profil

Rachnk.zarządcza-TEST

poleca 83% 740 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. W przeds.przemysłowym wytwarzane są 3 asortymenty wyrobów:
A B C
Jedn.cena sprzedaży 55 78 42
Jedn.koszt zmienny 35 63 37
Koszty stałe asort. 5000 1200 850
Koszty stałe: 18 000

Ustalić próg rentowności wg analizy segmentowej (wart. i ilość.)
Odp:
mbA= 20 mbB=15 mbC=5
Próg rent.ilość:
20
5000 + 20+15+5 ·18 000
RxA= 20 = 700

15
1200 + 20+15+5 ·18 000
RxA= 15 = 530

5
850 + 20+15+5 ·18 000
RxA= 5 = 620

Próg rent.wartośc:
Rw=Rx · c
RwA= 700 · 55 =38 500
RwB= 530 · 78 = 41 340
RwC= 620 · 42 = 26 040

2. koszty zarzadu = 28 000
X Y
materiały bezp.= 5000 15 000
płace bezp.= 30 000 20 000
wielk.produkcji= 1800 7200
Dokonać podziału kosztów zarządu na rodzaje wyrobów wg: a)k.materiałowych, b)ubocznych, c)ilości wytworzonych prod.
Odp: 3a) 28 000
Nkz= 20 000 = 1,4
NkzX = 5 000 · 1,4 = 7 000 } 28 000
NkzY = 15 000 · 1,4 = 21 000

Odp. 3b) 28 000
Nkz= 50 000 = 0,56
NkzX = 30 000 · 0,56 = 16 800 } 28 000
NkzY = 20 000 · 0,56 = 11 200
Odp. 3c) 28 000
Nkz= 9 000 = 3,111
NkzX = 1 800 · 3,111 = 5598 ~ 5600 } 28 000
NkzY = 7200 · 3,111 = 22 392 ~ 22400

3.Głowni odbiorcy rach.zarzadczej to:
- urzedy skarbowe, zus, odbiorcy wew., kredyto- i pożyczkobiorcy
ODP: odbiorcy wew.
4.Firma produkujaca jeden rodzaj krzeseł wg danych planowanych koszty wynosily:
k.stałe = 750 000, jedn.koszt zmienny = 185 jedn., cena zbytu = 225
próg rentowności : a) 3468750, b) 18 750 szt., c) 4218750
ODP: R= 750 000 : (225-185)= 18 750 szt.
5.Planowana wielkosc produkcji wynosi 20 000szt. Marża bezpieczeństwa wynosi:
a) 1250 szt, b) 6,67 %, c) 6,25
ODP: Mb= (20 000 – 18 750) : 20 000 =6,25 %
6.Nadrzednym zadaniem rach.zarzadczej jest: a) planowanie, b) f.kontrolna,
c) f.informacyjna
ODP: b) f.informacyjna
7.sklasyfikuj nast.pozycje kosztów wg różnych kryteriów podziału:
a) amortyzacja hali produkcyjnej, b)naprawa urządzenia biurowego, c)płaca sekretarki, d)zużycie materiałów produkcyjnych.
Odp:
a) koszt rodzajowy-amortyzacja, stały, pośredni
b) koszt rodzajowy-usługi obce, k.zarządu, k.zmienny
c) koszt rodzajowy-wynagrodzenie, stały, złożony, pośredni
d) k.rodzajowy-zuż.mat.i energii, bezpośredni, zmienny
9. Dla procesów związanych ze zbytem produktów przykładem nośnika będzie:
a)liczba faktur, b)liczba konserwacji, c)pow.magazynowa, d)liczba kontroli
ODP: d) liczba faktur
10.Wskaźniki rentowności świadczą o pozytywnych tendencjach rozwojowych firmy, gdy ich wielkości: a)rosną, b)ujemne, c)maleją
ODP: a)rosną
11. Wskaźniki obrotowości majątku należy interpretować jako: a)stope zwrotu majatku ogółem, b) czas trwania obrotu majatku, c) stopien zadluzenia majatku
ODP:b)czas trwania obrotu majątku
12. Wskaźniki płynności bieżącej winny wskazywać wielkość: a) 1,5 – 2, b)ujemną, c)jak najwyższy, d) 0,2 – 0,5
ODP:a) 1,5-2
13. Przeds.przem. składa się z 3 wydzialow produkcyjnych stanowiacych 3 kolejno nastepujace po sobie fazy procesu techn. W wydz. 1 wyprodukowano 200szt. Półfabr.C.
Wydział 2 pobrał do przerobu 180szt. Półf.C
Natomiast wydz.3 otrzymal do przerobu 170szt półf.D, z których ostatecznie otrzymano 170szt wyr.gotowych.
W poszcz.wydz. poniesiono nast.tech.koszty wytworzenia:
Iw.= 240 000 Iw.= 81 000 IIIw.= 64 600
Dokonać kalkulacji półfabr. I wyrobów gotowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty