profil

Pojęcie i zasady prawa administracyjnego

poleca 85% 488 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRAWO ADMINISTRACYJNE ? stanowi normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji publicznej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów.
?ADMINISTROWANIE I WŁADCZOŚĆ? są podstawowymi elementami, które kształtują sferę prawa administracyjnego.

Dokonując podziału prawa administracyjnego możemy podzielić je na prawo:
? PRAWO USTROJOWE (Kto robi?)
Jest zwane prawem o ustroju administracji publicznej, reguluje organizację i zasady funkcjonowania całego aparatu administracyjnego powołanego do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. Prawo to zawiera przepisy określające podmioty administracji i strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz przepisy tworzące podział terytorialny całego kraju dla potrzeb administracji. Podstawę tego prawa stanowi konstytucja oraz ustawy o samorządzie województwa, powiatowym, gminnym oraz o administracji (rządowej) w województwie.

? PRAWO MATERIALNE (Co robi?)
Prawo to odnosi się do przedmiotu regulacji administracyjno ? prawnej. Prawo to zawiera normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji publicznej i innych podmiotów.

? PRAWO PROCESOWE (Jak Robi?)
Zwane proceduralny, czyli reguluje tok czynności podejmowane przez organy które zostały określone w prawie ustrojowym w celu realizacji norm prawa materialnego. Prawo to zajmuje się m.in. postępowaniem administracyjnym , podatkowym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Nauki
Typ pracy