profil

Test tolerancji (ankieta)

poleca 84% 1126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Autor:
Małgorzata Karska-Wilczek
WSNS im. ks. Józefa Majki
III sem.

T E S T T O L E R A N C J I

Witam! Niepokoi mnie zjawisko jakim jest walka z dyskryminacją kobiet poprzez paradoksalną dyskryminację matek zajmujących się dziećmi, czy też w ogóle poprzez piętnowanie kobiet pragnących podjąć obowiązki rodzicielskie.
Swoim badaniem chciałabym ustalić, czy większą skłonność do traktowania macierzyństwa jako nieproduktywności społecznej lub zgoła pasożytnictwa społecznego przejawiają mężczyźni, czy kobiety oraz jaki wpływ na ich poglądy ma posiadany status osoby pracującej, bądź niepracującej zarobkowo.
Zapraszam do pomocy w tych ustaleniach wypełnieniem niniejszej ankiety.
Wzięcie udziału w teście jest anonimowe i nikogo nie zobowiązuje do ujawnienia tożsamości. Tym niemniej będzie pozbawione sensu bez prawdomówności z Państwa strony.


1. Proszę zaznaczyć swoją płeć:

a) Kobieta
b) Mężczyzna

2. Proszę zaznaczyć swój status:

a) Jestem osobą niepracującą zarobkowo
b) Jestem osobą pracującą zarobkowo

3. Czy uważa Pani/Pan, że rola matki jest doceniana społecznie?

a) Tak
b) Nie

4. Czy należy coś zrobić dla podniesienia rangi społecznej matek?

a) Tak
b) Nie

5. Czy osobiście ma Pani/Pan wpływ na podniesienie prestiżu jakiejś matki?

a) Tak
b) Nie

6. Czy zdarzyło się Pani/Panu jako osobie dorosłej zasięgać porad u matek niepracujących zarobkowo?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam

7. Czy uważa Pani/Pan że sądy rodzinne w równym stopniu udzielają praw rodzicielskich matkom pracującym (A) i matkom niepracującym zarobkowo (B)?

a) Tak
b) Nie

W przypadku wyboru "Nie" proszę wpisać dużą literę dotyczącą grupy poszkodowanej

..................

8. Czy swojej córce wskazałaby Pani/wskazałby Pan zostanie matką, jako aspirację życiową?

a) Tak
b) Nie

9. Czy ciąża, to nieszczęście?

a) Tak
a) Nie

10. Czy zdarzyło się Pani/Panu doradzać komuś usunięcie ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

11. Czy zdarzyło się Pani/Panu odwodzić kogoś od usunięcia ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

12. Proszę wybrać, który z poniższych zwrotów gorszy Panią/Pana (w przypadku żadnego nie zaznaczać)

a) Dziecko nie jest własnością rodzica, tylko państwa
b) Radzę sobie z dziećmi, bo mogę wyjść punktualnie z pracy
c) Zły dotyk boli przez całe życie

13. Proszę wskazać czynniki osłabiające autorytet matek zajmujących się wyłącznie dziećmi (zaznaczyć dowolną ilość)

a) Brak własnych pieniędzy
b) Niemożność wykorzystywania posiadanego wykształcenia dla podnoszenia prestiżu społecznego
c) Łatwość umieszczania ich w zakładach psychiatrycznych
d) Obowiązek szkolny dzieci
e) Obowiązek szczepień i badań okresowych dzieci
f) Wymaganie od innych, czegoś innego, niż od siebie
g) Uleganie zachciankom dzieci
h) Nie chodzenie do kościoła
i) Inne (wpisać) ....................................................................................................
14. Do jakiej grupy społecznej odnosi się wg Pani/Pana pojęcie aktywizacji zawodowej kobiet

a) Kobiet po studiach
b) Kobiet ze wsi
c) Kobiet poszukujących zatrudnienia przez Urzędy Pracy
d) Rencistek i emerytek
e) Ogółu kobiet
f) Kobiet zajmujących się dziećmi
g) Inne (wpisać)
...........................................................................................................
15. Proszę opisać wobec jakiej grupy zastosowałaby Pani/zastosowałby Pan program aktywizacji zawodowej mężczyzn ........................................................................................................

16. Czy zgodziłaby się pani/ Zgodziłby się Pan aby państwo udzielało świadczeń emerytalnych i zdrowotnych matkom za wychowywanie dzieci, do zakończenia przez nie obowiązku szkolnego?

a) Tak
b) Nie


Serdecznie dziękuję!
Wyniki badania proszę śledzić na stronie www.socjologia.pl/

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy