profil

Źródła prawa administracyjnego

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA:

? KONSTYTUCJA ? jest w hierarchii źródeł prawa najważniejszym aktem ustawowym (ustawa zasadnicza) wszystkie inne źródła prawa muszą być zgodne z konstytucją. W konstytucji zawarta jest zasada trójpodziału władz:
- Ustawodawcza (sejm, senat, parlament),
- Wykonawcza (prezydent, rząd),
- Sądownicza (sądy, trybunały).
Konstytucja upoważnia terenowe organy administracji rządowej i organy jednostki samorządu terytorialnego do wydawania aktów prawa miejscowego obowiązujących w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego państwa.

? USTAWY ? regulują wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem administracji a także określają prawa i obowiązki obywateli w stosunku do administracji. Sejm uchwala ustawy z większą większością głosów w obecności co najmniej ustawowej liczbie posłów. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi, Radzie Ministrów oraz grupie 100 000 tys. Obywateli mających prawo wybierania do sejmu.

? RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE ? umowy są zatwierdzane przez uprawniony organ i oznacza to ostateczną zgodę na związanie się państwa umową międzynarodową. W Polsce organem uprawnionym do zatwierdzania jest Prezydent. Jeżeli umowy dotyczą:
- pokoju, sojuszy, układów wojskowych i politycznych,
- członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej,
- znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym to ratyfikacja tych umów wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

? ROZPORZĄDZENIA ? są wydawane przez organy wskazanych w konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, upoważnienie to powinno określać organ właściwy do jego wydania oraz zakres spraw, które musza być uregulowane. Rozporządzenia wydaje Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, obrona zawodowa, KRRiTV
Rozporządzenia z mocy ustawy może je wydawać Prezydent jeżeli w czasie stanu wojennego sejm nie może zebrać się na posiedzenie wówczas Prezydent na wniosek Rady Ministrów może wydać takie rozporządzenie, określa ono zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres w jakim mogą zostać ograniczone, wolności i prawa człowieka w czasie stanu wojennego.


AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO:
Są to przepisy obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, wydane na podstawie ustawowego upoważnienia przez uprawnione organy. Organami tymi są: - Sejmik Województwa, - Wojewoda, - Rada Gminy albo Rada Powiatu.

NIEFORMALNE ŹRÓDŁA PRAWA ? zwyczaje, orzecznictwo sądowe, doktryna prawnicza, normy i zasady moralne i etyczne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy