profil

Zasady Prawa Administracyjnego

poleca 83% 1505 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI: polega na tym że wszystkie organy administracji muszą wykonywać swoje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie mogą naruszać praw i swobód obywatelskich. Obywatele natomiast muszą przestrzegać nałożonych obowiązków wynikających z prawa.

ZASADA DEMOKRATYZMU: ma charakter publiczno ? społeczny ponieważ uznaje wolę większości obywateli za źródło władzy. Zasada ta oznacza przestrzeganie elementarnych wartości takich jak: wolność, tolerancja, które są zagwarantowane w konstytucji i innych aktach normatywnych.

ZASADA UDZIAŁU OBYWATELI W ADMINISTROWANIU: wyraża się np. poprzez pracę w komisjach rady gminy. Dużą rolę w realizacji tej zasady spełnia referendum w którym obywatelem w drodze głosowania wyrażają swoją wolę w wyrażonej sprawie.

ZASADA WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO: stanowi element porządku prawnego obejmującego różnorodne dziedziny stosunków prawnych na ich treść składają się elementy etyczne i socjologiczne, które są kształtowane przez oceny moralne.

ZASADA JAWNOŚCI DZIAŁAŃ W ADMINISTRACJI: polega na tym ze administracja w toku załatwiania i rozstrzygania spraw powinna działać jawnie. Każdy może zapoznać się ze sprawą, która jego dotyczy.

ZASADA KOMPETECYJNOŚCI: polega na tym że organ administracji musi być wyposażony w jasno określony zespół uprawnień. Brak jasnego określenia kompetencji w przepisach prawnych może spowodować tzw. Spory kompetencyjne czyli może powitać sytuacja że większa liczba organów podejmie takie same działania uznając że to mieści się w ich kompetencji albo żaden z organów nie będzie chciał podjąć działania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy