profil

Test wiedzy o średniowieczu- poziom rozszerzony

poleca 82% 719 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Cedynią

TEST Z HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJTEST Z HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ
(W arkuszu odpowiedzi przy numerze pytania zaznacz prawidłową odpowiedź)
Koronacja w Rzymie Karola Wielkiego, króla Franków i Longobardów, na cesarza oznaczała odnowienie cesarstwa rzymskiego. Nastąpiło to w roku:
a. 800 b. 843 c. 962
Prawo salickie to:
a. zbiór praw germańskich z V/VIw. b. niemieckie prawo osadnicze z X w. c. średniowieczny kodeks rycerski
W wyniku bitwy pod Hastings Anglia została podbita przez Normanów w roku:
a. 1196 b. 996 c. 1066
Średniowieczne zwolnienie dóbr ze świadczeń na rzecz państwa i przyznanie prawa sądzenia na określonym terytorium przez władcę to:
a. inwestytura b. immunitet c. komendacja
Misjonarze Metody i Konstanty (Cyryl) działali w IX wieku na terenie:
a. Bułgarii b. Czech c. Państwa Wielkomorawskiego
Dagome iudex to:
a. zbiór praw Bolesława Chrobrego b. akt oddania przez Mieszka I państwa polskiego pod opiekę papiestwa c. bulla papieża Ottona III
Które z wymienionych państw pierwsze przyjęło chrzest:
a. Polska b. Czechy c. Ruś
Pierwszym biskupem w Polsce był:
a. Jordan b. Wojciech c. Radzym Gaudenty
Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono podczas zjazdu w 1000 roku w:
a. Krakowie b. Poznaniu c. Gnieźnie
W wyniku pokoju w Budziszynie w 1018 roku Polska zyskała:
a. Ruś Kijowską b. Czechy i Morawy c. Milsko i Łużyce
Synkretyzm religijny to:
a. schizma wschodnia b. związek sprzecznych niekiedy elementów różnych wiar c. metoda nauczania w szkołach katedralnych w średniowieczu
Gall Anonim napisał swą kronikę w języku:
a. polskim b. łacińskim c. staro-cerkiewno-słowiańskim
Zdobycze Bolesława Chrobrego - Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie - odpadły za panowania:
a. Mieszka II b. Władysława Hermana c. Bolesława Krzywoustego
Która z linii władców jest właściwa:
a. Mieszko II - Bezprym - Kazimierz Odnowiciel - Bolesław Śmiały - Władysław Herman
b. Mieszko II - Bolesław Śmiały - Kazimierz Odnowiciel - Władysław Herman
c. Mieszko II - Kazimierz Odnowiciel - Bezprym - Władysław Herman - Bolesław Śmiały
Najstarsze zachowane w Polsce dokumenty pochodzą z czasów:
a. Bolesława Chrobrego b. Władysława Jagiełły c. Władysława Hermana
Kronika Galla Anonim powstała za panowania:
a. Bolesława Chrobrego b. Bolesława Krzywoustego c. Władysława Łokietka
Walka o niezależność państwową wobec cesarza niemieckiego była również walką o niezależność kościelną. Która z metropolii za panowania Krzywoustego rościła sobie prawa do zwierzchnictwa nad arcybiskupstwem gnieźnieńskim:
a. Brema b. Magdeburg c. Berlin
Bolesław Krzywousty panował początkowo nad:
a. Wielkopolską, Kujawami, Grodami Czerwieńskimi b. Małopolską, Śląskiem, Ziemią Lubuską c. Pomorzem, Mazowszem, Śląskiem
Ludność służebna to warstwa, która:
a. płaciła daniny i wykonywała posługi na rzecz księcia b. wystawiała zbrojnych do drużyny książęcej c. specjalizowała się w obsłudze i wytwarzaniu określonych dóbr i przedmiotów
Powierzchnia Polski w roku 1000 wynosiła około:
a. 250 tys. km kw. b. 300 tys. km kw. c. 350 tys. km kw.
Wojna dwóch róż toczyła się w Anglii w:
a. 2 połowie XV w b. 1 połowie XV w c. 2 połowie XIV w
Regalia średniowieczne to:
a. symbole władzy królewskiej b. insygnia koronacyjne c. uprawnienia monarchy, między innymi do bicia monet i pobierania ceł Co oznacza pojęcie prawa magdeburskiego w wiekach średnich ?
a. zwierzchnią władzę cesarza niemieckiego nad książętami Rzeszy b. regulacje prawne dotyczące miast i osadnictwa c. ustrój cechowy
Hanza to:
a. trzynastowieczny statek kupiecki b. związek miast prowadzących handel na Bałtyku i Morzu Północnym c. coroczne targi w średniowiecznej Lubece
Walka papiestwa z cesarstwem, której wyrazem był spór o inwestyturę, kojarząca się ze słynną Canossą, rozgrywała się za pontyfikatu:
a. Grzegorza VII b. Kaliksta II c. Leona II
Rozłam na Kościół wschodni (bizantyjski) i zachodni (łaciński) zapoczątkowany został za pontyfikatu Leona IX w roku:
a. 1077 b. 1122 c. 1054
Zakony rycerskie powstałe w Królestwie Jerozolimskim to:
a. templariusze b. jezuici c. franciszkanie
Słynna wyprawa dzieci w ramach krucjat odbyła się w roku:
a. 1095 b. 1187 c. 1212
Św. Tomasz z Akwinu, twórca filozofii Kościoła był:
a. dominikaninem, profesorem w Paryżu b. benedyktynem w Rzymie c. profesorem w Bolonii Angielska Wilka Karta Swobód została wydana przez Jana bez Ziemi w roku:
a. 1264 b. 1310 c. 1215
Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem napisał swą Kronikę w wieku:
a. XII - XIII b. XIII - XIV c. XIV - XV
Dynastia Arpadów panowała:
a. w Czechach b. na Węgrzech c. na Krymie
W wyniku klęski pod Kałką (1223 r.) niezależność straciły:
a. Węgry b. Nowogród Wielki c. Ruś
Zjazd Łęczycki, na którym złamano zasadę senioratu, odbył się w roku:
a. 1138 b. 1180 c. 1226
Podbój Prus przez Zakon Krzyżacki zakończył się w roku:
a. 1308 b. 1241 c. 1283
W umowie osadniczej w Polsce w wiekach średnich, chłopi z reguły otrzymywali 1 łan ziemi czyli:
a. 16 albo 25 ha b. 100 ha c. 30 albo 55 ha
Wyrazem tendencji zjednoczeniowych państwa polskiego w XIII i XIV wieku był kult:
a. św. Wojciecha b. św. Stanisława c. św. Jadwigi
W chwili śmierci króla Władysława Łokietka poza granicami Polski pozostawały:
a. Pomorze Zachodnie i Gdańskie, Małopolska i Śląsk b. Mazowsze, Pomorze
Zachodnie i Gdańskie, Śląsk c. Ziemia Sandomierska, Pomorze Gdańskie, Mazowsze
W 1295 roku Przemysł II koronował się w Gnieźnie na króla Polski. Jego państwo obejmowało:
a. Wielkopolskę i Ziemię Krakowską b. Ziemię Krakowską, Śląsk i Wielkopolskę
c. Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie
Władysław Łokietek, podporządkowując sobie Wielkopolskę i Małopolskę, koronował się na króla Polski w 1320 roku w:
a. Gnieźnie b. Krakowie c. Poznaniu
Zjazdy w Wyszehradzie, na których Jan Luksemburski zrzekł się praw do korony
polskiej wobec Kazimierza Wielkiego w zamian za pieniądze i uznanie praw
lennych do księstw śląskich, odbyły się w roku:
a. 1335 i 1339 b. 1320 i 1333 c. 1343 i 1370
Wymuszony okolicznościami "pokój wieczysty" z Krzyżakami został zawarty przez Kazimierza Wielkiego w roku 1343 w:
a. Krakowie b. Gdańsku c. Kaliszu
Kiedy na trwale przyłączono Ziemię Halicką do Polski? Za panowania:
a. Bolesława Krzywoustego b. Kazimierza Wielkiego c. Władysława Łokietka
Urząd starosty usprawniający zarządzanie państwem, wprowadził:
a. Wacław II b. Władysław Łokietek c. Kazimierz Wielki
Poradlne to:
a. nowy sposób uprawy ziemi polegający na stosowaniu radła z odkładnicą b.karczunek łanów ziemi pod uprawę c. podatek bezpośredni płacony od łanu
Kazimierz Wielki ufundował Uniwersytet w Krakowie w roku:
a. 1332 b. 1364 c. 1371
"Czarna śmierć", epidemia dżumy, która zdziesiątkowała mieszkańców Europy w XIV wieku, została przywleczona do Włoch z:
a. Ameryki b. Bliskiego Wschodu c. Afryki
Wojna stuletnia toczyła się w wiekach:
a. XIV - XV b. XV - XVI c. XII - XIV
Stosunki polityczne w Niemczech regulowała "Złota Bulla", którą w 1356 roku wydał król:
a. Rudolf I Habsburg b. Karol IV Luksemburski c. Zygmunt Luksemburski
Jan Hus, spalony na stosie w 1415 podczas soboru w Konstancji, był profesorem Uniwersytetu w:
a. Pradze b. Bratysławie c. Krakowie
Obejmując tron polski Jadwiga była zaręczona z a. Jagiełłą b. Wilhelmem Habsburgiem c. Zygmuntem Luksemburczykiem
Wschodnią granicą państwa Karola Wielkiego była:
a. Wisła b. Odra c. Łaba
W 843 roku Verdun dokonano podziału monarchii karolińskiej. Trzecia część stanie się terytorium spornym między Francją a Niemcami. Królestwo to otrzymał:
a. Karol Łysy b. Ludwik Niemiecki c. Lotar
Wat Tyler był a zwycięzcą spod Crecy b. znanym teologiem średniowiecznym c. przywódcą antyfeudalnego powstania
Plemiona słowiańskie to:
a. Jaćwingowie b. Bułgarzy c. Wieleci
Państwo Wielkomorawskie zniszczyli:
a. Germanie b. Węgrzy c. Waregowie (Szwedzi)
Pierwszym legendarnym władcą Rusi Kijowskiej był:
a. Romanow b. Ruryk c. Monomach
W XIII wieku z ruchu dobrowolnego ubóstwa zrodziły się zakony żebrzące - przeciwieństwo zakonów kontemplacyjnych. Byli to:
a. cystersi b. dominikanie c. franciszkanie
Lędzianie zamieszkiwali nad:
a. górną Odrą b. górną Wisłą c. Sanem i Wieprzem
Mieszko I wedle Galla Anonima, panował po śmierci:
a. Siemomysła b. Piasta c. Leszka
Bitwa pod Cedynią odbyła się w 972 roku i zaważyła o:
a. zdobyciu Gdańska b. władzy nad Pomorzem Zachodnim c. zdobyciu Wrocławia
Bolesław Chrobry koronował się w 1025 roku za zgodą:
a. papieża b. cesarza c. papieża i cesarza
Cześnik Mieszka II oderwał Mazowsze od Polski. Zwał się:
a. Bezprym b. Sieciech c. Miecław
Do konfliktu i męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława w Krakowie doszło za panowania:
a. Bolesława Śmiałego b. Bolesława Krzywoustego c. Bolesława Wstydliwego
Biskupstwo w Kamieniu Pomorskim utworzył:
a. Kazimierz Odnowiciel b. Bolesław Śmiały c. Bolesław Krzywousty
Stolicą dzielnicy senioralnej był:
a. Kraków b. Gniezno c. Poznań
Spór o inwestyturę zakończył się:
a. upokorzeniem cesarza Henryka IV w Canossie b. konkordatem w Wormacji c. na IV soborze laterańskim
Hasło "świętej wojny" z Turkami, którzy zajęli Ziemię Świętą, rzucił na synodzie w Clermont w 1095 roku papież:
a. Grzegorz VII b. Kalikst II c. Urban II
Królestwo Jerozolimy zostało ostatecznie zdobyte przez:
a. krzyżowców b. muzułmanów c. Cesarstwo Łacińskie
Konflikt o władzę między królem Francji Filipem Pięknym a papieżem Bonifacym VIII zakończył się sukcesem:
a. króla b. papieża c. nirostrzygnięty
W 1206 roku zjednoczył wszystkie plemiona mongolskie, przybrał tytuł wielkiego chana i rozpoczął podboje:
a. Tamerlan b. Czingis-chan c. Batu-chan
W bitwie pod Legnicą w 1241 roku śmierć poniósł:
a. Henryk Pobożny b. Henryk Brodaty c. Bolesław Wstydliwy
Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski w 1226 roku z:
a. Jerozolimy b. Węgier c. Konstantynopola
Zakon rycerski Kawalerów Mieczowych (przewaga żywiołu niemieckiego) powstał w 1202 roku w:
a. Lubece b. Jerozolimie c. Rydze
Pierwszą znaną nam lokacją miasta na prawie niemieckim była lokacja z 1211 roku w:
a. Złotoryi b. Środy Śląskiej c. Głogowa
Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie w 1308 roku:
a. napadając na wojska Władysława Łokietka
b. usuwając Brandeburczyków z Pomorza na prośbę Władysława Łokietka
c. usuwając Brandenburczyków i napadając na załogę polską w Gdańsku
W latach 1327-1331 większość książąt śląskich zhołdował:
a. Władysław Łokietek b. Jan Luksemburski c. Wacław II
Jerozolima została zdobyta przez krzyżowców w czasie krucjaty a. pierwszej b. drugiej c. czwartej
Powstania chłopski - żakeria we Francji i Wata Tylera w Anglii - miały związek z "czarną śmiercią" i kryzysem rolnictwa feudalnego. Wybuchły one w wieku:
a. XII b. XIII c. XIV
Pierwszym katolickim władcą Franków był a. Ariusz b. Karol Młot c. Chlodwig
Swoje bogactwo i znaczenie Wenecja zawdzięczała handlowi z:
a. Ameryką b. Lewantem c. Indiami
W wielkich bitwach wojny stuletniej łucznicy angielscy zdziesiątkowali ciężkozbrojne rycerstwo francuskie walczące we wczesnośredniowiecznym stylu. Stało się tak w bitwach pod:
a. Azincourt (1415) b. Lepanto (1571) c. Nikopolis (1396)
W roku 1254 Bolesław Wstydliwy doprowadził do kanonizacji:
a. św. Wojciecha b. św. Stanisława c. św. Norberta
Mazowszanie mieli swoje siedziby nad:
a. Sanem i Wieprzem b. górną Wisłą c. środkową Wisłą
Beneficjum to określenie:
a. Nadania ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie w nagrodę za sprawowany urząd b.dużej sumy pieniędzy zdeponowanej w banku c. średniowiecznego przywileju monarszego zwalniającego rycerzy od podatków
Pierwszym władcą Królestwa Jerozolimskiego został w 1099 roku
a. Piotr z Amiens b. Gotfryd z Boullion c. Ludwik VII
Pokój zawarty w Namysłowie w 1348 roku dotyczył zakończenia konfliktu Kazimierza Wielkiego z:
a. Krzyżakami b. Czechami c. Litwinami
Kapitel to:
a. ozdoba wieńcząca trzon kolumny b.ozdobny otwór wejściowy c. budowla o charakterze sakralnym
Koronację Władysława Łokietka na króla Polski przeprowadził
a. biskup krakowski Jan Muskata b.arcybiskup Jakub Świnka c. arcybiskup Janisław
Mitra to:
a. szata duchownego b. nakrycie c. Rodzaj pastorału

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 11 minut