profil

Którą z wartości demokratycznych uważam za najważniejszą i dlaczego?- Wolność

poleca 85% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

?Którą z wartości demokratycznych uważam za najważniejszą i dlaczego??

W państwie demokratycznym wszystkie podstawowe wartości są równie ważne, jednak moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje wolność. Wybrałam właśnie ją, ponieważ nikt nie chciałby być jej pozbawiony. Za wolność uznaje się albo ?wolność od?, tzn. idealną sytuację braku przymusu, podejmowania decyzji i działania w sposób absolutnie niezdeterminowany, w zgodzie z własnymi popędami i własną wolą, albo ?wolność do?, tj. pozytywną możliwość realizacji pewnych wybranych zamierzeń. Dążenie do wolności jest naturalnym odruchem człowieka bezpośrednio wynikającym z cywilizacji i kultury. Twierdzi się, że człowiek zdobywa wolność poprzez zapewnienie sobie odpowiednich warunków bytu, np. materialnych możliwości spełniania własnych pragnień i zapotrzebowań.

Z problemem wolności łączy się wiele ważnych kwestii natury światopoglądowej, m.in. :

- chrześcijański problem wolnej woli,

- problem wolności i odpowiedzialności, zwłaszcza odpowiedzialności moralnej,

- problem tolerancji i samoograniczenia własnej wolności związany ze społecznością człowieka,

- problem zagrożeń wolności, których źródłem może być nie tylko bezpośredni przymus fizyczny, ale pewne uświęcone tradycją formy kulturowe (np. stereotyp dobra i zła).

Możemy wyróżnić kilka rodzajów wolności:

Wolność słowa- każda jednostka ma możliwość swobodnego wypowiadania się oraz nieskrępowaną swobodę rozpowszechniania informacji i idei, bez względu na granice państwowe, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w postaci artystycznej bądź z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu. Obecnie możliwości te bardzo często realizowane są poprzez Internet (fora dyskusyjne, czaty, blogi to tylko niektóre z tych form przekazu). Prawo to jednak może podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na poszanowanie praw lub dobrego imienia innych osób lub ochronę bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, zdrowia i moralności. Zakazana jest również wszelka wojenna propaganda oraz popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści rasowej, narodowej lub religijnej.

Wolność sumienia i wyznania- każda osoba ma prawo do wolności sumienia i religii, prawo to obejmuje wolność posiadania, przyjmowania lub zmiany swojej religii bądź przekonań, jak również manifestowania (indywidualnie lub wspólnie z innymi) ich poprzez nauczanie, praktyki religijne, uczestniczenie w obrzędach i uprawianie kultu. Zarazem też stwierdza się, że wolność uzewnętrzniania religii lub przekonań może podlegać tylko takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i są konieczne w państwie demokratycznym ze względu na bezpieczeństwo publiczne, ochronę porządku publicznego, zdrowia, moralności lub podstawowych praw i wolności innych osób. Wolność ta obejmuje również społeczności religijne, kościoły i inne związki wyznaniowe. Mają one konstytucyjnie zagwarantowane równouprawnienie, a władze publiczne zobowiązane są do zachowania bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Wolność zgromadzeń- każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się. Wolność zgromadzeń może jednak podlegać pewnym ograniczeniom, ze względu na obowiązujące w danym państwie ustawy, konieczność zabezpieczenia porządku publicznego i narodowego interesu bądź dla ochrony zdrowia, moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach nakłada na organy porządkowe obowiązek zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osobom biorącym udział w demonstracji.

Wolność zrzeszania się- każdy ma możliwość stowarzyszania się, włącznie z prawem do tworzenia związków zawodowych i partii politycznych. Wolność tą potwierdza także Konstytucja RP, z tym jednak (co zgodne jest z międzynarodowymi standardami), że zakazuje istnienia takich partii politycznych i organizacji, które w swoich programach odwołują się do totalitarnych metod i praktyk działania, nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, które szerzą nienawiść rasową, narodowościową oraz przemoc.

Reasumując: Należałoby podkreślić, że całkowita wolność jednostki jest jedynie dążeniem, a nie rzeczą możliwą do zrealizowania. Zawsze znajdą się jakieś przeszkody, których nie można ominąć, a które to stoją na drodze ku prawdziwej wolności. Historia cywilizacji ukazuje, jak na przestrzeni wieków zmieniały się pragnienia jej dotyczące. Związane były one ściśle z warunkami życia, poziomem rozwoju gospodarczego, ustrojem panującym w danym państwie i szeregiem innych czynników. Należy starać się nie ograniczać wolności innych osób, choć czasami nie jest to łatwe i postępować tak, jak chcielibyśmy, żeby postępowano z nami. Powinno się również wspomnieć, że jednym z rodzajów kary za popełnione przestępstwo jest pozbawienie wolności, stosowane wobec jednostek, które w sposób rażący naruszyły wartości przyjęte w danym społeczeństwie za normę.

Bibliografia:
MEP 2003

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata