profil

WOS - Gospodarka

poleca 83% 697 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reforma systemu bankowego-polegała na podziale Narodowego banku polskiego na 9 banków komercyjnych 1989.Przekształcono je w jednoosobowe spółki Skarbu Pań. a następnie sprywatyzowano.Przyczyny bezro- wyż demograficzny,zwolnienie pracowników, inwestycje w nowe technologie,wysokie koszty pracy Skutki-obniżone poczucie wartości, bezpieczeństwa, Marnowanie wiedzy i umiejętności Obow. Pracodawcy- sprawne organizowanie pracy,aby w pełni wykorzystać umiejętności pracowników,zapoznanie pracowników z obowiązkami, wypłacać w terminie wynagrodzenie, umożliwiać awanse Obow. Pracownika-sumienne, staranne wykonywanie pracy i poleceń,przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP,dbanie o dobro zakładu, strzec tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby na straty,przestrzeganie zasad współżycia społecznego Prywatyzacja kapitałowa-przedsiębiorstwo państwowe przekształca się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa której właścicielem jest państwo,stosuje się go wobec dużych przedsiębiorstw bezpośrednia-sprzedaje się część lub całość majątku przedsiębiorstwa państwowego na zniesieniu do spółki jako wkładu lub przekazaniu w odpłatne użytkowanie pracowników prywatyzacja-sprzedaż majątku państwowego prywatnym właścicielom bezrobocie- stan kiedy liczba miejsc pracy jest mniejsza od liczby osób zdolnych do pracy koniunkturalne- spowodowane jest ogólnym spadkiem produkcji i zmniejszonym popytem na towar i usługi strukturalne-związane jest ze zmianami w strukturze gospodarki sezonowe-jest uwarunkowane zmianami klimatycznymi(np.budownictwo)frykcyjne-polega na niedopa- sowaniu wolnych miejsc pracy do wolnej siły roboczej cło-podatek opłacony podczas wywozu towarów do kraju VAT-podatek od wszystkich towarów usług akcyza-jest podatkiem pośrednim, wliczonym w cenę niektórych towarów giełda-organizowane spotkanie handlowe na których są sprzedawane ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. koniunktura-stan gospodarki określony wskaźnikami produkcji; cen,popytu,stanu zatrudnienia reprywatyzacja- złożony proces społeczny polegający na zwrocie byłym właścicielom majątku który został przejęty przez państwo podatek-obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny podatek dla os. fizycznych-(PIT) podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez os. fizyczne.podatek dla os. prawnych- zobowiązane są płacić wszystkie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe jeśli ze swojej działalności osiągają zysk pracodawca- to osoba świadcząca bezpośrednio pracę na rzecz innej osoby, fizycznej lub prawnej euro- waluta w Unii Europejskiej list motywacyjny-autor wyjaśnia o jakie stanowisko lub rodzaj pracy się ubiega,eksponuje kwalifikacje,doświadczenie zawodowe Traktat w Maastricht-umowa międzynarodowa podpisana 07.02.92r. w Maastricht w Holandii.Cele-utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej, realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Regon-obowiązujący znak ewidencyjny przedsiębiorstwa rada europy-organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka i demokracji.Gospodarka centralnie zarządzana-podstawą tej gospodarki była własność państwowa.Państwo jako właściciel opracowywało centralne plany gospodarcze w formie ustawy Dlaczego zmienił się ustrój-ponieważ gospodarka była mało efektywna,nie wykorzystywano ludzkiego wysiłku,środków produkcji,niedobór towarów usług Osiągnięcia stabilizacji- równowaga na rynku towarów,zrównoważenie budżetu państwa rozwój prywatnej przedsiębiorczości,zahamowanie wzrostu inflacji,ale nie osiągnięto planowanego poziomu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty