profil

Najwybitniejsze jednostki i ich wpływ na życie polityczne, społeczne i gospodarcze

poleca 85% 141 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Aleksander Wielki Aleksander Wielki Aleksander Wielki Aleksander Wielki Aleksander Wielki

?Najwybitniejsze jednostki i ich wpływ na życie polityczne, społeczne i gospodarcze?

Starożytność to okres historyczny od ok. 4 tys. lat przed naszą erą, kiedy zaczęły powstawać pierwsze cywilizacje, do 476r., kiedy zostało podbite Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. W swojej pracy chciałabym objąć lata od XVIII.w.p.n.e(kiedy żył Hammurabi) do IVw.n.e (panowanie Teodozjusz Wielkiego) Żyło w tym okresie wiele wybitnych jednostek, które wywarły duży wpływ na tenże okres. Trudno wybrać wśród nich kilka jednostek, które odegrały bardzo dużą rolę w starożytności. W swoim wyborze kierowałam się osiągnięciami na różnych polach, wybierałam spośród wielkich reformatorów politycznych, wodzów, ludzi kultury i sztuki. Należą do nich według mnie Hammurabi, Ramzes II Wielki i Dariusz Wielki na Starożytnym Wschodzie, Perykles, Aleksander Wielki w Grecji, Cezar, Oktawian August i Teodozjusza Wielkiego w Rzymie.
Pierwszym z wybitnych ludzi starożytnego świata był Hammurabi. Był wybitnym królem babilońskim, był wielkim wodzem, przebiegłym dyplomatą, prawodawcą i zarządcą. Miał wpływ na życie polityczne swojego państwa. Podbił miasta-państwa Sumeru i Akadu, tworząc potężne imperium babilońskie. Zdołał po raz pierwszy od czasów III dynastii z Ur ponownie scalić Sumer i Akad. Opracowany został przez niego zbiór praw - tzw. Kodeks Hammurabiego. Wpłynął on na społeczeństwo babilońskie. Ludzie czuli się bezpieczniejsi i mieli większe poczucie sprawiedliwości. Dbał także o rozwój gospodarczy swojego ogromnego imperium. Otaczał opieką rolnictwo (regulacja Eufratu i sieci kanałów), hodowlę i handel. Rozbudowywał miasta i przyczyniał się do zwiększenia ich obronności (mury). Dbał o dawne świątynie i budował nowe (szczególnie dla boga Marduka).
Innym wybitnym władcą starożytnego wschodu był Dariusz Wielki- król Persji. Był wielkim zarządcą- zorganizował sprawnie działający aparat państwowy zarządzający największą monarchią ówczesnego świata. Rozszerzył granice swojego państwa, które sięgało po Indus, Morze Śródziemne, Zatokę Perską, Pustynię Arabską, Egipt i Kaukaz. Miał olbrzymi wpływ na życie polityczne. Zorganizował armię zawodową złożoną z 10 000 tak zwanych nieśmiertelnych. Podzielił kraj na 20 satrapii (namiestnictw), na czele których stali wyznaczani przez niego satrapowie. Zorganizował administrację państwową, wprowadził własną monetę i system podatkowy. Podjął działania w kierunku kodyfikacji prawa. Miało to wpływ na życie gospodarcze. Ludziom żyło się dzięki temu lepiej nie prowadził wobec nich wyzysku, był tolerancyjnym władcą. Podbite ziemie nie miały statusu zdobyczy Persów, ale niezależnych królestw złączonych osobą Króla Królów.
Bardzo ważną funkcje pełnił Perykles, wybitny polityk ateński. Wywarł on największy wpływ na życie polityczne. To dzięki niemu ugruntowany został w Atenach ustrój demokratyczny. Wprowadził odpłatność urzędów. Wywarło to znaczny wpływ na ludność ateńską. Obywaletele mogli brać udział w życiu politycznym- w zgromadzeniach obywateli. Decydowali o losach swojego państwa. Dzięki niemu rozwijała się gospodarka. Popierał rozwój nauki i sztuki, doprowadzając Grecję do najwyższego stopnia rozwoju gospodarczego i kulturalnego Rozbudował flotę i porty m.in. port w Pirensie doprowadzając do przewagi na morzu Egejskim. Przyczynił się do zakończenia budowy tzw. "Długich Murów", a także zorganizował pieniądze na budowę Partenonu.
Inną wybitną jednostką, która przysłużyła się dla Aten jest Aleksander Wielki. Pomimo swojego krótkiego życia stworzył ogromne imperium. Był wielkim talentem wojskowym, znakomitym strategiem i taktykiem, a także wybitnym politykiem i administratorem. Miał duży wpływ na życie społeczne. Odrzucił tradycyjny podział na Greków i barbarzyńców, jednakowo traktując Macedończyków i lojalnych wodzów perskich. Także rozwijała się gospodarka. Jego działalność przyczyniła się do rozprzestrzenienia kultury greckiej i rozwoju handlu przez wprowadzenie jednolitego systemu monetarnego. Jego podboje miały wpływ na rozwój greckiej kultury. Pod wpływem podbojów rozwijała się także nauka. Przenikanie się kultur wpłynęło na powstanie wielu wielkich dzieł sztuki i literatury. Doprowadził do doniosłych przemian na Bliskim Wschodzie, po jego śmierci powstała nowa kultura zwana hellenistyczną.
Wybitną jednostką w Rzymie był Juliusz Cezar, który zasłużył się znacznie dla Rzymu. Prowadził liczne podboje, dzięki czemu znacznie rozszerzył terytorium swojego państwa. Prowadził wojny domowe w Azji Mniejszej, Afryce Płn., Hiszpanii i wojny w Galii. Ogłosił się dożywotnim dyktatorem, miał dużą władzę. Od jego imienia wzięła się nazwa ustroju wprowadzonego przez jego syna- cesarstwo. Swoim działaniem zmierzał do sprawnego przeprowadzenia Rzymu od republiki do monarchii i stworzenia warunków do dalszego harmonijnego rozwoju. Praktykował wyrozumiałość wobec swoich przeciwników. Cezar przesiedlił teraz z Italii setki tysięcy obywateli rzymskich na teren prowincji, masowo również nadawał obywatelstwo rzymskie mieszkańcom prowincji, jednając sobie w ten sposób zwolenników. Miał też duże osiągnięcia na polu gospodarczym. Był też świetnym organizatorem, dokonał wielu mądrych reform. Wprowadził do Europy Zach. Kalendarz słoneczny. Do jego osiągnięć należą także dzieła pisarskie tzn. pamiętniki- Pamiętniki o wojnie z Galami i Pamiętniki o wojnie domowej.
W starożytnym Rzymie ważną funkcje pełnił Oktawian August, przybrany syn Cezara- pierwszy cesarz rzymski, używający tytułu princeps (pierwszy). Skupiał w swoim ręku całą władzę polityczną. Miał kontrolę nad urzędnikami, zachował urzędy republikańskie. Oktawian uporządkował sprawy wewnętrzne, zreorganizował finanse, utworzył sprawną administrację składającą się z wykwalifikowanych urzędników. Walczył z upadkiem moralnym warstw zamożnych. Dzięki silnej władzy i pokojowi wewnętrznemu ludzie czuli się bezpiecznie. Rozwijała się także sztuka i literatura. Był opiekunem sztuk pięknych i otaczał się ludźmi sztuki takimi jak Mecenas, Wergiliusz, Horacy. W literaturze rzymskiej okres panowania Oktawiana nazywa się "złotym wiekiem". Przyczynił się do rozbudowy i upiększenia Rzymu (forum Augusta, Panteon Agryppy).
Kolejnym wybitnym władcą rzymskim jest Teodozjusz zwany Wielkim. Nie odniósł on żadnych znacznych sukcesów militarnych, ale bardzo dużą rolę odegrało wprowadzenie przez niego chrześcijaństwa jako religii panującej. Miało to bardzo duży wpływ na życie społeczne. Ludzie od tej pory nie byli prześladowani ze względu na wyznawaną religię, mogli swobodnie uczestniczyć w obrzędach religijnych To dzięki temu powstawały ośrodki religijne i literatura religijna.
Podsumowując chciałabym podkreślić ogromną rolę, jaką odegrali w świecie starożytnym przedstawione przez ze mnie jednostki. Dzięki nim istniały i rozwijały się ówczesne państwa, kształtowały się ustroje, uchwalano prawa, powstawała literatura. Z niektórych osiągnięć korzystamy do dziś.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut