profil

Moja rodzina na tle przeobrażeń demograficznych.

drukuj
poleca 87% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

MOJA RODZINA NA TLE PRZEOBRAŻEŃ DEMOGRAFICZNYCH

Na przykładzie mojej rodziny, dokonam prezentacji przeobrażeń demograficznych, co będzie głównym celem do napisania mojej pracy. Po przeanalizowaniu wszystkich przeobrażeń, wyciągnęłam wnioski na temat zaspokajania potrzeb mojej rodziny. Badanie przeobrażeń demograficznych, oraz skłonność do określonych zachowań, pozwala na zapobieganie powstawania konfliktów we wspólnocie co za tym idzie na budowaniu społeczności bardziej zorganizowanej. Postaram się teraz dokonać obserwacji mojej rodziny na tle przeobrażeń demograficznych, biorąc pod uwagę dane statystyczne z lat 1990-2007. W swoich obserwacjach uwzględnię wszystkich członków mojej rodziny, żyjących w latach 1900-2007, co liczy 24 osób.

Lata Liczba urodzeń Liczba zgonów Ogółem
kobiety mężczyźni naturalnie zdrowotnie wypadek
1 2 3 4 5 6 7
1900 1
1903 1
1905 1
1914 1
1918
1940 1
1943 1
1945 1
1949 1
1964 1
1965 1
1967 1
1970 1
1975 1
1979 1
1981 1
1985 1
1989 1
1992 1
1995 1
ł2001 1 1
2002 1
2005 1
2007 1
Ogół. 8 10 4 2


Powyższa tabela pozwoliła mi na wysunięcie następujących wniosków:

1. Urodzenia charakteryzują się sezonowością; istnieją pewne maksima urodzeń. Dokonano podziału na 5 grup:

Północna Europa Maksimum żywych urodzeń przypada na kwiecień, maj,
Zachodnia i środkowa Europa Maksimum żywych urodzeń przypada na luty, kwiecień,
Południowa Europa Maksimum żywych urodzeń przypada na styczeń, luty,
Ameryka Łacińska Maksimum żywych urodzeń przypada na grudzień, styczeń,
Bliski i Daleki Wschód, Azja Maksimum żywych urodzeń przypada na październik, listopad

W Polsce maksimum przypada na lipiec

1. Ilość urodzeń kobiet w mojej rodzinie jest zdecydowanie niższa od liczby urodzeń mężczyzn, ogólna liczba urodzeń mężczyzn jest wyższa o2 od urodzeń kobiet (stosunek8:10). Liczba urodzeń w mojej rodzinie przedstawia się ogółem w sposób ciągły, ale odnotowałam dwa okresy przestojów w urodzeniach było to w latach1918-1940 i w latach 1949-1964. Poza tym cyklicznie co kilka lat przybywał nowy członek rodziny.

Zgony
Zgonem jest trwałe, czyli nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia, konsekwencją czego jest ustanie całego ustroju.
Stosowany w statystyce termin umieralność jest równoznaczny z pojęciem natężenia zgonów wyrażający stosunek liczby zgonów ogółem do liczby ludności, a termin śmiertelność oznacza natężenie zgonów z powodu określonej choroby, czyli jest to stosunek liczby osób zmarłych do liczby osób, które zachorowały na tę chorobę.

2. Największą umieralność wśród członków mojej rodziny zdeterminowana była głównie przez warunki zdrowotne, głównie nowotwory. Spośród sześciu osób, które zmarły, cztery osoby zmarły na nowotwór (3 kobiety,1 mężczyzna),natomiast pozostała dwójka zmarła na skutek wypadku. Średnia długość życia kobiet w mojej rodzinie to 63 lata, a mężczyzn to 62 lata. W Polsce współczynnik zgonów kształtuje się w granicach 0,9-1,3%.Obecnie następuje wzrost zgonów mężczyzn powyżej 30 roku życia. Przyczyną zgonów jest stan lub proces chorobowy, nieprawidłowości rozwojowe, uraz albo zatrucie prowadzące bezpośrednio lub pośrednio do śmierci. Największe natężenie istnieje na skutek chorób układów krążenia, nowotworowe, wypadki, zatrucia i inne.

Wyróżniamy trzy zasadnicze typy struktury ludności wg płci i wieku

1) Społeczeństwo młode o stosunkowo dużej rosnącej z roku na rok liczbie urodzeń. Cechą charakterystyczną jest stały wzrost liczby ludności. Graficznym obrazem struktury wieku takiej zbiorowości jest piramida w kształcie trójkąta równoramiennego (podstawa to duża liczba urodzeń).
2) Mamy do czynienia ze zbiorowością, w której roczna liczba urodzeń równa jest rocznej liczbie zgonów, a każdy następny rocznik urodzeń zbliżony jest do poprzedniego. Graficznym obrazem tej struktury jest piramida w kształcie dzwonu.
3) Mamy do czynienia z malejąca z roku na rok liczbą urodzeń, graficznym obrazem takiej struktury jest piramida o wąskiej podstawie przypominająca kształt wrzeciona.

Małżeństwa
3. Zawarcie małżeństwa oznacza zawarcie związku między 2 osobami płci odmiennej pociągającego za sobą pewne wzajemne prawa i obowiązki. W praktyce życia codziennego powstają związki noszące znamiona małżeństwa nie rejestrowane w urzędach stanu cywilnego. Takie związki noszą nazwę związków konkubinackich i nie są objęte sprawozdawczością bieżącą. Sprawozdawczość statystyczna obejmuje wyłącznie związki zawarte formalnie, natomiast stan faktyczny a nie formalno-prawny rejestruje powszechny spis ludności. Związek formalnie powinien być zarejestrowany w ciągu 5 dni od zawarcia związku wyznaniowego

4. Na podstawie zawartych małżeństw zestawiłam ilość posiadanych dzieci w poszczególnym małżeństwie. Ogólna liczba zawartych związków małżeńskich to 7. W Polsce większość mężczyzn zawierających związek małżeński należy do grupy wiekowej 20-24 oraz 25-29, z kolei najwięcej kobiet wchodzi w związek małżeński w wieku 20-24 lat. W latach 90-tych obniżył się odsetek. Zauważyłam znamienne wahania, jeśli chodzi o liczbę posiadanych dzieci. Na przestrzeni kliku dziesięciu lat, sytuacja w tej materii zmieniła się diametralnie.

Rozwody
Rozwód oznacza rozwiązanie związku małżeńskiego przed odpowiednie sądy w formie przypisanej prawem. Rzeczywisty rozkład pożycia małżeńskiego może nastąpić znacznie wcześniej i dlatego w polskiej praktyce statystycznej informacje o rozwodach rozpatrywane są w 3 ujęciach:
? Rozwody wg wieku małżonków w momencie zawarcia związku małżeńskiego
? Rozwody wg wieku małżonków w momencie rozpoczęcia oddzielnego zamieszkania
? Rozwiedzieni wg okresu wspólnego zamieszkania oraz wieku w momencie rozpoczęcia wspólnego zamieszkania
Konkordat zawarty przez Polskę z Watykanem wprowadził również pojęcie separacji.

5. W mojej rodzinie miały miejsce trzy rozwody (głównie moje rodzeństwo):

? Pierwszy w 1999 r.
? Drugi w 2006 r.
? Trzeci tego roku (2007 r.).

6. Wykształcenie ? poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.
Wykształcenie w mojej rodzinie przebiegało następująco:

? Wykształcenie wyższe posiada tylko moja starsza siostra
? Wykształcenie Średnie posiadają 4 osoby
? Wykształcenie Zasadnicze zawodowe ma 9 moich członków rodziny
? 4 osoby mają wykształcenie podstawowe
? Pozostałe osoby dalej kontynuują naukę w szkołach i przedszkolach

Świat życia rodzinnego otacza człowieka i towarzyszy mu od narodzin do śmierci. Nie znamy epok ani kultur, w których żyła i rozwijała się ludzkość, aby nie istniały określone formy życia rodzinnego.
Rodzina wyznacza aspiracje i dążenia człowieka, określa wzory i wartości, do których należy dążyć. Człowiek dorosły jest niemal programowany w rodzinie macierzystej, co prowadzi do powielania
Niemal zawsze rodzina mała czy duża, monogamiczna czy poligamiczna, patriarchalna czy demokratyczna stanowiła centralną kategorię życia społecznego, wokół której koncentrowały się główne procesy i zjawiska społeczne, takie m.in. jak normy religijne i obyczajowe, obrzędowość i zjawiska kultury, procesy legislacyjne, zjawiska i procesy gospodarcze. Każda epoka, każdy system ma swój własny wypracowywany styl i wnętrze.
Przedstawiona analiza modelu mojej rodziny pozwoliła mi na wysuniecie wielu wniosków, miedzy innymi ,że nalećże do bardzo małej rodziny. Rodzina jest przykładem rodziny raczej klasycznej. Z dnia na dzień staramy się zdobywać coraz to nowe doświadczenia, rozszeżac horyzonty rozwojowe i cele życiowe.
Zręby tradycyjnego podziału ról w rodzinie dokonały się już w czasach istnienia tzw. społeczności zbierackich. Generalnie wyglądało to tak, że mężczyźni musieli zapewnić jedzenie i schronienie, a kobiety zajmowały się dziećmi i pracami domowymi. Dzieci były w pełni uzależnione od rodziców. Ten model przetrwał w większości społeczeństw aż do naszych czasów.
Kolejną funkcją rodziny jest wyznaczenie pozycji w społeczeństwie. Rodzina zapewnia oparcie, jest też punktem odniesienia w stosunkach z innymi ludźmi. Przynależność do danej rodziny określa naszą tożsamość. Znajduje to wyraz - choćby formalny - w nazwisku, które nosimy. Rodzina stanowi niejako łącznik pomiędzy jednostką a resztą społeczeństwa (plemię , naród).
Istotnym aspektem życia rodzinnego jest fakt nieustannej wymiany pokoleniowej. Rodzice starzeją się i umierają, a dzieci dorastają i zakładają swoje rodziny. Momentem przełomowym w większości społeczeństw jest zawarcie małżeństwa. W wyniku zaślubin powstaje nowa komórka społeczna- rodzina.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
4.7.2008 (14:36)

nie wiem dlaczego nie dodały sie tabelki i wykresy????

Typ pracy