profil

Narzędzia i instrumenty lobbingu

poleca 85% 213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

NARZEDZIA I INSTRUMENTY LOBBINGU

?Bądź przygotowany,
Bądź precyzyjny,
Bądź profesjonalny,
Bądź cierpliwy i wytrwały?
/ John. L. Zorack./
Oto naczelne zasady, które towarzyszą prawidłowemu rzecznictwu interesów.

Oprócz wyżej wymienionych zasad bardzo ważne są instrumenty, którymi mogą dysponować lobbyści w swoich działaniach. Stosowane są one w zależności od rodzaju zagadnień, a jedynymi ograniczeniami są:
Stopień kreatywności,
Doświadczenie
Zasoby finansowe
Wkładany wysiłek

I PROCES OPRACOWYWANIA ARGUMENTÓW ?ZA? I ?PRZECIW? (SPIN).

Spin jest sposobem innego przedstawiania tego samego argumentu bez zmiany kierunku argumentacji. Argumentacja natomiast zależna jest od rodzaju jej opracowania. Lobbysta ma do czynienia z trzema sytuacjami:
Wtedy kiedy wybiera drogę argumentacji, czyli próbuje uchylić niekorzystny przepis który wszedł już w życie
Stara się o wprowadzenie nowej ustawy lub przepisu
Stara się przekonać spychaczy że proponowana przez niego nowelizacja przepisu to najlepsze rozwiązanie
Skuteczna argumentacja ?za? i ?przeciw? składa się z trzech etapów:
a)opisanie faktów
b)identyfikacja problemu
c)zebranie argumentów przeciwników i przygotowanie się do ich odparcia

II OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PISEMNYCH

1.Informacja jednostronicowa.
To jedno z najbardziej przydatnych narzędzi w przedstawianiu argumentów, które wyłącznie popierają stanowisko lobbysty. Zawiera najwięcej najmocniejszych argumentów w postaci poniższej szaty graficznej zawierającej następujące elementy:
- natychmiastowa identyfikacja
- przejrzysta forma
- logiczny przekaz
- precyzja
- zwięzłość
- adresat

2.Bardziej obszerny dokument.
Zawiera bardziej szczegółowe elementy takie jak:
- streszczenie
- przedstawienie istotnych faktów oraz bieżącej polityki w określonym zakresie
- podanie przyczyn ułomności tej polityki
- wnioski i zalecenia
- uzasadnienie
Dokument ma szansę ujrzeć światło dzienne u urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie szczegółowych analiz.

3.Wykresy i zestawienia.
Najlepsza metoda gwarantująca przekazanie informacji w klarowny i przejrzysty sposób. Wizualizacja może przybrać formę wykresów i tabel ilustrujących zagadnienia na które lobbysta chce zwrócić uwagę słuchaczy.

4.Formułowanie pytań i odpowiedzi.
Metoda ta ma postać broszury z wzorami pytań i odpowiedzi.

5.Forma analizy ekonometrycznej.
Ekonomiczne uzasadnienie przyjętego przez lobbystę stanowiska. Przedstawia następstwa jakiejś decyzji, ustawy czy przepisu w wymiarze ekonomicznym.

III KOMUNIKACJA

1.Spotkanie ?twarzą w twarz?
Podstawowe zasady:
a)określenie celu spotkania
b)niepopieranie się wyłącznie na materiałach w formie pisemnej, zalecane jest wcześniejsze wysłanie takich materiałów
c)czas ? spotkanie powinno trwać nie dłużej niż 20-30 minut
d)zdecydowane przechodzenie od jednego etapu spotkanie do drugiego, prośba o podjęcie działań, które lobbysta uważa za najwłaściwsze. Kontrola przebiegu spotkania
e)umiejętne zakończenie spotkanie, nie przeciąganie go dłużej niż jest to konieczne
f)dobór rozmówców ? z dołu do góry? i ? z góry na dół?

2.Komunikacja między posłami.
Przedstawienie stanowiska lobbysty za pomocą popierających go posłów. Wartość oświadczenia posła tkwi w tym , że zostaje ono wpisane do protokołu co w konsekwencji ułatwia lobbyście pozyskanie poparcia.

3.Listy.
Zaleca się aby autorami listów skierowanych do decydentów byli działacze organizacji reprezentowanej przez lobbystę.

4.Przemówienia.
Polegają na zaproszeniu posłów lub urzędników rządowych na zgromadzenia członków organizacji przedsiębiorców i zachęceniu ich do wygłoszenia przemówienia.

5.Komunikacja w sieci.
Najpopularniejsze narzędzia lobbingu w sieci stanowią powszechnie znane formy komunikacji a więc:
Serwisy WWW ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowanej sekcji Centrum Prasowe
Działania public relations polegające na kierowaniu komunikatów informacyjnych, opinii, stanowisk, artykułów, wywiadów do wybranych opiniotwórczych mediów elektronicznych
Zbieranie informacji i wyrażanie opinii na odpowiednio wyselekcjonowanych chatach, forach i grupach dyskusyjnych
Wykorzystanie narzędzi tzw. marketingu wirusowego
Gazetki i biuletyny elektroniczne
Newslettery przy założeniu, iż udało się uzyskać zgodę na ich otrzymanie i faktycznie docierają one do wpływowych postaci
Kampanie bannerowe i malingi
Bezpośrednia, masowa wysyłka e-maili kierowana do określonej organizacji

VI DZAIAŁANIA ZESPOŁOWE JAKO PODSTAWA SUKCESU.

1.Koalicje
Powoływana grupa organizacji i osób która jeszcze tego samego dnia mogą stać się przeciwnikami reprezentującymi krańcowe stanowiska wobec innego zagadnienia.
Jedynym warunkiem jej utworzenia jest zidentyfikowanie innych organizacji reprezentujących te same interesy oraz zaproszenia ich na posiedzenie koalicji w celu opracowanie wspólnych priorytetów. Towarzyszy jej zwykle zaproszenie na posiedzenie opowiadającego się po stronie lobbysty decydenta ze sfer rządowych lub posła. Typowe punkty posiedzenia koalicji to:
a)przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej danego problemu
b)zdefiniowanie, uzyskanie porozumienia co do istoty problemu
c)dyskusja nad właściwymi strategiami i działaniami niezbędnymi do rozwiązania problemu
d)opracowanie listy działań i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za ich realizację
e)sporządzenie listy decydentów i innych wpływowych osób
Zalety koalicji
zapewnia szerszy dostęp do decydentów i liderów opinii
zwiększa wiarygodność naszego stanowiska, dzięki konfrontacji z wieloma opiniami
rozszerza zakres podejmowanej problematyki, co skutkuje zwiększoną efektywności zdziałania
łączy zasoby
powiększa dostęp do informacji

2.Poparcie na najniższym szczeblu.
Skuteczność kampanii w ramach grassroots lobbingu:
- od czasu jej przeprowadzenia
- znajomość adresata
- skali kampanii
- wiarygodności wykorzystywanych materiałów
Standardowe metody poparcia na ?najniższym poziomie?
- masowe przesyłanie listów
- zbieranie podpisów pod petycjami
- inspirowanie artykułów w prasie
- inspirowanie oraz udział w programach radiowych i telewizyjnych
- wizyty u adresatów kampanii ( decydentów, liderów opinii)
- przesyłanie listów do ?ważnych osób? ( politycy, autorytety profesjonalne)
- telefony od przyjaciół do adresatów kampanii popierające ?naszą sprawę?
- przekazanie informacji za pomocą Internetu, faksów
- telefony od przedstawicieli grup interesów (organizacji, stowarzyszeń)
- organizowanie marszów, manifestacji, demonstracji
- bojkot ( towarów, usług, firm)

V KAMPANIA LOBBYSTYCZNA

1. Główne założenia kampanii.
a) ustalenie wspólnych interesów i identyfikacja głównego celu. Co chcemy osiągnąć? Jakie cele są dla nas najważniejsze.
b) określenie celi końcowego. Po spełnieniu jakich warunków uznamy że osiągnęliśmy nasze cele. Jakie są kryteria ich osiągnięcia
c) sformułowanie przesłania wyrażającego istotę zagadnienia. Jaka jest główna idea kampanii lobbystycznej.
d) określenie celów pośrednich. Jakie zadania trzeba wykonać żeby osiągnąć główny cel kampanii.
e) działania. Jak działać, co zrobić żeby osiągnąć założony cel.
Sposoby wyboru powyższych priorytetów:
- przeprowadzanie ankiety wśród członków
- głosowanie w zespołach
- doroczne walne zgromadzenie
Plan strategiczny zawiera:
- cel końcowy i cele alternatywne
- zakres i kolejność działań
- koordynacje działań
- oszacowanie kosztów źródła finansowania
- ustalenie terminu
Zalecana jest aktualizacja planu.

VI WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU.

1. W przygotowaniu do spotkania z dziennikarzem należy:
- określić adresata informacji
- określić kluczowe punkty problemu
- być przewidującym nie dać się zaskoczyć

2. Wywiad.
O jego skuteczności świadczą poniższe elementy:
- kontrola sytuacji
- umiejętność przekształcenia negatywnych pytań podawania pozytywnych odpowiedzi
- unikanie specjalistycznego , technicznego słownictwa
- czujność podczas dyskusji przy wyłączonych mikrofonach
- udzielanie uczciwych odpowiedzi, umiejętność nie odpowiadania
Rodzaje wywiadów:
- prasowe (skan tabeli nr 7.15)
- telewizyjne ( tu należy zwrócić uwagę na ubiór postawę, wypowiedź)
- radiowe ( ton głosu i długość pauz mają tu zasadnicze znaczenie)

Ważne działanie po zakończeniu kampanii lobbystycznej:
Poinformowanie członków organizacji i sprzymierzeńców o wynikach kampanii
Podziękować za udział w kampanii, pogratulować sukcesu w zależności od wyniku
Przygotować dla władz organizacji krótkie sprawozdanie
Sporządzić rejestr kontaktów
10 GŁÓWNYCH ZASAD SKUTECZNEGO LOBBINGU NA PODSUMOWANIE:

-Nie zapominaj o głównym przesłaniu,
-Zbuduj sieć swoich zwolenników,
-Bądź wiarygodny, UCZCIWY i konsekwentny,
-Stawiaj sobie realne cele,
-Poznaj stanowisko swoich oponentów,
-Osoba informująca jest równie ważna jak treść informacji,
-Staraj się być przygotowany lepiej od przeciwnika,
-Wkraczaj w jak najwcześniejszej fazie procesu decyzyjnego,
-Nie zostawiaj innym pola manewru, precyzyjnie formułuj stanowisko
-Znajdź sposób na oddanie przysługi (pomagaj, pomagającym Ci osobom)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Typ pracy