profil

ONZ

poleca 83% 211 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CELE I ZADANIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Sprecyzowane w Karcie to:
Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków
Rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie
Nawiązanie międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy płci, języka lub religii
Mając na uwadze stworzenie warunków stałości i dobrobytu, które są niezbędne do pokojowych i przyjaznych stosunków między narodami Narody Zjednoczone będą popierały: podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego, społecznego jak również współpracę kulturalną i oświatową

Zadania i cele Organizacji Narodów Zjednoczonych były więc znacznie szersze niż Ligi Narodów.

Członkiem ONZ, wg artykułu 4. Karty NZ może być "każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie" i - zdaniem ONZ - "jest w stanie je wypełniać".
Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Z uwagi na fakt, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją rządową, co oznacza, że jej członkami mogą być tylko suwerenne kraje.
Karta Narodów Zjednoczonych wyróżnia dwa rodzaje członkostwa:
Pierwotne - obejmują one tylko państwa założycielskie a więc jedynie uczestników konferencji w San Francisco ( Polska należy do pierwszej grupy)
Zwykłe - państwa przyjmowane są na zasadach Karty
Karta Narodów Zjednoczonych (obrazuje wykres) wymienia sześć organów głównych
? Zgromadzenie Ogólne
? Radę Bezpieczeństwa
? Radę Społeczno - Gospodarczą
? Radę Powierniczą
? Sekretariat
? Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Karta przewiduje także możliwość tworzenia przez organy główne innych agencji, " jakie okażą się konieczne". W swej 53 - letniej historii z przyzwolenia tego skorzystał wszystkie organy główne, tworząc skomplikowaną sieć organów wyspecjalizowanych Narodów Zjednoczonych, zwaną też Systemem Narodów Zjednoczonych.
Spośród sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych największą rolę odgrywają Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa
Zasady członkostwa
? suwerenna równość wszystkich członków
? wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych
? załatwianie sporów środkami pokojowymi
? powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób nie uzgodniony z celami ONZ
? okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, jako środka zapobiegawczego lub przymusu
? wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa
? nie ingerowanie ONZ w sprawy, które należą do kompetencji wewnętrznej państwa

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty