profil

Państwo z zasadami

poleca 85% 127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konstytucjonalizm-kierunek uznający za najlepszą formę rządów władzę monarchy ograniczoną przez konstytucje.Państwo - Forma państwa to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przez rządzących. Składają się na nią trzy elementy: forma rządów, ustrój terytorialny oraz reżim polityczny. powinno posiadać nastę- pujące elementy: stałą ludność, struktury karne, suwerenną władzę, określone terytorium, zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe, określone zasady prawne. Państwo ? którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. Funkcje wewnętrzne (tradycyjne; konserwatywne; liberalne) prawodawcza ;terytorium; porządkowa;administracyjna:wewnętrzne (socjalistyczne; interwencjonistyczne; etatystyczne) gospodarczo-organizacyjna; socjalna; kulturalno-oświatowa; zewnętrzne: obrona granic; kontakt z innymi państwami.Konstytucja-skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno - gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.Totalitaryzm ? charakteryzuje państwa, w których ambicje modernizacyjne i mocarstwowe idą w parze z brakiem tradycji demokratycznej lub - jak w przypadku Niemiec - rozczarowania demokracją, jej kryzysem lub niedo- statkiem. Przykładami państw totalitarnych były narodowo-socjalistyczna III Rzesza, stalinowski Związek Radziecki. Totalitarny system rządów istnieje do chwili obecnej w Korei Północnej.Demokracja-ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Gwarantem istnienia demokracji jest konstytucja.W demokracji mamy możliwość: wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory, możliwością kandy- dowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli, rządami prawa i jawno- ścią stanowienia prawa. Liberalizm-kierunek polityczny głoszący, iż szeroko rozumiana wolność jest nadrzędną wartością.Konserwatyzm-to termin odnoszący się do jednej z wielu filozofii lub ideologii politycznych, także na określenie opcji politycznej repreze- ntowanej przez wiele współczesnych partii politycznych. Autorytaryzm to system rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. Szczególnie rozpowszechniony w Europie w I połowie XX w., powstawał najczęściej wskutek nieefektywnego funkcjonowania systemów demokratycznych. W przeciwieństwie do systemów totalitarnych, nie opiera się na uniwersalnej ideologii, ani na masowym terrorze, a ogranicza się do represjonowania tych, którzy otwarcie go krytykują i dążą do jego obalenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata