profil

Egzamin praktyczny z administracji- zgłoszenie pobytu stałego

poleca 85% 177 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Projekt realizacji prac związanych z przyjęciem od interesanta formularza zgłoszenia pobytu stałego i zameldowania małżonki.
2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i dokumentacji niezbędne do realizacji projektu związanego z przyjęciem formularza.

Załącznik 1
Informacje o osobie podlegającej zameldowaniu, czyli:
Nazwisko: Zabłocka
Imiona: Maria Ludwika
Numer pesel: 73050998076
Imiona i nazwiska rodowe rodziców: Jan Zalewski, Zofia z d. Płocka
Data urodzenia: 09.05.1973
Miejsce urodzenia: Radzymin
Województwo: mazowieckie
Stan cywilny: zamężna
Imię i nazwisko małżonka: Stanisław Zabłocki
Wykształcenie: wyższe
Obowiązkowi wojskowemu: nie podlega
Dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty
Seria i numer dowodu osobistego: DD 7890987
Data wydania dowodu: 18.08.2000r.
Organ wydający dokument tożsamości: Burmistrz m.st. Radzymin
Obywatelstwo: Polskie
Ostatnie zameldowanie: 15.05.1973 – 20.06.2007
Radzymin, woj. Mazowieckie
Ul. Leśna 12 m. 2
Sprawdzę, czy złożony formularz zawiera wszystkie wymagane informacje oraz czy wszystkie wpisane dane były poprawne i czytelne.
Załącznik 2
Informacje dotyczące osoby meldującej, a więc:
Imię i nazwisko: Stanisław Zabłocki
Seria i numer dowodu osobistego: AJC 098097

Załącznik 3
Procedura przy zgłoszeniu przez interesanta pobytu stałego:
Jednostka odpowiedzialna: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla dzielnicy Warszawa Ursynów.
Podstawa prawna: art. 10, 11, 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności dowodach osobistych (Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z póżn. zm.);
Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego.
2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko
przy zameldowaniu na pobyt stały).
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich,
nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Dokumenty do wglądu:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
2. Dowód osobisty.
3. Książeczka wojskowa, w przypadku osób podlegających powszechnemu
obowiązkowi wojskowemu.
Opłaty:
Brak.
Miejsce złożenia i odbioru
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.
Termin odpowiedzi
Niezwłocznie.
Tryb odwoławczy
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe

Kod terytorialny nowego miejsca pobytu – 14 65 13 8
Kod terytorialny poprzedniego miejsca pobytu stałego – 14 34 09 4
Kod obywatelstwa – polskie – POL


3. Wykaz czynności, jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania formularza zgłoszenia od interesanta i zameldowania na pobyt stały.

1) Wydanie interesantowi formularza zgłoszenia pobytu stałego.
2) Udzielenie informacji niezbędnych interesantowi do poprawnego i czytelnego wypełnienia formularza.
3) Poinformowanie interesanta o wszystkich dokumentach, jakie ma obowiązek dołączyć do formularza.
4) Poinformowanie interesanta o należnych placówce opłatach, w tym przypadku ich braku.
5) Wskazanie placówki, w której formularz należy złożyć.
6) Przyjęcie od interesanta prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia na pobyt stały. Zwrócić trzeba uwagę, czy interesant dostosował się do udzielonych wcześniej wskazówek, czyli czy formularz został wypełniony poprawnie i czytelnie.
7) Sprawdzenie, czy interesant dołączył do formularza wszystkie niezbędne dokumenty.
8) Sprawdzenie tożsamości interesanta poprzez sprawdzenie dowodu tożsamości i jego zgodności z danymi zawartymi w formularzu.
9) Sprawdzenie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do mieszkania posiadany przez interesanta.
10) Przeniesienie informacji z formularza do odpowiedniej bazy danych w komputerze.
11) Poinformowanie interesanta o terminie odpowiedzi (w tym wypadku niezwłocznym), o trybie odwoławczym (Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) oraz o godzinach pracy biura.
12) Wypełnienie przez urzędnika odcinka formularza do tego przeznaczonego ( w tym wypadku jest to odcinek „B” formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt stały).
13) Wypełnienie druku zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały.

4.Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć i przedstawić do wglądu interesant ubiegający się o zameldowanie żony na pobyt stały.


1) Zgłoszenie pobytu stałego – odcinek „A”.

5. Ocena poprawności wypełnienia formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz
kompletności złożonych dokumentów.

Wykaz błędów zawartych w formularzu:
1) Numer lokalu - zamiast 143 wpisano 134.
2) W rubryce „stan cywilny” nie została zakreślona prawidłowa odpowiedź dotycząca stanu cywilnego.
3) Dokument wydał Burmistrz m. ST. Radomia a nie prezydent.


6. Wypełniony odcinek „B” formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz wypełniony druk Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały.


Dołączam do pracy kontrolnej oby dwa wypełnione formularze.

7. Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi interesanta.

• Wzory formularzy w kilku kopiach, w razie pomyłki interesanta;
• Komputer;
• Długopis;
• Pieczątki;
• Spinacz;
• Wzory formularzy wypełnianych przez urzędnika;
• Teczka na formularze;

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Nauki
Typ pracy