profil

Najważniejsze wydarzenia w baroku

poleca 82% 1262 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie Chmielnickiego

-Ważne wydarzenia epoki- historia powszechna
1618 r- początek wojny trzydziestoletniej
1624 r- początek rządów kardynała Richelieu we Francji
1625 r- założenie Nowego Jourku
1648 r- traktat westfalski, koniec wojny trzydziestoletniej
1683 r- bitwa pod Wiedniem
1700 r- początek wojny północnej
1713 r- konoracja Fryderyka Wilhelma III na która Prus (Prusy stają się mocarstwem europejskim)
1721 r- koniec wojny północnej
1721 r- koronacja Piotra I cesarza rosyjskiego

-Ważne wydarzenia epoki- historia Polski
1576 r- początek panowania Stefana Batorego
1587 r- początek panowania Zygmunta III Wazy
1596 r- Warszawa stolicą Polski
1600 r- początek wojen ze Szwecją
1632 r- początek panowania Władysława IV Wazy
1648 r- wybuch powstania Chmielnickiego
1648 r- początek powstania Jana Kazmierza
1655-1660 r- potop szwecki
1669 r- początek panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
1672 r- wybuch wojny z Turcją
1673 r- poczatek panowania Jana III Sobieskiego
1683 r- bitwa pod Wiedniem
1697 r- początek panowania Augusta II Mocnego
1704 r- elekcja Stanisława Leszczyńskiego

Tło historyczne: sobór trydecki, kontrreforma, inkwizycja, jezuici
Epoka baroku to przede wszystkim czas kontrreformacji i wprowadzenia w życie postanowień soboru tradyckiego.
Poprzedzająca barok epoka renesansu to czas reformacji. W miarę rozwoju myśli reformacyjnych w Kościele katolickim ugruntowało się
stwierdzenie, że jednak niektóre reformy Kościoła są niezbedne. I dlatego w 1545 roku Trydencje zebrał się XIX Sobór Powszechny, czyli wielki zjazd biskupów po przewodnictwem papieża Pawła III. Obrady z przerwami trwały osiemnaście lat!

Podczas soboru trydenckiego uchwalono wiele ustaw:

-poglądy i naukę Marcina Lutra uznawano za herezję
-uporządkowano administrację Kościoła, wzmocniono dyscyplinę w Kościele oraz moralność duchowych
-msze święte miały być odprawiane tylko po łacinie, a nie w językach narodowyc, jak postulowali reformatorzy (to obowiązywało aż do II wojny światowej)
-potwierdzono autorytet papieża jako głowy Kościoła
Niedługo po soborze trydenckim ustanowiono indeks ksiąg zakazanych-urzędowy wykaz dzieł zakazanych do czytania i potępionych przez Kościół rzymskokatolicki.
Na indeksie znajdowały się dzieła m.in. Kopernika (O obrocie sfer niebieskich), Kartezjusza, Bałkaza, Kanta, Woltera, Pascala oraz wielu innych poźniejszych uczonych i pisarzy. Najczęściej dzieła te były palone publicznie, aby podkreślić sprzeciw Kościoła wobec ich publikacji.
W czasie kontrrefirmacji wzmogła się działalność inkwizacji- inkwizacji działającej już od XIII wieku, która zajmowała się sądzeniem osób podejżanych o herezje, czyli poglądy sprzeczne z założeniem wiary Kościoła. Inkwizacjatępiła wszelkie przejawy samodzielnej, orginalności myśli, w tym także naukowej. Skazywano na śmierć nie tylko osoby podejrzewane o głoszenie herezji, lecz także , które broniły herektyków. Od jej wyroku nie było odwołania.
Znaczną rolępodczas kontrreformacji odegrałzakon jezuitów. Był to zakon elitarn: należeli do niego nieliczni, wybrani ludzie. Nie zamekano jej członków w klasztorach, ale "wysyłano" do społeczeństwa. Jezuici zakładali i prowadzili szkoły: średnie, zwane kolegiami, oraz wyższe-akademie. Uczyli w nich przede wszystkim języka łacińskiego i religii, pomijając nauki przyrodnicze, humanistyczne, język ojczysty. Wychowywali młodzież w nietolerancji religijnej i uległości Kościołowi.

Tło historyczne epoki baroku w Polsce:
Okres baroku obejmował cały wiek XVII, jeden z najbardzije niespokojnych w dziejach Rzeczypospolitej.
Czas wojen: XVII wiek to m. in. wojna z Turcją, potop szwecki, wojna z Moskwą, powstanie Chwmielicowego, odsiecz Wiednia.
Wielkość Rzeczypospolitej: potęga ówczesnej Polski (drugiego co do wielkości państwa Europy) nie równoważyła panujących w niej konfliktów narodowościowych i społecznych. W wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Polacy stanowili zaledwie ok. 40% ludności, a liczba obywateli obcej narodowości zwiększyła się wraz z włączeniem do obszarów Rzeczypospolitej nowych ziem wchodnich.
Kontreformacja w Polsce: w Rzeczypospolitej wprawdzie nie dochodziło do krwawych wystąpień przeciw innowiercom, ale w roku 1658 sejm podjął uchwałę dającą arianom trzy lata na przejście na katolicyzm. Po upływie tego okresu zmuszono arian do opuszczenia Rzeczypospolitej. W roku 1717 zaatakowano pozostałe odłamy protestanckie, sejm zaakazał innwiercom odprawiania publicznych nabożeństw i budowania zbiorów. Cenzurowano wszystkie wydawnictwa.
Różnice społeczne: coraz gwałtowniej powiększały się różnice społeczne i majątkowe pomiędzy stanem szlacheckim a bardzo wyzyskiwanym stanem chłopskim. Konflikty te przybierały często bardzo radykalne formy (powstanie Kozaków zaporoskich na Ukrainie w roku 1648). Różnice majątkowe istaniały również wewnątrz stanu szlacheckiego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty