profil

Powłoka ziemi

poleca 85% 369 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa skorupy ziemskiej

Ziemia zbudowana jest z szeregu powłok, zewnętrzna powłoka nazywana jest skorupa ziemska. Wraz z warstwa niżej położoną tworzy litosferę.

Skorupa ziemska zbudowana jest z różnorodnych skal osadowych które różnią się składem chemicznym i właściwościami, i dzielimy ja na cześć:
a). Kontynentalna
b). Oceaniczna

Wyróżniamy następujące warstwy budujące skorupę:
1. Warstwa granitowa - występuje w obrębie kontynentów o grubości do 70 km
2. Warstwa bazaltowa - miąższość od 20-25 km (pod kontynentami) do 5-15 km (pod oceanami)
skorupę ziemska od górnej części płaszcza ziemi oddziela powierzchnia nieciągłości MOHO.

Wewnątrz ziemi znajduje się jądro. Skorupa ziemska zbudowana jest z minerałów i skal.

Minerał - jest to składnik skorupy ziemskiej powstały w sposób naturalny, o stałych i określonych cechach fizycznych i chemicznych. Większość z nich to kryształy czyli ciała o uporządkowanej budowie wewnętrznej.

Minerały tworzące skały nazywamy minerałami skałotwórczymi. Najczęściej spotykane są związki tlenu i krzemu z dodatkiem np.: glinu magnezu wapnia.

Skalami nazywamy skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Powstają one w wyniku procesów geologicznych czyli wszelkich oddziaływań czynników zewnętrznych i wewnętrznych na skorupę ziemska.

Głównymi procesami geologicznymi są:
1. wietrzenie
2. transport materiału
3. erozja
4. denudacja
5. akumulacja osadów
6. zastyganie magmy
7. zespalanie osadów

W wyniku wyżej wymienionych procesów powstają następujące grupy skal:

1. Skały magmowe - powstające podczas zastygania i krystalizacji magmy na powierzchni i pod powierzchnia ziemi, są większością skał w skorupie ziemskiej.

2. Skały osadowe - powstają w wyniku rozpadu i gromadzenie innych cząstek ska, szczątków roślin i zwierząt, lub wytrącania związków chemicznych z roztworów wodnych. Wyróżniamy wśród nich skały: okruchowe, chemiczne i organiczne.

3. Skały przeobrażone - metamorficzne, powstające w wyniku oddziaływania wysokich temperatur lub ciśnienia na istniejące skały (wybuchy).

nad: Anna

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata