profil

Wietrzenie

drukuj
satysfakcja 79 % 82 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jest to proces geologiczny prowadzący do tego, że lite skały tracą swoją spoistośc przechodząc w stan luźnego materiału zwanego zwietrzeliną. Zachodzi ono równocześnie w różnych klimatach i w różny sposób w zależności od : klimatu, charakteru skały, poziomu wód gruntowych.
Występujące rodzaje wietrzenia:
▪mechaniczne, zawne też fizycznym, gdyż w wyniku zmian fizycznych powoduje ono rozpad skały.
Dzieli się na kilka typów:
- termiczne - zachodzi pod wpływem następującego po sobie nagrzewania i ochładzania skał, czego wynikiem jest rozszerzanie i kurczenie się ziaren i rozpad powierzchni skał.
- mrozowe - zachodzi pod wpłyewm zmian temperatury z ujemnej na dodatnią i odwrotnie, przez co woda w szczelinach zamarza. Lód krzepnąc powiększa swoją objętość rozsadzając skałe.
- solne – zachodzi pod wpływem krystalizacji soli min.: jodu, potasu, magnezu w porach i szczelinach skalnych powodując powstawanie soczewek rozsadzających skałe od wewnątrz.
- ilaste – zachodzi pod wpływem nasiąkania skał ilastych wodą co powoduje ich pęcznienie, wyparowanie wody powoduje kurczenie się skał oraz powstawanie szczelin niszczących skały.
- organiczne – pod wpływem mechanicznego oddziaływania organizmów roślinnych (rozrost korzeni) lub zwierzęcych (rycie nor)
Wietrzenie mechaniczne zachodzi na obszarach pozbawionych stałej pokrywy roślinnej, częstych zmianach temperatury i wilgotności. Są to min: strefy polarne, wysokie góry, pustynie.
Materiałem zwietrzelinowym są:
- rumowiska skalne – w postaci dużych skał
- gruz skalny – w postaci drobnych odłamków skalnych
- piargi – pojedyńcze ziarenka i materiał ilasty
▪ Wietrzenie chemiczne – jest to rozdrabnianie skał w wyniku ich rozpuszczania lub utleniania. Prowadzi ono do
zmiany mineralnego składu skały. W jego wyniku wietrzeją pokrywy ilaste i krasowieją wapienie. Odbywa sie przy udziale dużych ilości wody. Przeważa w klimacie gorącym a w umiarkowamym wystepuje latem.
Materiał zwietrzelinowy:
- gliniaste pokrywy (lapterytowe)
-pokrywy kaolinwe (do produkcji porcelany )
▪ Wietrzenie biologiczne – jest to mechaniczne i cheniczne niszczenie skał na skutek wzrostu korzeni i wydzielania przez nie substancji chemicznych rozkładających skały.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy