profil

Modele ustroju a administracji publicznej- wybrane kraje

poleca 85% 176 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

AUSTRIA
1. ILE JEST KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH W AUSTRII – 9
2. ILE MIAST WYDZIELONYCH O WŁASNYM STATUSIE-15
3. JAK NAZYWA SIĘ NAJWIĘKSZY KRAJ/LAND/ REPUBLIKI- DOLNA AUSTRIA
4. KTÓRY Z LANDÓW JEST NAJMNIEJSZY- VORARLBERG
5. JAK NAZYWAMY SYSTEM POLITYCZNY W AUSTRII- DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA ZWIĄZKOWA
6. NA ILE LAT WYBIERANA JEST GŁOWA PAŃSTWA- 6 LAT
7. JAK WYBIERANY JEST PREZYDENT- W GLOSOWANIU POWSZECHNYM
8. JAK NAZYWA SIĘ IZBA WYŻSZA- RADA ZWIĄZKU- BUNDESRAT
9. ILU DEPUTOWANYCH WCHODZI W SKŁAD RADY ZWIĄZKU- 64
10. JAK NAZYWA SIĘ IZBA NIŻSZA- RADA NARODOWA- NATIONALRAT
11. ILU DEPUTOWANYCH LICZY RADA NARODOWA- 183
12. KTÓRE PARTIE ODGRYWAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE- SOCJALDEMOKRATYCZNA, LUDOWA, REPUBLIKAŃSKA, FORUM LIBERALNE, ZIELONI
13. KTO SPRAWUJE WŁADZĘ WYKONAWCZĄ- RZĄD
14. JAK NAZYWA SIĘ FUNKCJA SZEFA RZĄDU- KANCLERZ
15. ILE JEST RESORTOWYCH MINISTERSTW W RZĄDZIE- 13
16. CO TO ZNACZY, ŻE KRAJE I GMINY SPEŁNIAJĄ PODWÓJNĄ ROLĘ- SĄ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI I JEDNOCZEŚNIE WYKONUJĄ OBOWIĄZKI URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH
17. CZEGO DOTYCZY USTAWODAWSTWO KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH- ZAGADNIEŃ TYPOWO LOKALNYCH: MIEJSCOWEJ KULTURY, MYŚLISTWA, RYBOŁÓWSTWA, OBROTU ZIEMIĄ, OCHRONY ŚRODOWISKA, PRAW BUDOWLANYCH
18. JAK DZIELI SIĘ SYSTEM RZĄDZENIA- CENTRALNY I TERENOWY/LOKALNY/
19. JAK NAZYWA SIĘ FUNKCJA SZEFA RZĄDU KRAJOWEGO/LANDU/- PREMIER
20. JAK WYŁANIANY JEST SZEF POWIATU- KIEROWNIK MIANOWANY JEST PRZEZ RZĄD KRAJOWY
21. NA CZYJE ZLECENIE WYKONUJĄ PRACĘ URZĘDY POWIATOWE- MINISTERSTW CENTRALNYCH I SWOJEGO RZĄDU KRAJOWEGO
22. CZY POWIAT JEST AUTONOMICZNY- NIE
23. CZY POWIATY MOGĄ MIEĆ WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWA- NIE
24. JAKIE TRZY ORGANY ISTNIEJĄ W GMINIE- RADA GMINY, ZARZĄD, BURMISTRZ
25. JAK NAZYWA SIĘ ORGAN USTAWODAWCZY W GMINIE – RADA GMINY
26. ILE MOŻE WYNOSIĆ LICZBA RADNYCH W GMINACH- 9 – 39 RADNYCH
27. ILE TRWA KADENCJA RADNYCH W GMINACH- 4-6 LAT
28. JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ POSIEDZENIA RADY GMINY RAZ NA KWARTAŁ
29. JAK NAZYWA SIĘ FUNKCJA SZEFA GMINY- BURMISTRZ
30. KTO WYBIERA BURMISTRZA- RADA GMINY
31. CZY BURMISTRZ MOŻE POCHODZIĆ SPOZA RADY- TAK
32. Z ILU CZŁONKÓW SKŁADA SIĘ ZARZĄD GMINY- BURMISTRZ+ 3 ZASTĘPCÓW + 3 NA 9-13 RADNYCH LUB 9 NA 37 RADNYCH
33. CZY SĄ GMINY, W KTÓRYCH BURMISTRZ I ZARZĄD PRACUJĄ SPOŁECZNIE- TAK, DIETY+ ZWROT KOSZTÓW
34. ILE PRACOWNIKÓW LICZĄ GMINY WIEJSKIE- OK. 10 PRACOWNIKÓW
35. GDZIE W AUSTRALII UTRZYMUJE SIĘ TRADYCJA REFERENDUM LUDNOŚCI- VORARLBERG
36. JAKIE DWA ZAKRESY ZADAŃ MA GMINA- ADMINISTRACYJNY I GOSPODARCZY
37. JAKIE SĄ UPRAWNIENIA SAMORZĄDOWE GMIN- NIEWIELKIE
38. JAK MOŻNA PODZIELIĆ DZIAŁALNOŚĆ GMIN- WŁASNA I ZLECONA PRZEZ RZĄD KRAJOWY
39. JAKIE SPRAWY LEŻĄ W KOMPETENCJACH GMIN- USTANAWIANIE I POWOŁYWANIE WŁADZ GMINNYCH, PRACOWNIKÓW ETATOWYCH W URZĘDACH, - PORZĄDEK PUBLICZNY,- OCHRONA ŚRODOWISKA,- OCHRONA MIEJSCOWEGO RYNKU, -OCHRONA ZDROWIA, - PLANOWANIE PRZESTRZENNE I SPOŁECZNO-GOSPODARCZE, - ZARZĄDZANIE WŁASNYM MAJĄTKIEM, - REGULOWANIE SPRAW ŁADU I PORZĄDKU – PRZEPISÓW MELDUNKOWYCH I DROGOWYCH, - OCHRONY P/POŻ, - POLICYJNYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH, - GOSPODARKI KOMUNALNEJ
40. JAKIE SĄ RODZAJE KONTROLI NAD GMINAMI- WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
41. W CZYM WYRAŻA SIĘ KONTROLA WEWNĘTRZNA W GMINIE- UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W OTWARTYCH POSIEDZENIACH RADY, - PISEMNYCH SKARGACH OBYWATELA,- KONTROLI WYBORCÓW W FORMIE GŁOSOWANIA,- ZASIĘGANIU PRZEZ RZĄD OPINII LUDNOŚCI
42. NA CZYM POLEGA NADZÓR PAŃSTWOWY W GMINIE-ZEWNĘTRZNY, POLEGA NA KONTROLI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ WYDANYCH AKTÓW PRAWNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM USTAWODAWSTWEM
43. CZY POWIAT AUSTRIACKI MA ORGAN WYBIERALNY- NIE
44. ILU URZĘDNIKÓW LICZY POWIAT- 25-30 URZĘDNIKÓW
45. CO TO ZNACZY ŻE KRAJ PEŁNI FUNKCJE DWOJAKIEGO RODZAJU-PIERWSZĄ JEST SAMODZIELNE RZĄDZENIE NA SWOIM TERYTORIUM, ZAGWARANTOWANE W KONSTYTUCJI, DRUGA ZAŚ POLEGA NA WYKONYWANIU POLECEŃ ORGANÓW RZĄDOWYCH REPUBLIKI
46. ILU MINISTRÓW LICZY RZĄD KRAJOWY- 6-9 MINISTRÓW
47. ILU PRACOWNIKÓW LICZĄ URZĘDY KRAJOWE 150-200
48. NA ILE RANG PODZIELENI SĄ PRACOWNICY ADMINISTRACJI- 9 RANG
49. PRACOWNICY KTÓRYCH RANG MIANOWANI SĄ PRZESZ PREZYDENTA 3 NAJWYŻSZYCH GRUP
50. KTO POWOŁUJE WYŻSZYCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI TERENOWEJ? RZĄDY KRAJOWE
51. JAK CZĘSTO ZBIERAJĄ SIĘ PARLAMENTY KRAJOWE? 2 RAZY W ROKU
52. JAK NAZYWAJĄ SIĘ PARLAMENTY KRAJOWE LANDTAGI
53. JAKIE 2 SYSTEMY SPRAWOWANIA WŁADZY ISTNIEJĄ W AUSTRALII 1/ PRZEZ ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE 2/PRZEZ SYSTEM ADMINISTRACYJNY I JEDNOSTKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BURMISTRZA STAROSTY, PREMIERA RZĄDU KRAJOWEGO PRZED PREMIEREM RZĄDU OGÓLNOZWIĄZKOWEGO
54. JAKIE SĄ 2 GENERALNE ZASADY SYSTEMU PODATKOWO-BUDŻETOWEGO 1/ NIEDOPUSZCZENIE DO NADMIERNEGO OBCIĄŻANIA OBYWATELI PODATKAMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ICH NAKŁADANIA I ŚCIGANIA, 2/ WSZYSTKIE JEDNOSTKI, KTÓRE PONOSZĄ KOSZTY SŁUŻBY SPOŁECZNEJ MAJA PRAWO DO WYRÓWNYWANIA TYCH KOSZTÓW POPRZEZ WPŁYWY PODATKOWE
55. JAKIE SA 3 SYSTEMY PODZIAŁU DOCHODÓW PODATKOWYCH 1/ PODZIAŁ ZWIĄZANY- MF SAMODZIELNIE WYMIERZA I ŚCIĄGA PODATEK A NASTĘPNIE DZIELI GO NA KRAJE I GMINY 2/ MF PRZEKAZUJE CAŁOŚĆ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PODATKAMI DO KRAJÓW I GMIN 3/ MIESZANY MF ZARZĄDZA DODATKOWE PODATKI LUB ZWIĘKSZA NORMY JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ALE W KAŻDYM WYPADKU CZĘŚĆ DOCHODÓW Z PODATKÓW PRZEKAZUJE KRAJOM I GMINOM
56. W JAKI SPOSÓB OGRANICZONO GMINOM TZW. ZASTĘPCZE PRAWO ŚCIĄGANIA PODATKÓW NIE MOGĄ NAKŁADAĆ NOWYCH PODATKÓW, MOGĄ PODWYŻSZAĆ OKREŚLONE PODATKI W SPOSÓB DOWOLNY, MOGĄ PODWYŻSZAĆ PODATKI TYLKO DO OKREŚLONEJ WYSOKOŚCI, MOGĄ PODWYŻSZAĆ O 5% PODATEK KTÓREGO WYSOKOŚĆ PODNIÓSŁ JUŻ LAND
57. Z JAKICH 2 CZĘŚCI SKŁADA SIĘ BUDŻET KAŻDEJ JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ 1/ BUDŻET ZWYCZAJNY/DOCHODY I WYDATKI ROCZNE/ 2/ NADZWYCZAJNY/ OBEJMUJE PROGRAM INWESTYCYJNY/
58. NA JAKIE 2 GRUPY DZIELĄ SIĘ PRACOWNICY ADMINISTRACJI W LANDACH 1/ URZĘDNICY, KTÓRZY MAJA SPECJALNY STATUS I RANGI SŁUŻBOWE WG 9 GRUP 2/ PRACOWNICY ANGAŻOWANI NA PODSTAWIE UMÓW
59. JAKI JEST WIEK EMERYTALNY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 60 LAT
60. PO ILU LATACH PRACY URZĘDNIK OTRZYMUJE PEŁNĄ EMERYTURĘ 65 LAT
61. CZY BURMISTRZOWIE W GMINACH I LANDACH SA ZATRUDNIENI NA ETATACH NIE
62. NA KTÓRYCH SZCZEBLACH OPRACOWYWANE SA PLANY PRZESTRZENNE NA SZCZEBLU GMIN
SZWAJCARIA
1. W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH SZWAJCARIA UZYSKAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ
2. KIEDY DOSZŁO DO ZJEDNOCZENIA TERYTORIÓW SZWAJCARII 12/09/r.
3. ILE LAT OBOWIĄZUJE KONSTYTUCJI SZWAJCARSKA I ILE BYŁO JEJ NOWELIZACJI OD 29/05/1974 , JEDNA W 2000 R.
4. KIEDY ZOSTAŁA UCHWALONA OBOWIĄZUJĄCA DO DZIŚ KONSTYTUCJA SZWAJCARSKA 29/05/1974
5. ILE KANTONÓW WCHODZI W SKŁAD SZWAJCARII 26
6. JAKI JEST STATUS PRAWNY KANTONU PAŃSTWA SUWERENNE
7. CO JEST RZĄDEM SZWAJCARII – WYMIEŃ JEGO KOMPETENCJE RADA ZWIĄZKOWA KOMPETENCJE: SPRAWY ZAGRANICZNE, WOJSKOWE, CELNE, POCZTOWE, KOLEJOWE, MONETARNE, OGÓLNE SPRAWY OCHRONY ŚRODOWISKA, SPRAWOWANIE PIECZY NAD DWIEMA SZKOŁAMI WYŻSZYMI
8. Z JAKICH IZB SKŁADA SIĘ PARLAMENT SZWAJCARSKI RADA NARODOWA, RADA KANTONÓW
9. ILU POSŁÓW WCHODZI W SKŁAD PARLAMENTU SZWAJCARSKIEGO 246
10. KIEDY POSIEDZENIA PARLAMENTU ODBYWAJĄ SIĘ WIĘCEJ NIŻ RAZ W ROKU WÓWCZAS GDY ZAŻĄDA TEGO PRZYNAJMNIEJ ¼ CZŁONKÓW LUB 5 KANTONÓW
11. WYMIEŃ JĘZYKI URZĘDOWE SZWAJCARII NIEMIECKI, FRANCUSKI WŁOSKI
12. JAK NAZYWA SIĘ POWSZECHNIE UŻYWANY DIALEKT SZWAJCARSKI SCHWYTZERDEUTSCH
13. ILE PROCENT BUDŻETU MOŻE WYNOSIĆ POMOC RZĄDU DLA KANTONÓW 10-25 %
14. GŁÓWNE ZADANIA RZĄDU SZWAJCARSKIEGO OPRACOWYWANIE WYKONANIA POSTANOWIEŃ KONSTYTUCJI, ZARZĄDZANIE WYBORÓW, REFERENDUM LUDOWEGO, PRZYGOTOWYWANIE BUDŻETU ORAZ INNE SPRAWY OGÓLNOPAŃSTWOWE
15. JAK RZĄD WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ KANTONÓW KONTROLA POPRZEZ WŁADZE KANTONALNE
16. KTO SPRAWUJE DZIAŁALNOŚĆ USTAWODAWCZĄ W KANTONIE GMINA
17. JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ WYBORY DO PARLAMENTU KANTONALNEGO CO 2 LATA
18. CO TO SĄ DYSTRYKTY PRZEDSTAWICIELSTWO RZĄDU KANTONALNEGO BEZ RADY LUB INNEGO ORGANU PRZEDSTAWICIELSKIEGO
19. KTO STOI NA CZELE DYSTRYKTU NACZELNIK
20. Z ILU OSÓB SKŁADA SIĘ RZĄD KANTONALNY 5-9 CZŁONKÓW
21. W JAKICH SPRAWACH KANTONY MAJĄ OBOWIĄZEK POMAGAĆ GMINOM WE WSZYSTKICH O ROZWIĄZANIE KTÓRYCH GMINA SIĘ DO NICH ZWRÓCI
22. JAKICH SPRAW DOTYCZY NADZÓR KANTONÓW NAD GMINAMI FINANSOWYCH, GŁOWNIE PODATKOWYCH, ORAZ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
23. JAKIE RODZAJE GMIN WYSTĘPUJĄ W SZWAJCARII POLITYCZNE, CHŁOPSKIE, ZWIĄZKI GMINNE,
24. W ILU KANTONACH SA OBOWIĄZUJĄCE GMINY KOŚCIELNE 21
25. GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W KANTONACH WŁASNY MAJĄTEK LEŚNY, LUD DOMY CZYNSZOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE, GAZOWNIE, ELEKTROWNIE, PODATKI, CZYNSZE I ODSETKI OD WŁASNYCH KAPITAŁÓW, DOCHODY Z PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACJI MIEJSKICH, WŁASNE INSTYTUCJE BANKOWE
26. GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDOWE GMIN W SZWAJCARII ZARZĄDZANIE WŁASNYM MAJĄTKIEM, PRZYZNAWANIE OBYWATELSTWA GMINY, BUDOWA SZKÓŁ, SPRAWOWANIE OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONA P/POŻ, ORGANIZOWANIE KONTROLI BUDOWLANEJ, OPRACOWYWANIE PLANÓW MIEJSCOWYCH, WSPÓŁUDZIAŁ W BUDOWIE DRÓG, ORGANIZOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OBRONA CYWILNA, GOSPODARKA WODĄ
27. JAK CZĘSTO WYBIERANA JEST RADA GMIN WYBIERANA NA 2 LATA/ WYJĄTKOWO 3-4/
28. CO OZNACZA ZASADA ROTACJI NA SZCZEBLACH WŁADZY
29. ILOMA JĘZYKAMI MÓWI SIĘ W SZWAJCARII 4
30. ILE JEST JĘZYKÓW URZĘDOWYCH W SZWAJCARII 3- NIEMIECKI FRANCUSKI WŁOSKI
31. ILE JEST TZW. GMIN POLITYCZNYCH W SZWAJCARII PONAD 3200
32. W ILU KANTONACH WYSTĘPUJĄ GMINY CHŁOPSKIE [OBYWATELSKIE] W 20 KANTONACH
33. W ILU KANTONACH SĄ OBOWIĄZKOWE ZWIĄZKI GMINNE W 5 KANTONACH
34. CZEGO DE FACTO DOTYCZY AUTONOMIA GMIN SPRAW SAMORZĄDOWYCH
35. JAKIE FORMY PRZYBIERA DZIAŁALNOŚĆ GMIN TWORZENIE SPÓŁEK, TOWARZYSTW HANDLOWYCH, ZWIĄZKI ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA LUDNOŚCI
36. CELE I ZADANIA ZWIĄZKÓW GMIN DBANIE O INTERESY GMIN I POMAGANIE IM W SPRAWACH PRAWNYCH, TECHNICZNYCH, FINANSOWYCH, A TAKŻE UDZIELANIE NISKO OPROCENTOWANYCH POŻYCZEK
37. JAKIE RODZAJE SUBWENCJI WYSTĘPUJĄ W SZWAJCARII 1/ NA OKREŚLONE ZADANIA 2/W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIESZKAŃCÓW
38. JAKIE SPRAWY MOGĄ BYĆ TEMATEM REFERENDUM W SZWAJCARII KAŻDA SPRAWA
39. JAK MOŻNA WPROWADZIĆ ZMIANY DO KONSTYTUCJI SZWAJCARII OPRÓCZ 50 TYŚ PODPISÓW MUSI BYĆ ZGODA PRZYNAJMNIEJ 8 KANTONÓW
40. CO SPRAWDZAJĄ TESTY KANDYDACKIE NA URZĘDNIKÓW SZWAJCARII
41. CO PRZYSŁUGUJE URZĘDNIKOM W RAZIE CIĘŻKIEJ CHOROBY PRZEZ ROK OTRZYMUJE PEŁNE WYNAGRODZENIE, A PO ROKU KASA CHORYCH MIESIĘCZNIE WYPŁACA MU KWOTĘ ZALEŻNĄ OD WYSOKOŚCI UBEZPIECZENIA.
42. OD KIEDY DATUJĄ SIĘ POCZĄTKI TURYSTYKI W SZWAJCARII JAKO GAŁĘZI GOSPODARKI PRZYNOSZĄCEJ DOCHÓD
43. Z JAKICH BUDŻETÓW FINANSOWANE SĄ SZKOŁY PUBLICZNE W SZWAJCARII
44. KTÓRE SZCZEBLE SZKOLNICTWA SĄ PŁATNE ŚREDNIE I WYŻSZE
45. KTO USTALA I ZATWIERDZA PROGRAMY NAUCZANIA KANTONALNE DEPARTAMENTY OŚWIATY
46. W JAKI SPOSÓB ODDZIAŁYWUJĄ WŁADZE WYŻSZE NA GMINY
47. ILE JEST UNIWERSYTETÓW W SZWAJCARII 7
48. ILE JEST WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH 2
49. ILE SZKÓŁ TECHNICZNYCH PODLEGA RZĄDOWI FEDERALNEMU 2
50. CELE I ZADANIA ZWIĄZKÓW MIAST POMOC W OPRACOWANIU BUDŻETÓW MIEJSKICH, SUBSYDIOWANIE PLANÓW URBANISTYCZNYCH, POMOC W PRZEPROWADZENIU REWIZJI BUDŻETÓW I KSIĄG FINANSOWYCH W MIASTACH

WŁOCHY
1. NA ILE REGIONÓW PODZIELONE SĄ WŁOCHY 20
2. ILE REGIONÓW AUTONOMICZNYCH JEST W TYM KRAJU WSZYSTKIE
3. JAK NAZYWAJĄ SIĘ 2 IZBY PARLAMENTU IZBA DEPUTOWANYCH, SENAT
4. W JAKIM TRYBIE WYBIERANY JEST PREZYDENT WE WŁOSZECH W GŁOSOWANIU TAJNYM, WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 ZGROMADZENIA
5. W JAKIM TRYBIE OBRADUJE PARLAMENT W PERMANENCJI
6. ILU JEST DEPUTOWANYCH A ILU SENATORÓW 630 DEPUTOWANYCH 315 SENATORÓW
7. KIEDY ZBIERA SIĘ PARLAMENT PO WAKACJACH ZIMOWYCH I LETNICH PIERWSZY NIEŚWIĄTECZNY DZIEŃ LUTEGO I PAŹDZIERNIKA
8. JAKIE KOMPETENCJE MA PARLAMENT UPRAWNIENIA DO ZMIANY KONSTYTUCJI, SPRAWOWANIE W RÓŻNYCH FORMACH KONTROLI NAD RZĄDEM, USTAWODAWSTWO, UCHWALANIE BUDŻETU, POWOŁYWANIE WŁASNYCH ORGANÓW POMOCNICZYCH,
9. KOMU PRZYSŁUGUJE INICJATYWA USTAWODAWCZA KAŻDEMU CZŁONKOWI PARLAMENTU, RZĄDOWI, NARODOWEJ RADZIE GOSPODARKI PRACY, REGIONOM, 500 TYŚ WYBORCÓW
10. ILE LAT TRWA KADENCJA PREZYDENTA 7 LAT
11. WYMIEŃ 3 GRUPY UPRAWNIEŃ PREZYDENTA 1/ UPRAWNIENIA W STOSUNKU DO PARLAMENTU 2/ W STOSUNKU DO RZĄDU 3/ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJA GŁOWY PAŃSTWA
12. KOMPETENCJE RZĄDU KIEROWANIE OGÓLNĄ POLITYKĄ PAŃSTWA, OPRACOWANIE PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁANIA POLITYCZNEGO, UDZIAŁ W PRACACH USTAWODAWCZYCH, KOORDYNOWANIE DZIAŁALNOŚCI RESORTÓW, OBSADZANIE WYSOKICH STANOWISK W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, ZABEZPIECZENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO
13. JAK NAZYWAJĄ SIĘ SZCZEBLE PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO WE WŁOSZECH
14. ILE JEST GMIN I PROWINCJI 8061 GMIN, 94 PROWINCJI
15. KTO TO JEST SYNDYK RADNY
16. JAKA JEST ROLA PREFEKTA W PROWINCJI FUNKCJA WYŁĄCZNIE ADMINISTRACYJNA
17. JAK NAZYWA SIĘ ORGAN ZARZĄDZAJĄCY PROWINCJĄ RADA PROWINCJI
18. JAK NAZYWA SIĘ NAJWYŻSZA WŁADZA REGIONU RADA REGIONU
19. ILU RADNYCH MOŻE MIEĆ RADA PROWINCJI 30-80
20. ILU RADNYCH MOŻE ZASIADAĆ W PREZYDIUM RADU REGIONU 5-15 CZŁONKÓW
21. JAKĄ ROLĘ W REGIONIE SPEŁNIA KOMISARZ RADY REGIONU ODPOWIADA ZA STOSUNKI WEWNĄTRZ REGIONU, CZUWA NAD JEGO AUTONOMIĄ, KONTROLUJE ZARZĄDZENIA ADMINISTRACYJNE W REGIONIE KOORDYNUJE PRACĘ CAŁEGO APARATU ADMINISTRACYJNEGO
22. GDZIE FUNKCJONUJE WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACYJNA CASERTA
23. OD KIEDY FUNKCJONUJE WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACYJNA 1956
24. KIEDY POWOŁANO MINISTRA BEZ TEKI DS. REGIONÓW 1970
25. KIEDY POWSTAŁ I JAKIE MA ZADANIE INSTYTUT DS. BADAŃ REGIONALNYCH 1971 R WPROWADZANIE ZMIAN UPRAWNIEŃ WŁADŹ LOKALNYCH , SZKOLENIE WŁADZ LOKALNYCH.
26. KTO TO JEST PREFEKT, JAKIE MA UPRAWNIENIA I ZADANIA FUNKCJA WYŁĄCZNIE ADMINISTRACYJNE,
27. KTO TO JEST KOMISARZ REGIONU, JAKIE MA UPRAWNIENIA I ZADANIA
28. CZY SYNDYK MOŻE POCHODZIĆ SPOZA RADY NIE
29. ORGANY POMOCNICZE RZĄDU NARODOWA RADA GOSPODARKI PRACY, RADA STANU, IZBA OBRACHUNKOWA
30. PRZED KIM ODPOWIADA WŁOSKI PREZYDENT
31. JAKIE SĄ WSKAŹNIKI GOSPODARCZE WŁOCH W STOSUNKU DO INNYCH KRAJÓW WŁOCHY SĄ KRAJEM WYSOKO ROZWINIĘTYM, W 2000 R WARTOŚĆ PKB WYNIOSŁA 991 MLD DOLARÓW CO U PROGU XXI WIEKU DAWAŁO 3 MIEJSCE W EUROPIE. A 5 NA ŚWIECIE. PKB NA JEDNEGO MIESZKAŃCA WYNOSI PONAD 30 TYŚ DOLARÓW CO DAJE 20 MIEJSCE NA ŚWIECIE.

FRANCJA
1. KIEDY W KONSTYTUCJI WPROWADZONO NOWELĘ O WYBORZE PREZYDENTA W GŁOSOWANIU POWSZECHNYM, A KIEDY WPROWADZONO ZASADĘ PERMANENTNEGO DZIAŁANIA PARLAMENTU 1962, 1995
2. Z ILU CZŁONKÓW SKŁADA SIĘ I JAKIE MA ZADANIE RADA KONSTYTUCYJNA 9 CZŁONKÓW CZUWA NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYBORÓW I NAD ZGODNOŚCIĄ Z KONSTYTUCJĄ USTAW ORGANICZNYCH JAK RÓWNIEŻ INNYCH USTAW STANOWIONYCH PRZEZ PARLAMENT
3. ILE LAT TRWA KADENCJA PREZYDENTA 7 LAT
4. KTÓRYM PREZYDENTEM V REPUBLIKI BYŁ CHIRAC, A KTÓRYM JEST SARKOZY CHIRAC 5 A SARKOZY 6
5. JAKIE KOMPETENCJE MA PREZYDENT MIANUJE PREMIERA, PRZEWODNICZY POSIEDZENIOM RADY MINISTRÓW, OGŁASZA USTAWY, SZEF SIŁ ZBROJNYCH MOŻE ROZWIĄZAĆ ZGROMADZENIE NARODOWE,
6. JAKIE ZADANIA MA RZĄD OKREŚLA I PROWADZI POLITYKĘ NARODU
7. PRZED KIM ODPOWIEDZIALNY JEST RZĄD PARLAMENTEM
8. JAK NAZYWAJĄ SIĘ IZBY PARLAMENTU WE FRANCJI ZGROMADZENIE NARODU, SENAT
9. NA ILE LAT WYBIERANI SĄ DEPUTOWANI 5 LAT
10. NA ILE LAT WYBIERANI SĄ SENATORZY 9 LAT
11. CO ILE LAT CZĘŚĆ SENATU JEST ODNAWIALNA 3 LATA
12. JAKIE KOMPETENCJE MA PARLAMENT USTALANIE GENERALNYCH ZASAD PRAWNYCH
13. NA JAKIE 3 JURYSDYKCJE DZIELI SIĘ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 1/WYSPECJALIZOWANA 2/CYWILNA 3/KARNA
14. JAK NAZYWA SIĘ NAJWYŻSZA INSTYTUCJA SĄDOWNICZA SĄD APELACYJNY
15. JAKA INSTYTUCJA JEST NAJWYŻSZYM ARBITREM W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH RADA STANU
16. PRZED KIM RZĄD ODPOWIADA POLITYCZNIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
17. CZY PREZYDENT ODPOWIADA POLITYCZNIE PRZED PARLAMENTEM
18. JAKI ORGAN ZAJMUJE POZYCJĘ PIERWSZOPLANOWĄ
19. CZY SENAT MA PRAWO KONTROLI I OBALANIA RZĄDU
20. KTÓRA PARTIA JEST NAJSILNIEJSZA WE FRANCJI
21. JAKA PARTIA PRAWICOWA JEST NAJSŁYNNIEJSZA WE FRANCJI REPUBLIKAŃSKA PARTIA WOLNOŚCI
22. CZY DRUGA IZBA PARLAMENTU JEST CIAŁEM PRZEDSTAWICIELSKIM NIE
23. JAKIE SĄ TZW. UPRAWNIENIA OSOBISTE PREZYDENTA NOMINACJA PREMIERA I 3 CZŁONKÓW RADY KONSTYTUCYJNEJ, ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY, ODWOŁYWANIE SIĘ DO SPOŁECZEŃSTWA W DRODZE REFERENDUM, ROZWIĄZANIA ZGROMADZENIA NARODOWEGO, KIEROWANIA ORĘDZIA DO PARLAMENTU
24. KTÓRE AKTY URZĘDOWE PREZYDENTA WYMAGAJĄ KONTRASYGNATY REPREZENTOWANIE PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH, PROWADZENIE ROZMÓW I RATYFIKOWANIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH, PRAWO ŁASKI, PODPISYWANIE ORDONANSÓW I DEKRETÓW, PROMULGACJA USTAW,
25. CO TO SĄ ORDONANSE AKTY RZĄDU O MOCY USTAWY, WYDANYCH NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW PARLAMENTU
26. ILE RAZY MOŻE ZOSTAĆ WYBRANA TA SAMA OSOBA NA STANOWISKO PREZYDENTA
27. KTÓRY ORGAN WE FRANCJI JEST ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY PREZYDENTEM I PARLAMENTEM
28. CZY RZĄD JEST ODPOWIEDZIALNY PRAWNIE PRZED ZGROMADZENIEM NARODOWYM
29. ILE JEST DEPARTAMENTÓW I REGIONÓW 96 DEPARTAMENTÓW, 22 REGIONY
30. JAKI JEST ZAKRES WŁADZY PREFEKTA DEPARTAMENTU ORGAN WYKONAWCZY
31. JAKIE SĄ ZADANIA REGIONÓW POŚREDNIE OGNIWO ZARZĄDZANIA MIEDZY RZĄDEM A PARLAMENTEM
32. ILU CZŁONKÓW MOŻE LICZYĆ RADA REGIONU 20-60 CZŁONKÓW
33. JAKIE SĄ ZADANIA PREFEKTA REGIONU OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z ROZWOJU REGIONU
34. JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ KANTONY JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE POWOŁANE DO CELÓW WYBORCZYCH DO RAD GENERALNYCH LUB NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW POWOŁYWANYCH W DRODZE WYBORU
35. KTO STOI NA CZELE OKRĘGÓW PODPREFEKCI
36. W JAKIM CELU STWORZONO OKRĘGI USPRAWNIENIA ZARZĄDZANIA W DEPARTAMENTACH I ZBLIŻENIA WŁADZ DO LUDNOŚCI
37. CZYM ZAJMUJĄ SIĘ RADY GMINNE WE FRANCJI SPRAWA GOSPODARKI, KULTURY, PORZĄDKU SPOŁECZNEGO, PODEJMUJE DECYZJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB W GMINIE, MA PRAWO NAKŁADANIA PODATKÓW,
38. CO WPŁYWA NA PROCES ŁĄCZENIA GMIN WE FRANCJI WZGLĘDY FINANSOWE W CIĄGU 3 LAT PO POŁĄCZENIU GMINA OTRZYMUJE DOTACJE SIĘGAJĄCE 35-40 % JEJ BUDŻETU, WSPÓŁPRACA GMIN W RAMACH WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ
39. CO WIESZ O ZWIĄZKACH GMIN
40. CO TO SA DYSTRYKTY UGRUPOWANIA GMIN WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKACH MIEJSKICH GŁOWNIE W WIELKICH AGLOMERACJACH
41. GDZIE MOGĄ BYĆ TWORZONE WSPÓLNOTY MIEJSKIE W NAJWIĘKSZYCH AGLOMERACJACH MIEJSKICH LICZĄCYCH POWYŻEJ 50 TYŚ MIESZKAŃCÓW
42. JAKIE UPRAWNIENIA MAJĄ WSPÓLNOTY MIEJSKIE SZEROKIE UPRAWNIENIA, DYSPONUJĄCE DUŻYMI ŚRODKAMI
43. CZYM ZAJMUJE SIĘ INSTYTUT MIĘDZYNARODOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KURSY SZKOLENIOWE DLA KADR ADMINISTRACJI, BADANIA PORÓWNAWCZE DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI W RÓŻNYCH KRAJACH
44. JAKA JEST ROLA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACYJNEJ WSPÓŁPRACUJE Z IMAP, KURSY SZKOLENIOWE DLA KADR ADMINISTRACJI
WIELKA BRYTANIA
1. JAK NAZYWA SIĘ IZBA NIŻSZA BRYTYJSKIEGO PARLAMENTU IZBA GMIN
2. JAK NAZYWA SIĘ IZBA WYŻSZA BRYTYJSKIEGO PARLAMENTU IZBA LORDÓW
3. NA ILE LAT WYBIERANA JEST NIŻSZA IZBA PARLAMENTU 5 LAT
4. Z ILU POSŁÓW SKŁADA SIĘ IZBA GMIN OBECNIE 659 POSŁÓW
5. ILU POSŁÓW W IZBIE GMIN REPREZENTUJE ANGLIĘ, SZKOCJĘ, WALIĘ ORAZ IRLANDIĘ PŁN. ANGLIE -516, WALIE -36, SZKOCJĘ -71, IRLANDIĘ PŁN. -12
6. KIEDY W WIELKIEJ BRYTANII UKSZTAŁTOWAŁ SIĘ SYSTEM 2-PARTYJNY A KIEDY WIELOPARTYJNY 1867 R DWUPARTYJNE A PÓŹNIEJ WIELOPARTYJNE
7. WYMIEŃ NAJWAŻNIEJSZE PARTIE W BRYTYJSKIM PARLAMENCIE PARTIA PRACY, PARTIA KONSERWATYWNA,
8. CZY PARLAMENT BRYTYJSKI OBRADUJE PERMANENTNIE CZY NA SESJACH NA SESJACH
9. ILE DNI W ROKU OBRADUJE IZBA GMIN 160 DNI
10. KTO PO WYBORACH W WIELKIEJ BRYTANII ZOSTAJE DESYGNOWANY NA STANOWISKO PREMIERA
11. KTO MIANUJE PREMIERA W WIELKIEJ BRYTANII POWOŁYWANY PRZEZ KRÓLOWĄ NA WNIOSEK IZBY GMIN
12. KTO WYZNACZA MINISTRÓW PREMIER
13. KTO STOI NA CZELE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ MINISTER
14. NA JAKIE PODGRUPY DZIELI SIĘ GRUPA GENERALNA CIVIL SERVICE – PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH, -DORADCÓW EKONOMICZNYCH –STATYSTYKÓW, - PRACOWNIKÓW INFORMACYJNO-OBSLUGOWYCH
15. KTO TWORZY II, III, IV I V GRUPĘ PRACOWNIKÓW CIVIL SERVICE II-NAUKOWCY, III-TECHNICY, IV- INSPEKTORZY NADZORU, INSTRUKTORZY I SPECJALIŚCI, V-URZĘDNICY OBSŁUGOWI I APARAT POMOCNICZY DO TYCH CZTERECH GRUP
16. JAKIE SĄ 3 GŁÓWNE ZADANIA MINISTERSTWA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1/PRZYGOTOWYWANIE KADRY DLA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2/ REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 3/ REGULOWANIE TOKU SŁUŻBY CYWILNEJ W TYM PŁACE, URLOPY, ITP.
17. JAK ODBYWA SIĘ PRZYGOTOWANIE KADRY DO CIVIL SERVICE ODBYWA SIĘ W TRZECH CZTEROLETNICH SZKOŁACH ORAZ INNYCH WYŻSZYCH UCZELNIACH, WSZYSCY KANDYDACI DO SŁUŻBY PAŃSTWOWEJ MUSZĄ ZDAĆ EGZAMINY KWALIFIKACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ RZĄDOWĄ KOMISJE DS. REKRUTACJI KADR
18. JAK INSTYTUCJA REKRUTUJE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CYWILNEJ KOMISJA SŁUŻBY W ADMINISTRACJI
19. CZY PRACOWNICY ADMINISTRACJI MOGĄ ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNĄ OSOBISTE POLITYCZNE ZAANGAŻOWANIE URZĘDNIKA JEST UZALEŻNIONE OD STOPNIA SŁUŻBOWEGO JAKI PEŁNI
20. ZADANIA WŁADZ LOKALNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO, BUDOWY DRÓG I OPIEKI SPOŁECZNEJ, BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ITP.
21. ILU SZCZEBLOWY JEST W WIELKIEJ BRYTANII PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY DWUSZCZEBLOWY
22. SZCZEBLE PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO RADY OKRĘGÓW, RADY DYSTRYKTÓW
23. CZY PARAFIE W ANGLII SĄ JEDNOSTKAMI PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO NIE
24. KTO MA CZYNNE A KTO BIERNE PRAWO WYBORCZE W WIELKIEJ BRYTANII
25. CZY BRYTYJSKI RADNY MOŻE PEŁNIĆ TĘ FUNKCJE NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH
26. ILU CZŁONKÓW LICZĄ RADY OKRĘGÓW W WIELKIEJ BRYTANII 60-100 RADNYCH
27. ILE KOMITETÓW LICZY ZAZWYCZAJ RADA OKRĘGU 6 KOMITETÓW,
28. ILU WYBORCÓW MUSZĄ MIEĆ PARAFIĘ ABY WYŁONIĆ RADĘ 200 WYBORCÓW
29. JAK NAZYWA SIĘ FUNKCJA SZEFA URZĘDU W OKRĘGU I DYSTRYKCIE GENERALNY DYREKTOR
30. W JAKIM TRYBIE WYBIERANY JEST DYREKTOR GENERALNY W DRODZE KONKURSU
31. JAKI ORGAN SPRAWUJE NADZÓR I OPIEKĘ NAD WŁADZAMI TERENOWYMI MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, MINISTERSTWO OŚWIATY, MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
32. JAKIE ZADANIA MAJĄ ZWIĄZKI ADMINISTRACYJNE W WIELKIEJ BRYTANII OBRONA INTERESÓW SWYCH CZŁONKÓW I POMAGANIE IM W PRACY
33. ILE PROCENT MIESZKAŃCÓW ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA STANOWIĄ: ANGLICY, WALIJCZYCY, SZKOCI I IRLANDCZYCY ANGLICY 85% OGÓŁU, SZKOCI 10%, IRLANDCZYCY 2,5% WALIJCZYCY OK. 2%
34. KIEDY NASTĄPIŁO PRZYŁĄCZENIE A KIEDY I ZA PANOWANIEM JAKIEGO KRÓLA INKORPORACJA WALII DO ANGLII PRZYŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W 1282 R CAŁKOWITE WCIELENIE 1535 R ZA PANOWANIA HENRYKA VIII
35. OD KIEDY NASTĘPCA BRYTYJSKIEGO TRONU NOSI TYTUŁ KSIĘCIA WALII OD 1301 R
36. KIEDY SZKOCJA ZOSTAŁA POŁĄCZONA Z ANGLIĄ I WALIĄ 1707 R
37. KIEDY ZACZĘTO UŻYWAĆ NAZWY WIELKA BRYTANIA OD POCZĄTKU XVIII W
38. ILU MIESZKAŃCÓW LICZY WIELKA BRYTANIA 60,6 MLN OBECNIE
39. JAKA JEST GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W ANGLII 250 OSÓB/KM2
40. ILU BRYTYJCZYKÓW MIESZKA NA WSI 8,5%
41. ILU WALIJCZYKÓW POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM RODZIMYM OK. 20%
42. KIEDY UTWORZONO PARLAMENT SZKOCKI W EDYNBURGU 1999 R
43. KIEDY PODPISANO POROZUMIENIE WIELKOPIĄTKOWE DOT. IRLANDII PŁN. 1998 R
44. KIEDY BRYTYJCZYCY WPROWADZILI SYSTEM DZIESIĘTNY W LATACH 70 XX W
45. NA ILE HRABSTW PODZIELONA JEST ANGLIA, WALIA I IRLANDIA PŁN. 54
46. NA ILE REGIONÓW I OKRĘGÓW PODZIELONA JEST SZKOCJA 12 REGIONÓW I 53 OKRĘGI
47. ILU PANÓW DZIEDZICZNYCH, A ILU BISKUPÓW I ARCYBISKUPÓW ZASIADA W IZBIE LORDÓW 1075 PANÓW DZIEDZICZNYCH, 2 ARCYBISKUPÓW, 25 BISKUPÓW,
48. CZY WIELKA BRYTANIA JEST PAŃSTWEM ZURBANIZOWANYM, ZDECENTRALIZOWANYM I DEMOKRATYCZNYM TAK
49. WYMIEŃ ZWIĄZKI WŁADZ LOKALNYCH ZWIĄZEK RAD OKRĘGÓW, ZWIĄZEK RAD DYSTRYKTÓW, ZWIĄZEK WŁADZ METROPOLITALNYCH
50. OMÓW ZWIĄZEK RAD OKRĘGÓW NA CZELE STOI PRZEWODNICZĄCY WYBIERANY PRZEZ RADĘ ZWIĄZKU NA ROK CZASU. RADA DZIELI SIĘ NA KOMITETY DO OBOWIĄZKÓW KTÓRYCH NALEŻY ROZPATRYWANIE SPRAW MERYTORYCZNYCH. NAJWAŻNIEJSZYM KOMITETEM JEST KOMITET FINANSÓW. ZWIĄZEK ROZPATRUJE RÓŻNE PROPOZYCJE I WNIOSKI WŁADZ LOKALNYCH, PRZYJMUJE PROPOZYCJE RZĄDU LUB POSZCZEGÓLNYCH MINISTRÓW I USTOSUNKOWUJE SIĘ DO NICH
NIEMCY
1. ILE KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH WCHODZI W SKŁAD RFN 16
2. ILE MIAST W RFN JEST JEDNOCZEŚNIE KRAJAMI 3
3. ILE UTWORZONO KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH NA TERENIE BYŁEGO NRD 5
4. JAK NAZYWAJĄ NIEMCY KONSTYTUCJE RFN USTAWA ZASADNICZA
5. KIEDY ZOSTAŁA UCHWALONA KONSTYTUCJA RFN 8 MAJA 1949 R
6. JAKIE CIAŁO UCHWALIŁO KONSTYTUCJĘ RFN RADA PARLAMENTARNA
7. KTO ZOSTAŁ WYBRANY I PREZYDENTEM RFN TEODOR HEUSS
8. KTO ZOSTAŁ WYBRANY I KANCLERZEM RFN KONRAD ADENAUER
9. JAKICH 5 ZASAD OKREŚLA USTRÓJ RFN 1/ NIEMCY SĄ REPUBLIKĄ 2/ DEMOKRACJĄ 3/ PAŃSTWEM FEDERALNYM 4/ PAŃSTWEM PRAWA 5/ PAŃSTWEM SOCJALNYM
10. CO TO ZNACZY ŻE RFN JEST REPUBLIKĄ W NAZWIE, GŁOWĄ JEST WYŁONIONY W WYBORACH PREZYDENT,
11. CO TO ZNACZY ŻE RFN JEST DEMOKRACJĄ,
12. JAKA ZASADA JEST PODSTAWĄ DEMOKRATYCZNEJ FORMY PAŃSTWA W RFN ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU
13. CO TO ZNACZY ŻE RFN JEST PAŃSTWEM FEDERACYJNYM NIE TYLKO FEDERACJA ALE I 16 JEJ KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH MA STATUS PAŃSTWA
14. CO PRZEDE WSZYSTKIM LEŻY W KOMPETENCJI KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH ADMINISTRACJA, WYKONYWANIE USTAW
15. CO OZNACZA ZASADA PAŃSTWA PRAWA TRÓJPODZIAŁ WŁADZY: USTAWODAWCZA, WYKONAWCZA, SĄDOWNICZA
16. CO OZNACZA ZASADA PAŃSTWA SOCJALNEGO OCHRONA OSÓB SOCJALNIE SŁABYCH
17. JAKO MOŻNA ZMIENIĆ KONSTYTUCJĘ RFN WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW 2/3 USTAWOWEJ LICZBY CZŁONKÓW BUNDESTAGU I WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 GŁOSÓW BUNDESRATU
18. JAKICH ZASAD KONSTYTUCYJNYCH NIE WOLNO ZMIENIAĆ FEDERACYJNEJ STRUKTURY PAŃSTWA, ZASADY PODZIAŁU WŁADZY, ZASADY DEMOKRACJI, PAŃSTWA PRAWA I PAŃSTWA SOCJALNEGO
19. JAKIE ORGANY KONSTYTUCYJNE MAJĄ FUNKCJE LEGISLACYJNE BUNDESTAG, BUNDESRAT
20. KTO WYBIERA PREZYDENTA RFN ZGROMADZENIE FEDERALNE
21. ILE LAT MAX JEDNA OSOBA MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PREZYDENTA RFN 10 LAT
22. JAKIE KOMPETENCJE MA PREZYDENT REPREZENTACYJNE
23. JAKI ORGAN W RFN JEST WYBIERANY W WYBORACH BEZPOŚREDNICH BUNDESTAG
24. NA ILE JEST WYBIERANY BUNDESTAG 4 LATA
25. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA BUNDESTAGU PRACE USTAWODAWCZE, WYBÓR KANCLERZA, KONTROLA RZĄDU
26. JAKI PROCENT USTAW WYMAGA KONTRASYGNATY PRZEZ BUNDESRAT PONAD POŁOWA
27. ILE GŁOSÓW MOGĄ MIEĆ W BUNDESRACIE POSZCZEGÓLNE KRAJE ZWIĄZKOWE OD 3 DO 6 GŁOSÓW
28. ILE CZASU SPRAWUJE SWOJE FUNKCJE PREZYDIUM BUNDESRATU
29. CZYM JEST BUNDESRAT ORGAN PRZEDSTAWICIELSKI 16 KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH. WSPÓŁUCZESTNICZY W PROCESIE USTAWODAWCZYM I W ADMINISTROWANIU PAŃSTWEM
30. JAKIE KOMPETENCJE MA KANCLERZ FEDERALNY PRAWO TWORZENIA RZĄDU: WYBIERA MINISTRÓW I WYSTĘPUJE DO PREZYDENTA Z PROPOZYCJĄ ICH MIANOWANIA LUB ODWOŁANIA
31. JAKIE ZADANIA MA KANCLERZ WYTYCZANIE GENERALNEJ LINII POLITYKI PAŃSTWA, NADZÓR NAD PRACĄ RZĄDU I NAD CAŁĄ RZĄDOWĄ ADMINISTRACJĄ
32. JAK CZĘSTO OBRADUJE RZĄD RAZ W TYGODNIU
33. JAKIE ZADANIA MA I GDZIE SIĘ MIEŚCI FEDERALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY KARLSRUHE, CZUWA ABY POSTANOWIENIA USTAWY ZASADNICZEJ BYŁY WYPEŁNIANE, ROZSTRZYGA SPORY MIĘDZY FEDERACJĄ A KRAJAMI ZWIĄZKOWYMI CZY TEŻ POSZCZEGÓLNYMI ORGANAMI FEDERACJI
34. JAKIE JEST GŁÓWNE ZADANIE PAŃSTWA W RFN
35. W JAKICH DZIEDZINACH UTRZYMUJE SWOJĄ ADMINISTRACJĘ FEDERACJA W SŁUŻBIE DYPLOMATYCZNEJ, POŚREDNICTWIE PRACY, SŁUŻBIE CELNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ I WOJSKU
36. CO LEŻY W KOMPETENCJI KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH ADMINISTRACJA WEWNĘTRZNA
37. WYMIEŃ 3 GRUPY ZADAŃ NALEŻĄCYCH DO ADMINISTRACJI KRAJOWEJ 1/ ZADANIA LEŻĄCE WYŁĄCZNIE W GESTII KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH NP. SZKOŁY POLICJA 2/ WYKONUJE PRAWO FEDERACYJNE JAKO ZADANIE WŁASNE I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NP. PRAWO BUDOWLANE 3/ WYKONUJE PRAWO FEDERACYJNE NA ZLECENIE FEDERACJI NP. STYPENDIA
38. JAKIE PODATKI POBIERA GMINA PODATEK GRUNTOWY, OD DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ I USŁUGOWEJ, KONSUMPCYJNE I UŻYTKOWE
39. WYMIEŃ 4 FORMY ZARZĄDZANIA W RFN 1/ W ZAKRESIE WŁASNYCH KOMPETENCJI REPUBLIKI 2/ W FORMIE POŚREDNICH KOMPETENCJI I FORM ZARZĄDZANIA REPUBLIKI 3/W RAMACH WŁASNYCH KOMPETENCJI I ZADAŃ KRAJÓW 4/ W FORMIE ZADAŃ ZLECANYCH KRAJOM
40. WYMIEŃ 3 GRUPY PRZEPISÓW PRAWNYCH WYDAWANYCH PRZEZ WŁADZE 1/ WYDAWANE TYLKO PRZEZ WŁADZE FEDERALNE 2/ PRZEPISY KTÓRE MOGĄ WYDAWAĆ PARLAMENTY I RZĄDY KRAJÓW 3/ PRZEPISY RAMOWE O CHARAKTERZE GENERALNYCH WYTYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ROZSZERZANE PRZEZ KRAJE ZGODNIE Z ICH SPECYFIKĄ
41. JAKI SĄ OBOWIĄZKI WŁADZ REPUBLIKI
42. WYMIEŃ OBOWIĄZKI KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH 1/ WIERNOŚĆ WOBEC REPUBLIKI 2/ WYKONYWANIA PRZEPISÓW OGÓLNOPAŃSTWOWYCH 3/ PRZESTRZEGANIE W KONSTYTUCJACH KRAJOWYCH ZASAD PRZYJĘTYCH W KONSTYTUCJI RFN
43. WYMIEŃ OBOWIĄZKI MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH BEZPIECZEŃSTWO KRAJU, SŁUŻBY WYWIADOWCZE, NADZÓR NAD SŁUŻBĄ ADMINISTRACYJNĄ
44. CZY POWIATY W RFN SĄ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI CZY RZĄDOWYMI SAMORZĄDOWE
45. JAKIE SĄ ORGANY POWIATU RADA POWIATOWA, WYDZIAŁY W URZĘDACH POWIATOWYCH , STAROSTA, NADDYREKTOR POWIATOWY
46. JAK NAZYWA SIĘ STANOWISKO SZEFA POWIATU W NIEMCZECH STAROSTA
47. CZY STAROSTA NIEMIECKI JEST URZĘDNIKIEM Z WYBORU CZY MIANOWANYM PO 1945 R JEST Z WYBORU
48. KIEDY TWORZONE SĄ MIASTA WYDZIELONE W NIEMCZECH GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW PRZEKROCZY 100 TYŚ. LUB GDY MAJA CECHY SPECYFICZNE UPOWAŻNIAJĄCE DO WYDZIELENIA ICH Z POWIATU
49. CZY MIASTA WYDZIELONE SĄ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI TAK
50. JAK MOŻNA ROZRÓŻNIĆ 2 PODSTAWOWE RODZAJE GMIN 1/ W KTÓRYCH NAJWYŻSZĄ WŁADZĘ SPRAWUJE RADA, 2/ W KTÓRYCH RADA PODEJMUJE TYLKO NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE, CAŁA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GMINY KIERUJE ZARZĄD Z BURMISTRZEM
51. JAKIE SA 3 ZASADNICZE ZNACZENIA GMINY 1/ NAJMNIEJSZE JEDNOSTKI W PODZIALE ADMINISTRACYJNYM PAŃSTWA 2/ PRZYKŁAD DZIAŁANIA PAŃSTWA CZY RZĄDU W OCZACH OBYWATELA 3/ MIEJSCE W KTÓRYM OBYWATEL CHCE I MOŻE ODDZIAŁYWAĆ NA SWÓJ RZĄD
52. JAKIE SA 2 PODSTAWOWE GRUPY ZADAŃ GMINY SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE,
53. CO JEST PODSTAWA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA
54. WYMIEŃ KILKA TYPOWYCH ZADAŃ GMIN W RFN BUDOWA I UTRZYMANIE SZKÓŁ, SZPITALI, OBIEKTÓW KOMUNALNYCH, USTALANIE TARYF KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, WYDAWANIE KONCESJI NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ, OPIEKA SPOŁECZNA
55. WYMIEŃ 4 TYPY GMIN WYSTĘPUJĄCE W RFN NADREŃSKI, BAWARSKI, ANGIELSKI, PRUSKI.
56. CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ TYPY GMIN: NADREŃSKI, BAWARSKI, ANGIELSKI, PRUSKI. NADREŃSKI- BURMISTRZ WYBIERANY JEST PRZEZ RADĘ GMINY A NIE LUDNOŚĆ. BAWARSKI- DECYDUJĄCĄ WŁADZĘ MA BURMISTRZ A NIE RADA, BURMISTRZA WYBIERA LUDNOŚĆ BEZPOŚREDNIO ANGIELSKI- RZECZYWISTĄ WŁADZĘ SPRAWUJE RADA GMINY WYBIERANA PRZEZ LUDNOŚĆ, KOLEGIALNIE PODEJMUJE DECYZJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH, PRUSKI- NAJWYŻSZYM ORGANEM WŁADZY JEST FORMALNIE RADA GMINY NATOMIAST RZECZYWISTĄ WŁADZĘ MA MAGISTRAT
57. CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ZMODYFIKOWANY TYP PRUSKI NAJWYŻSZYM ORGANEM WŁADZY JEST FORMALNIE RADA GMINY NATOMIAST RZECZYWISTĄ WŁADZĘ MA MAGISTRAT
58. JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA RADY GMINY W RFN BUDOWA I UTRZYMANIE SZKÓŁ, SZPITALI, OBIEKTÓW KOMUNALNYCH, USTALANIE TARYF KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, WYDAWANIE KONCESJI NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ, OPIEKA SPOŁECZNA
59. ILE TRWA KADENCJA RADNYCH GMINNYCH W RFN OD 4 DO 6 LAT
60. CZY BEZPARTYJNI SĄ ANGAŻOWANI DO PRACY WE WŁADZACH GMINNYCH NIE
61. ILE WYDZIAŁÓW JEST W MNIEJSZYCH A ILE W WIĘKSZYCH GMINACH NIEMIECKICH W WIĘKSZYCH 18-22 W MNIEJSZYCH 5-8
62. KTÓRE WYDZIAŁY W GMINACH SA NAJWAŻNIEJSZE FINANSOWY I ADMINISTRACYJNY
63. JAK NAZYWAJĄ SIĘ WYŻSI URZĘDNICY W GMINACH BAWARSKICH A JAK GDZIE INDZIEJ W BAWARII REFERENCI, DECERNENCI
64. NA ILE GRUP I PODGRUP DZIELI SIĘ PERSONEL SŁUŻBY CYWILNEJ W ADMINISTRACJI 3 GRUPY, 5 PODGRUP
65. W JAKIM CELU POWSTAŁ KRAJOWY ZWIĄZEK MIAST W HANNOVERZE GRUPUJE MIASTA NA PRAWACH POWIATU, MIASTA SAMODZIELNE MIASTA I GMINY ORAZ KOMUNALNE ZWIĄZKI MIAST
66. JAKIE ZADANIA MA ZWIĄZEK OCHRONY KRAJOBRAZU W KOLONII ORGANIZACJA SAMORZĄDOWA. TROSZCZENIE SIĘ O CHORYCH BEZDOMNYCH I INWALIDÓW, PO 1871 DOSZŁY SPRAWY OŚWIATY, OCHRONY ZDROWIA I GOSPODARKI WODĄ REAKTYWOWANY W 1954 DOSZŁY ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ OPIEKI NAD MŁODZIEŻĄ
67. NAJWAŻNIEJSZE PARTIE POLITYCZNE CDU, SPD, FDP, CSU, PDS
68. SYSTEM WYBORCZY W RFN WYBORY SĄ POWSZECHNE, BEZPOŚREDNIE, WOLNE RÓWNE I TAJNE. UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY NIEMCY KTÓRZY UKOŃCZYLI 18 ROK ŻYCIA PRZEBYWAJĄ CO NAJMNIEJ 3 MCE NA TERENIE NIEMIEC.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 25 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy