profil

Rachunkowość zarządcza

poleca 85% 465 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Marża brutto – różnica między przychodami, a kosztami zmiennymi lub nadwyżka zapewniająca zysk i pokrycie kosztów stałych.
Marża bezpieczeństwa – in.wskaźnik bezpieczeństwa operacyjnego, miernik mówiący o ile
procent może zmniejszyć się osiągane obecnie przez spółkę wielkość sprzedaży zanim zysk
operacyjny osiągnie poziom zerowy.
Płynność finansowa – przepływy środków pieniężnych (wpływy i wydatki) planujące
wypłacalność firmy w poszczególnych okresach; jest to narzędzie planowania i kontroli płynności i wypłacalności.
Rentowność – ocena efektywności gospodarowania firmy.
Rachunek kosztów – podstawowa część rachunkowości jednostki gospodarczej, obejmująca
koszty związane z zaopatrzeniem, produkcją, zbytem i zarządzaniem. Polega na ustalaniu i
transformowaniu informacji o kosztach działalności podmiotu gospodarczego.
Rodzajowy układ kosztów: zuż.materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty,
wynagrodzenie, św.na rzecz pracowników, amortyzacja, pozostałe koszty.
Rachunkowość zarządcza – system gromadzenia, opracowania i prezentacji inf.finansowych i
operacyjnych dotyczących przeszłych i przyszłych zjawisk gospodarczych w celu
wspomagania kierownictwa firmy w planowaniu, podejmowaniu decyzji i kontroli.
Rachunek wyników – in.rachunek zysków i strat, stanowi element sprawozdania finansowego w którym wykazuje się przychody i koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe
obciążenia wyniku finansowego.
Koszty zmienne – reagują na zmiany rozmiarów produkcji w sposób proporcjonalny (WZK=1), progresywny (WZK>1) lub degresywny (WZK<1).
Koszty stałe – nie reagują na zmiany rozmiarów produkcji (WZK=0).
Próg rentowności – ilość produkcji przy której przychody ze sprzedaży są równe kosztom
zmiennym i stałym, a wynik finansowy wynosi zero; zwiększenie produkcji powyżej progu
rentowności umożliwia osiągnięcie zysku, natomiast spadek produkcji powoduje powst.straty.
Strefa bezpieczeństwa – (wskaźnik pewności) różnica między planowanym lub rzeczywistym
poziomem przychodów ze sprzedaży, a przychodem zapewniającym uzyskanie progu
rentowności.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta