profil

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WYDZIAL SPRAW OBYWATELSKICH

Zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich obejmuje:
1) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych w zakresie przygotowania i aktualizowania spisów wyborców, szkolenia obwodowych komisji wyborczych oraz referendalnych a także kompletowania dokumentacji wyborczej,
2) wykonywanie zadań Gminy przewidzianych w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
3) wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie rejestracji przedpoborowych, poborowych oraz szczególnych uprawnień żołnierzy,
4) prowadzenie w ramach kompetencji organów gminy i we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej spraw w zakresie ubiegania się osób pochodzenia polskiego o zgodę na osiedlenie się na terenie Gminy,
5) wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzane na terenie Gminy lub jej części poza terenem kościołów,
6) wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o zgromadzeniach publicznych,
7) wykonywanie czynności związanych z udzielaniem pomocy środowisku kombatantów,
8) prowadzenie korespondencji konsularnej w zakresie obejmującym zadania Wydziału,
9) wykonywanie, na podstawie danych posiadanych przez Wydział, spisów i wykazów wymaganych przepisami szczególnymi,
10) wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego,
11) wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego,
12) wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o zmianie imion i nazwisk,
13) przyjmowanie w obecności dwóch świadków, przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
14) sporządzanie protokołu z przyjmowania przez Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta w obecności dwóch świadków ostatniej woli spadkodawców w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
15) przygotowywanie wniosków w sprawie nadania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,
16) wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym zasięgu - zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi i poleceniami Prezydenta Miasta,
17) przygotowywanie i przedkładanie Wydziałowi Strategii Rozwoju i Promocji Miasta dokumentacji obejmującej znajdujące się w zasobach jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta dane rzeczowe i finansowe, niezbędne do prowadzenia postępowania w sprawie pozyskania przez Gminę dotacji, kredytów i pożyczek oraz innych środków pomocowych służących dofinansowaniu zadań Wydziału Spraw Obywatelskich,
18) opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji z zakresu przedmiotowego objętego zadaniami wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Biuletynu Informacji Publicznej lub portalu internetowym gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym odrębnymi przepisami.
19) przygotowywanie, w zakresie właściwości rzeczowej wydziału, informacji publicznej udostępnianej na wniosek, w postępowaniach prowadzonych przez specjalistę ds. Komunikacji Społecznej - Asystenta Prezydenta Miasta w trybie przewidzianym w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

DOWÓD OBISTY

Akty prawne dotyczące dowodów osobistych:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (z późniejszymi zmianami).

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek posiadania dowodu osobistego:
1) od ukończenia 18 roku życia,
2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 miesięcy lub karą grzywny.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia (np. zamiast paszportu do przekraczania granicy, dziecko mieszka w internacie).
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Aby uzyskać dowód osobisty należy:
- złożyć wypełniony wniosek,
- 2 zdjęcia (aktualne, wyraźne - na białym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy), w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są również zdjęcia w okularach bądź z nakryciem głowy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami (należy załączyć zaświadczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) lub osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy (zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej),
- potwierdzenie wpłaty 30 zł za wyprodukowanie dowodu (nie ma opłaty skarbowej),
- odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa, jeżeli akty te znajdują się w innej gminie.
Ze względu na obowiązek posiadania dowodu osobistego po ukończeniu 18-stych urodzin, wniosek najlepiej złożyć w dniu tych urodzin.

Od opłaty za wydanie dowodu mogą być zwolnione:
1) osoby ubiegające się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2) osoby zobowiązane do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
3) osoby które utraciły dowód w wyniku klęsk żywiołowych,
4) osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
5) małoletni przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również osobiście odbiera się dowód.
Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, osoba ta składa wniosek w obecności rodziców lub opiekuna prawnego.
Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku, które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego.
Okres oczekiwania na wydanie dowodu wynosi ok. 30 dni. Komputer sam automatycznie wyznacza datę odbioru, w zależności od liczby złożonych wniosków, dlatego też przewidywany dzień odbioru może wypaść w niedzielę.
Dowód można odebrać przez cały okres jego ważności.

Dowód osobisty jest ważny:
- 10 lat od daty jego wydania.
- wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia - 5 lat od daty jego wydania.
- wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia - na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym ? należy tego dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3) upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Wystawienie dowodu osobistego w miejsce utraconego następuje po ustaleniu tożsamości składającego wniosek (np. poprzez porównanie z dokumentami przechowywanymi w kopercie osobowej znajdującej się w Urzędzie, w którym był wystawiony poprzedni dowód).
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy. Organ ten wydaje wówczas zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne 1 miesiąc. Osoba zgłaszająca utratę dowodu osobistego zobowiązana jest do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu.
W razie znalezienie własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy zawiadomić o tym urząd gminy, w którym został złożony wniosek o utracie dowodu osobistego lub wniosek o wydanie nowego dokumentu, jeżeli w miejsce utraconego nie został jeszcze wydany nowy dowód osobisty.
W razie znalezienie cudzego dowodu osobistego lub własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dokument, należy niezwłocznie odnaleziony dokument złożyć w najbliższym urzędzie gminy.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Urzędnik, który przyjmuje wniosek musi:
- wprowadzić dwa razy dane do komputera,
- sprawdzić poprawność danych z wniosku z tymi w ewidencji,
- wydrukować druk ścisłego zarachowania, na którym wnioskodawca składa podpis,
- zeskanować podpisany druk wraz ze zdjęciem.
Wniosek następnie jest składany do teczki, gdy dowód zostanie wydany wówczas wniosek trafia do koperty osobowej, która trafia do archiwum. Wniosek taki musi być przechowywany w archiwum jeszcze przez 10 lat od śmierci wnioskodawcy.

ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA

Akty prawne dotyczące zameldowań i wymeldować:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.
Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Można się zameldować :
- na pobyt stały,
- na pobyt czasowy powyżej 3 m-cy,
- na pobyt czasowy do 3 m-cy.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Zameldowanie na pobyt stały oraz czasowy powyżej 3 m-cy dokonuje się na formularzu meldunkowym, natomiast zameldowanie na pobyt czasowy do 3 m-cy dokonywane jest ustnie w obecności właściciela mieszkania.

Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności:
1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,
2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
3) odbywanie czynnej służby wojskowej,
4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Chcąc się zameldować lub osobę trzecią, na pobyt stały lub czasowy, należy przedstawić:
- wypełniony druk meldunkowy,
- akt własności nieruchomości,
- swój dowód osobisty, a jeżeli meldujemy osobę trzecią to osoba ta również przedstawia swój dowód,
- mężczyźni do 50-tego roku życia - książeczkę wojskową (oficerowie do 60-tego),
dodatkowo
- jeżeli meldujemy dziecko to akt urodzenia,
- jeżeli meldujemy osobę niepełnosprawną na pobyt czasowy to jej akt urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały,
- przy zameldowaniu na pobyt stały, jeżeli mieszkaliśmy w innej miejscowości przedstawiamy dowód wymeldowania, jeżeli jest to zmiana adresu w tej samej miejscowości to nie potrzebujemy dowodu wymeldowania, gdyż jednocześnie dokonujemy wymeldowania i zameldowania.

Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie.

Aby zameldować cudzoziemca należy przedstawić:
1) dokument podróży, kartę pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca (w przypadku obywateli Unii Europejskiej może być inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo),
2) wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karta pobytu członka rodziny obywatela UE (w zależności od kraju przybycia),
3) wypełniony formularz ?ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE? (dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie oraz dowód osobisty osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu.
Zameldowanie na pobyt stały wiąże się z wymianą dowodu, natomiast meldując się na pobyt czasowy dowodu nie musimy wymieniać.
Zameldować możemy się osobiście lub może dokonać tego członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny, lub każda inna osoba przedstawiając nie budzące wątpliwości dokumenty.
Zameldowanie jest dokonywane automatycznie podczas przyjęcia zgłoszenia.
Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do danej miejscowości.

Aby się wymeldować należy przedstawić:
- wypełniony druk meldunkowy,
- dowód osobisty,
- mężczyźni książeczkę wojskową,
- osoby niepełnosprawne - akt urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały,
- cudzoziemcy - dokument podróży lub karta pobytu (w przypadku obywatela Unii Europejskiej może być także inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo).

Z miejsca pobytu czasowego należy się wymeldować, jeżeli przebywamy w lokalu krócej niż określiliśmy to w druku meldunkowym, jeżeli do dnia określonego w druku to nie mamy obowiązku wymeldowywania się.
Wymeldowania należy dokonać osobiści lub przez przedstawiciela posiadającego formalne upoważnienie szczegółowe.
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania z pobytu stałego wykonują rodzice (opiekunowie).
Wymeldowanie następuje automatycznie z chwilą złożenia wniosku.

Wymeldowanie może również nastąpić w drodze decyzji administracyjnej. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna bądź prawna mająca interes prawny w wymeldowaniu osoby.
W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.
Podanie jest rozpatrywane:
- do miesiąca czasu ? wydanie decyzji administracyjnej,
- w przypadkach spraw szczególnie zawiłych ? do 2 miesięcy.
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu osoby podlegającej wymeldowaniu, w przypadku nie ustalenia miejsca pobytu, sądownego ustanowienia kuratora reprezentującego stronę, a następnie wydania decyzji administracyjnej.
Od decyzji można się odwołać do Wojewody Opolskiego w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zarówno zameldowanie jak i wymeldowanie jest zwolnione od jakichkolwiek opłat. Poza wymeldowaniem w drodze administracyjnej ? opłata za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

Jeżeli chcemy uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu, które jest potrzebne np. do uzyskania kredytu, miejsca w akademiku, składamy wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Od zwolniej od tej opłaty mówi art. 2 tej ustawy, np. w celach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w
sprawach budownictwa mieszkaniowego i innych.

PASZPORT

Akty prawne dotyczące paszportów:
1) ustawy z dnia 13 lipca 200 r. o dokumentach paszportowych,
2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia,
3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz zwrotu tych opłat.

Aby otrzymać paszport należy w złożyć:
- wypełniony wniosek,
- dwa zdjęcia spełniające wymogi biometrii,
- dowód uiszczenia opłaty,
dodatkowo
- akt urodzenia, gdy po raz pierwszy składamy wniosek,
- odpis akt małżeństwa, jeżeli małżeństwo zostało zawarte za granicą.
Wniosek paszportowy składa się osobiście. Osobiście też odbiera się paszport odczytując dane zawarte w mikroprocesorze.

Opłaty za wydanie paszportu wynoszą:
- za paszport ważny 10 lat ? 140 zł.
- za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat ? 30 zł.
- za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 ? 60 zł.
- za paszport tymczasowy dla dzieci ? 30 zł.
- za paszport tymczasowy wydawany pozostałym osobom ? 45 zł.
Nie pobiera się opłaty paszportowej:
- od osób, które ukończyły 70 lat,
- od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
- od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
- żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
50 % ulga w opłacie paszportowej przysługuje:
- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- uczniom i studentom.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:
- zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
- zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
- braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.
Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Przeciętnie czas oczekiwania nie przekracza 30 dni.
Paszport można odebrać przez cały okres jego ważności.

Paszport jest ważny:
- 10 lat od daty wydania,
- 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat,
- paszport tymczasowy 1 rok.
Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport 5-letni.

Paszport tymczasowy wydawany jest :
- dzieciom do ukończenia 5 roku życia,
- obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-cio letni, lub na powrót do kraju w przypadku zagubienia paszportu,
- w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę,
Paszport tymczasowy nie zawiera biometrii.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez osobę, której wydano paszport, organ paszportowy wydaje decyzję o unieważnieniu paszportu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 17 minut

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy