profil

Zakres działania i zadania powiatu

poleca 83% 1166 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POWIAT wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Funkcje powiatu mają charakter uzupełniający w stosunku do gminy.

ZADANIA WŁASNE POWIATU:
- ponadgminna infrastruktura społeczna (pomoc społeczna, opieka społeczna, prowadzenie szpitali, domów społecznych),
- ponadgminna infrastruktura techniczna ( transport, drogi publiczne),
- porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli,
- nadzór budowlany, zagospodarowanie przestrzenne,
- ochrona środowiska i przyrody.

RADA POWIATU ? jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Należy do nich sprawy z zakresu stanowienia przepisów prawa miejscowego,
- wyboru i odwołania zarządu,
- powoływania i odwoływania sekretarza i skarbnika powiatu,
- uchwalenie budżetu,
- podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat,
- w sprawach herbu i flagi powiatu.

W skład rady powiatu wchodzą radni. Na jej czele stoi przewodniczący> Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż raz na kwarta.
Spełniając swoje funkcje kontrolne w stosunku do zarządu, powołuje komisja rewizyjna, która opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia albo nie udzielenia absolutorium

ZARZĄD POWIATU ? jest organem wykonawczym w jego skład wchodzi starosta jako przewodniczący, wice starosta i członkowie.

Do zadań zarządu należy w szczególności przygotowanie projektów uchwał rady, wykonywanie tych uchwał, gospodarowanie mieniem powiatu i wykonywanie budżetu.

Swoją funkcje zarząd wykonuje przy pomocy starostwa powiatowego a szczególną pozycję prawną zajmuje starosta. Organizuje on pracę zarządu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu i reprezentuje go na zewnątrz.

Starosta jat zwierzchnikiem służby pracowników starostwa oraz zwierzchnikiem powiatowych służb inspekcji i straży.

Starosta
? powołuje i odwołuje kierowników powyższych jednostek,
? zatwierdza programy i ich działania,
? uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu,
? zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie kontroli.

MIENIE I FINANSE POWIATU:
- mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat.
Nabycie to następuje:
- na podstawie ustawy,
- przez przekazanie mienia związku z utworzeniem albo zmianą granic powiatu,
- przez inne czynności prawne.

Gospodarkę finansową powiat prowadzi samodzielnie na podstawie budżetu.

Dochody budżetu powiatu:
- spodki zapisane bądź darowizny,
- dochody z majątku powiatu,
- dotacje celowe z budżetu,
- środki finansowe na rachunkach bankowych

Za prawidłową gospodarkę budżetową powiatu odpowiada zarząd.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Nauki
Typ pracy