profil

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

poleca 85% 419 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej

Trójprzymierze
Z końcem XIX wieku Rzesza Niemiecka zapoczątkowała politykę prowadzącą do podporządkowania Euro- J j py i przeprowadzenia nowego podziału kolonialnego i| świata. W tym celu zawarto dwuprzymierze z Austro- H Węgrami w 1879 roku, do którego w 1882 roku l' przystąpiły Włochy (Trójprzymierze).
fSf" Trójporozumienie
i j
Osłabiona i zagrożona ze strony Niemiec, Francja podjęła współpracę wojskowo-gospodarczą z Rosją, która zaowocowała rozbudową rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego przy wsparciu francuskich pożyczek (1891) oraz podpisaniem traktatów militarnych w 1892 r. W roku 1904 nastąpiło zbliżenie francus-ko-brytyjskie poprzez podpisanie układu zwanego ?entente cordiale" (Serdeczne porozumienie). W 1907 porozumienie zostaje rozszerzone o Rosję, która podpisuje klauzule wojskowe z Wielką Brytanią.
^Konflikty bałkańskie

Na obszarze Bałkanów krzyżowały się interesy Austro-Węgier i Serbii, popieranej przez Rosję. W 1908 cesarstwo dokonało aneksji Bośni i Hercegowiny. W 1912 koalicja Grecji, Serbii, Bułgarii popieranej przez Rosję zwyciężyła Turcję, sojusznika Niemiec i Austro-Węgier. W 1913 roku wybuchł kolejny konflikt, pomiędzy Bułgarią a koalicją Grecko-Serbską zakończony klęską Bułgarii. w Saraewie

1916.
Podczas wizyty arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w ' Sarajewie (następcy tronu austro-węgierskiego), serbs- f ki nacjonalista Gawriło Princip, dokonał 28 VI 1914 roku udanego zamachu na parę arcyksięcia. W konsek- ' wencji tego wydarzenia Austro-Węgry wystosowały ? wobec Serbii ultimatum, a gdy ta niespełniła wszyst- ' kich żądań, wypowiedziały wojnę 28 VII 1914 roku. !

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna
Historia Polski