profil

Środki stylistyczne

poleca 85% 688 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
epitet

ALEGORIA - Motyw zawarty w dziale literackim ( a także malarskim, filmowym) ANAFORA ? Środek poetycki polegający na powtórzeniu tych samych wyrazów. ANIMIZACJA ? Nadawanie przedmiotom i zjawiskom przyrody cech istot żywych (zwierząt) ANTYTEZA ? Zestawienie dwóch przeciwnych myśli lub sądów APOSTROFA ? Bezpośredni zwrot do adresata ARCHAIZM ? Jest to nie tylko wyraz, który wyszedł z użycia, ale także który zmienił znaczenie lub zmieniła się jego pisownia. DIALEKTYZM ? Jest to wyraz pochodzący z gwary FUNKCJE ? Oddają koloryt epoki, stylizuje język ELIPSA ? Polega na pominięciu w zdaniu jakiegoś wyrazu, najczęściej czasownika. EPIFORA ? Powtórzenie tego samego zwrotu lub wyrazu na końcu wersów EPITET ? Tworzą obraz poetycki, pobudzają wyobraźnię EPITET METAFORYCZNY ? Epitet, który jest jednocześnie metaforą EUFEMIZM ? To zwrot używany dla zastąpienia określonego wyrażenia. Osłabia on silne zabarwienie emocjonalne zastępowanego wyrazu. Używamy tych środków ze względów estetycznych, cenzuralnych, itp. HIPERBOLA ? Polega na przesadnym przedstawieniu jakiegoś zjawiska, wyolbrzymieniu. METAFORA (PRZENOŚNIA) - Uważa się za jeden z najkunsztowniejszych środków stylistycznych. NEOLOGIZM ? Nowo utworzony wyraz na potrzeby konkretnego utworu; mistrzem neologizmu jest Bolesław Leśmian OKSYMORON ? Np. suchy ocean ONOMATOPEJA (DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO) ? Naśladowanie dźwięków PERSONIFIKACJA (UOSOBIENIE) ? Np. Wicher skarży się i płacze? PORÓWNIANIE ? Np. Chmurki jako stado owiec. PRZERZUTNIA ? Ciąg dalszy wersu jest w drugim wersie. PYTANIE RETORYCZNE ? Pytanie nie wymagające odpowiedzi. SYMBOL ? Wielość interpretacji. WULGARYZM ? W utworach literackich używane są jako celowe środki ekspresji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata