profil

Człowiek istota społeczna- ważne pojęcia.

poleca 85% 246 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kilka ważnych pojęć dotyczących wiedzy o społeczeństwie!
1.Jednostka społeczna- w socjologii jest to określenie jakiego używa się wobec człowieka jako społecznego indiwiduum, ukształtowanego przez społeczeństwo w procesie socjalizacji.
2.Zbiorowość- grupa ludzi, których łączy chwilowa, nietrwała więź społeczna wynikająca najczęściej z faktu wspólnego przebywania w jakimś miejscu (można więc na przykład mówić o zbiorowości plażowiczów). Czasem pojęcia zbiorowości używa się także w innym sensie ? określając tym mianem ludzi, którzy maja pewne wspólne cechy, na przykład wykonują ten sam zawód.
3.Grupa społeczna- względnie trwała zbiorowość jednostek połączonych więzią społeczną, wynikającą ze wspólnoty wartości, interesów lub dążeń. Grupa ma słabsze bądź silniejsze poczucie odrębności od innych grup, a jej członkowie są zwykle przekonani o konieczności przekładania dobra grupy i realizacji jej celów nad osobiste pragnienia i interesy.
4.Wspólnota- grupa społeczna, której członków łączą silne i trwałe więzi emocjonalne. Podstawą więzi wspólnotowej są najczęściej wspólna historia, tradycje, obyczaje bądź wartości. Z przynależnością do wspólnoty wiąże się zwykle poczucie odpowiedzialności za nią i obowiązek pomagania jej członkom.
5.Społeczeństwo- duża społeczność (najczęściej państwa), która żyje na określonym obszarze. Życie poszczególnych członków społeczeństwa toczy się głównie w jego ramach ? tu nawiązują oni kontakty z innymi ludźmi, uczą się języka, norm obyczajowych i moralnych, tutaj zaspokajają swoje potrzeby. Człowiek funkcjonuje w społeczeństwie za pośrednictwem różnych zbiorowości takich jak kręgi towarzyskie czy sąsiedzkie, grupy, zbiorowości etniczne, terytorialne, klasy i warstwy społeczne.
6.Więź społeczna- wszelkie stosunki, podobieństwa i zależności łączące członków zbiorowości. Istnienie różnych rodzajów więzi społecznych umożliwia wyodrębnienie grup społecznych i wspólnot, z których każdej odpowiada inny rodzaj więzi (na przykład więź rodzinna, więź narodowa). Wieź społeczna łączy ludzi ze sobą, jest podstawą poczucia przynależności do grupy oraz gotowości do współdziałania i wywiązywania się ze swych obowiązków.
7.Rola społeczna- zbiór społecznych oczekiwań wobec jednostki ( a także zestaw przypisywanych jej obowiązków i przywilejów) wynikających z pozycji zajmowanej przez nią w grupie czy społeczeństwie (na przykład rola ojca, lekarza, przywódcy).
8.Warstwa społeczna- kategoria ludzi różniących się między sobą, sposobem życia, wykształceniem, poziomem ogłady towarzyskiej i innymi trudnymi do uchwycenia przez członków różnych warstw większego lub mniejszego szacunku wśród członków społeczeństwa.
9.Hierarchia społeczna- ogólnie każda forma organizacyjna, w której wyróżnia się rangia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty