rozwoju
-korzystnego skoordynowania lokalnych zasobów i czynników rozwoju z uregulowaniami regionalnymi
-ujawnienie i wykorzystanie prywatnej przedsiębiorczości i stworzenie klimatu dla rozwoju społeczno ? gospodarczego
-przełamywaniem barier strukturalnych tkwiących obecnie w gospodarce regionalnej i lokalnej
-wspieranie rozwoju zrównoważonego w tym zwłaszcza uwzględniania uwarunkowań
-wykorzystania aktywności społeczności lokalnych i lokalnego potencjału do stymulowania rozwoju innowacji i postępu technicznego.
Powyższe zasygnalizowane aspekty rozwoju lokalnego stanowią główną myśl przewodnią koncepcji rozwoju opartej na aktywności lokalnej społeczności i wykorzystania potencjału społecznego.
Do kluczowych cech procesu rozwoju lokalnego i regionalnego należy zaliczyć te które wskazują:
a.przykłady autonomicznego modelu rozwoju
b.procesem zależnym od stopnia uświadomienia przez społeczność swojej sytuacji w różnych aspektach możliwości w zakresie powstawania i rozwiązywania problemów
c.procesem cechującym się elastycznością przejawiającą się w zdolności adaptacji podmiotów lokalnych i regionalnych do zmieniających się warunków.

Rozwój w najlepszym rozumieniu obejmuje procesy i trendy globalne. Jako wskaźnik pomiaru jest sposobem szacowania zmian które zachodzą na całym świecie w podstawowych wymiarach ludzkiego życia.
Drugi wymiar rozwoju ? obszar ponadlokalny (krajowy) ukazuje potencjał rozwojowy, ujawnia aktywność obywatelską jako ważny czynnik rozwoju. Ta perspektywa prowadzi w stronę samorządu i jego stymulującej roli, w stronę przedsiębiorców, gospodarności, postaw politycznych itp.
Trzecim wymiarem rozwoju jest wymiar lokalny. Odsłania przede wszystkim rolę samorządu w rozwoju który jest bardzo silnie zakorzeniony w siłach społecznych i aktywnych postawach społeczności lokalnej, jej przedsiębiorczości i innowacyjności.
Głównym środkiem realizacji rozwoju na w.w. obszarach jest strategia rozwoju
- to systematyczne działanie uwzględniające zarówno cele rozwoju jak i sposoby ich osiągania.

Planowanie strategiczne
1. Zasadniczym elementem planowania strategicznego jest ustalenie długofalowych kierunków rozwoju pozwalających na wykorzystanie istniejących szans i czynników rozwoju.
Planowanie to polega na całościowym ujęciu planów długoterminowych i wpisaniu w nie działań bieżących.
2. Jednym z podstawowych instrumentów planowania strategicznego jest strategia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 36 minut

Nauki
Typ pracy