profil

Ważne daty w historii Polski

poleca 85% 2501 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem Sejm Czteroletni II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Chrzest polski Bitwa pod Kircholmem 1605

966 - chrzest Polski
1000 - zjazd w Gnieźnie
1138 - podział Polski na dzielnice
1226 - sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego, Konrada
1241 - najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
1327 - początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331 - bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1335 - zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z krzyżakami
1343 - zawarcie pokoju w Kaliszu
1385 - Unie polsko - litewska
1410 - bitwa pod Grunwaldem
1411 - pokój w Toruniu
1431 - 1435 - wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1444 - bitwa pod Warną
1454 - 1466 - wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1466 - II pokój w Toruniu
1525 - Hołd Pruski, Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569 - Unia lubelska z Litwą
1570 - Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
1573 - konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596 - Unia brzeska
1600 - Początek wojny ze Szwedami
1605 - bitwa pod Kircholmem
1618 - 1648 - wojna trzydziestoletnia
1622 - rozejm ze Szwedami w Mitawie
1627 - bitwa morska pod Oliwą
1629 - pokój w Altmarku
1609 - 1619 - wojny polsko - rosyjskie
1620 - 1699 - wojny polsko tureckie
1620 - klęska pod Cecorą
1620 - bitwa pod Chocimiem
1672 - najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
1673 - zwycięstwo pod Chocimiem
1683 - odsiecz wiedeńska
1699 - pokój w Karłowicach
1717 - sejm Niemy
1768 - 1772 - konfederacja barska
1772 - I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1788 - 1792 - sejm Czteroletni
1791 - uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1791 - konfederacja targowicka
1793 - II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
1794 - Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
1795 - III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1797 - Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1807 - utworzenie Księstwa Warszawskiego
1809 - wojna z Austrią
1816 - utworzenie Królestwa Polskiego
1830 - wybuch powstania listopadowego
1846 - wybuch powstania krakowskiego
1863 - wybuch powstania styczniowego
1914 - 1918 - I wojna światowa
1914 - utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
1918 - odzyskanie niepodległości
1919 - uchwalenie Małej Konstytucji
1919 - 1921 - wojna polsko - bolszewicka
1921 - Konstytucja Marcowa
1926 - zamach majowy na marszałka Józefa Piłsudzkiego
1939 - zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską, wybuch II wojny światowej
1940 - 1945 - powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
1943 - powstanie w getcie warszawskim
1944 - wybuch Powstania Warszawskiego
1945 - zakończenie II wojny światowej, konferencja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konferencja w Poczdamie
1947 - 1956 - Polska w okresie stalinizmu
1980 - powstanie NSZZ ?Solidarność?
1981 - Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
1989 - Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty