profil

Przestępczość - terminy i pojęcia

poleca 83% 1062 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przestępczośc - zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod groźba kary, które to czyny popełnione zostały na obszarze danej jednostki terytorialnej w danym czasie.

Przestępstwo rodzaj zachowania ze szczegółowo określonymi elementami, pociągający za sobą sankcje karna.

Kryminologia nauka o przestępstwie i przestępcach o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz metodach ich eliminacji.

Przestępstwo rzeczywista ogół czynów, których informacje uzyskały organy ścigania i na podstawie tych informacji wszczęto postępowania przygotowawczego

Przestępstwo stwierdzona ogół czynów, których charakter jako przestępstw został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego.

Przestępstwo osadzone ogół czynów, których charakter jako przestępstw został potwierdzony w wyniku postępowania sądowego.

Przestępstwa grupowe zbiorowe kategoria przestępstw, która obejmuje szereg zjawisk poprzez kłamstw ogłoszonych w mas mediach, naruszenia prawa autorskiego aż po manipulacje giełdowe, kradzież wynalazków.

Zorganizowana przestępczość polega na zdobywaniu nielegalnych zysków przez dostarczanie zakazanych prawem dóbr i usług

Teorie przyczyn przestępczości:
a) Koncepcje biologiczne akcentujące głównie lub wyłącznie czynniki biofizyczne - znaczy to że za zachowanie przestępcze odpowiedzialne są właściwości określonych struktur biologicznych organizmu tj. budowa ciała, właściwości układu wydzielania wewnętrznego, oraz do struktury chromosomów
b) Koncepcje psychologiczne odwołujące się przede wszystkim do rozmaitych czynników natury psychologicznej - do tych czynników odpowiedzialnych za przestępczość zalicza się najczęściej : ograniczoną sprawność umysłową, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychonerwicowe, określone cechy osobowości np. agresywność
c) Koncepcje socjologiczne które przypisują mniejszą lub większą rolę kryminogenną głównie czynnikom społeczno-środowiskowym - np. typ środowiska naturalnego, pory roku i dnia, sprzeczności klasowe, zwyczaje i obyczaje, rasa i narodowość,

PRZESTĘPCZOŚĆ
Przestępczość w Polsce stale rośnie wystarczy włączyć telewizor, by usłyszeć o kolejnym zabójstwie,gwałcie i tym podobnych zdarzeniach? Wszelkie zdarzenia reguluje kodeks karny, który działa na podstawie 2 kategorii wykroczeń i przestępstw

Wykroczenia - czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Osobną kategorią prawną jest wykroczenie skarbowe opisane w kodeksie karnym-skarbowym. Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy po ukończeniu 17 roku życia. Karze za wykroczenie podlega również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu wykroczenia.

Druga kategoria są przestępstwa, które dzieła się na zbrodnie i występki Występek - czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (art. 7 3 kodeksu karnego).Czyn zabroniony, którego dolna granica ustawowego zagrożenia wynosi nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności albo jest zagrożony karą surowszą stanowi zbrodnię.

Zbrodnia czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności. Termin ten zawsze odnoszono do zbrodni umyślnego pozbawienia życia (zabójstwo, morderstwo), jak i zbrodni przeciw majestatowi (crimen laese maiestatis).W rozumieniu prawa karnego zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (sprawdź rodzaje kar). Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Warunkowe umorzenie postępowania nie może być stosowane wobec sprawcy zbrodni obowiązującym prawie następujące przestępstwa są zbrodniami Ludobójstwa,przestępstwa wojenne,zabójstwa w tym morderstwa.,Kwalifikowane typy(zgwałcenia), handel ludźmi,rozbój z udziałem broni palnej, niewolnictwo.Zabójstwo jest najcięższym z przestępstw ponieważ zagraża ludzkiemu życiu.

Według kodeksu prawa kto popełni ten czyn podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności").

Wśród zabójstw można wyróżnić
Zabójstwo zwykłe
tzw. zabójstwa ciężkie (kwalifikowane).
- Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem (art. 148 2 pkt 1 k.k.),
- zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika (art. 148 2 pkt 2 k.k.),
- zabójstwo w związku ze zgwałceniem (art. 148 2 pkt 2 k.k.),
- zabójstwo w związku z rozbojem (art. 148 2 pkt 2 k.k.),
- zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (art. 148 2 pkt 3 k.k.), - zabójstwo z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych,
- zabójstwo więcej niż jednej osoby,
- zabójstwo dokonane przez osobę wcześniej skazaną prawomocnym wyrokiem za to przestępstwo.

Zabójstwa uprzywilejowane.
- tzw. zabójstwo w afekcie (art. 148 4 k.k. - "pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami"),
- dzieciobójstwo (art. 149 - "matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu"),
- eutanazja (art. 150 1 k.k. - "kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego"),
- doprowadzenie do zamachu samobójczego (art. 151 k.k. - "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie"),
- zabójstwo nieumyślne (art.155 - "kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka).

Zabójstwo zwykłe jest przestępstwem powszechnym zawierającym najogólniejsze znamiona zabójstwa. Polega ono na umyślnym pozbawieniu życia człowieka. Należy ono także do przestępstw materialnych skutkowych, czyli takich, których dokonanie następuje z chwila wystąpienia określonego skutku.

Zabójstwo z szczególnym okrucieństwem Działanie "ze szczególnym okrucieństwem" charakteryzuje się wyjątkowo okrutnym, brutalnym i odrażającym sposobem postępowania realizowanym przez sprawcę przy użyciu takich środków lub działaniem w takich okolicznościach, które zmierzają do zadania ofierze bardzo dotkliwych cierpień fizycznych lub moralnych. Istotą tego zabójstwa jest to, że te cierpienia wykraczają poza czynności zmierzające do spowodowania śmieci ofiary

Zabójstwo nieumyślne polega na tym, iż sprawca nie miał zamiaru zabicia człowieka, jednak zabija go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż możliwość zabicia przewidywał lub mógł przewidzieć. W przypadku zabójstwa zaś mamy wyraźny wybór sposobów czy środków mogących spowodować poważną krzywdę

Statystyka zabójstw wg komendy głównej policji dotycząca zabójstw

Rok Art. 148 - zabójstwo
2006 816
2005 837

Przestępczość na terenie miasta Bielska-Białej.

W ciągu ostatniego miesiąca odnotowano:
Przestępstwa kryminalne:
Kradzieże: 43
Włamania: 23
Uszkodzenie mienia: 11
Policjanci zatrzymali:
Nietrzeźwych kierujących: 20
na gorącym uczynku przestępstwa: 41
Zdarzenia drogowe:
Kolizje drogowe: 81
Wypadki drogowe: 13
w których obrażeń ciała doznało: 15
Zginęło: 2

Na stronie komendy miejskiej policji można przeczytać praktyczne rady jak uniknąć włamania do mieszkania, jak nie dopuścić do kradzieży z kasy fiskalnej, Jak nie paść ofiarą oszustwa? Jak ustrzec się przed kieszonkowcem?

Warto by ich skorzystać żeby uniknąć nie miłej sytuacji które komplikuje nasze życie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Typ pracy