profil

Rodzaje sądów

poleca 82% 1664 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sąd to niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Trybunał Konstytucyjny to organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. Jego głównym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu z normami prawnymi wyższego rzędu, a głównie z Konstytucją (tzw. "sąd nad prawem").

Sąd Najwyższy jest naczelnym organem sądowym, który sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie orzekania sądów powszehnych i wojskowych. Oznacza to, że ma prawo kasacji wyroku, który zapadł w sądzie niższej instancji.

Sędzia to osoba orzekająca w sprawach należących do kompetencji sądów.

Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.
Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

Sądy powszechne
W skład sądu powszechnego wchodzą: prezes, wiceprezes lub w przypadku większych sądów wiceprezesi i sędziowie (powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa).

Sądy rejonowe
Skład orzekający w sprawach cywilnych i karnych tworzy sędzia zawodowy i dwóch ławników, którzy są reprezentantami społeczeństwa.

Sądy apelacyjne (dla kilku województw)
Skład orzekający to 3 sędziów zawodowych.

Naczelny Sąd Administracyjny
Składa się z prezesa, wiceprezesów, prezesów izb, prezesów ośrodków zamiejscowych sędziów.
Są oni powoływani przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata